Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s.

Výroční zpráva
za rok 2018

 

Úvodem

Vážení přátelé,

předkládáme vám přehled o činnosti české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) za rok 2018. I v uplynulém roce jsme pokračovali v činnosti, jejímž prostřednictvím od roku 1995 představujeme v naší zemi křesťanský hlas pro smíření a spolupráci s židovskou komunitou a podporu Státu Izrael.

Loňský rok byl finančně stabilní a co je důležitější, výsledky naznačují dlouhodobou udržitelnost. V předchozích několika letech jsme se potýkali s vážnými problémy kvůli výpadku grantů na vzdělávací činnost. Kombinací úsporných opatření a obětavé podpory našich dárců se nám podařilo dosáhnout situace, kdy nejsme na grantech institucí vůbec závislí a jsme schopni z přijatých příspěvků pokrýt veškerou činnost. Velký dík patří všem dárcům a také dobrovolníkům, kteří pracují bez nároku na odměnu.

Také v loňském roce jsme pokračovali v tradičních projektech, které už prokázaly svou udržitelnost: hlavní akce „Kulturou proti antisemitismu“ v Praze zůstává vlajkovou lodí naší pobočky. Druhým největším projektem se stal Vrba-Wetzler Memorial inspirovaný Fedorem Gálem, který proběhl již pětkrát a těší se stálému zájmu, takže se pravidelně konají dva turnusy. Tento projekt svým zaměřením cílí na širokou veřejnost a vzbuzuje zájem i daleko za hranicemi ČR. Kromě toho pokračují regionální projekty v Brně, Valašském Meziříčí a Karlových Varech a série přednášek v moravských městech. Současně jsme byli schopni přispět významnou částkou na projekty ICEJ v Izraeli.

Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem spolupracovníkům, členům výkonného výboru, lektorům a mnohým dobrovolníkům, kteří velmi obětavě a mnohdy bez nároku na odměnu odvedli velké množství práce. Nemenší poděkování patří také všem dárcům a sponzorům, kteří nám v loňském roce přispěli jakoukoli částkou. Bez nich bychom své poslání nemohli plnit.

Mojmír Kallus, předseda ICEJ ČR

 

 

Poslání ICEJ

 

Česká pobočka je součástí mezinárodní organizace ICEJ se sídlem v Jeruzalémě, v ČR byla zaregistrována jako organizace s mezinárodním prvkem a v současné době je zapsaným spolkem. Reprezentuje zde cíle ICEJ a umožňuje našim občanům, aby se podíleli na celosvětové činnosti této organizace. Je finančně i programově samostatná, přičemž jedním z členů jejího Širšího výboru je vždy zástupce ICEJ z Jeruzaléma. Předseda české pobočky je zároveň členem mezinárodní Asociace ICEJ a zastává funkci viceprezidenta pro mezinárodní záležitosti ICEJ v Jeruzalémě.

ICEJ od roku 1980 praktickým způsobem pomáhá potřebným v Izraeli a současně se snaží informovat, vzdělávat a inspirovat křesťany i širokou veřejnost po celém světě, aby se postavili do cesty vzrůstající vlně nepřátelství a antisemitismu pozvedající se proti židovskému státu.

Cílem ICEJ je vyvíjet křesťanskou charitativní a vzdělávací činnost, zejména:

  • projevovat zájem o židovský národ a obnovený stát Izrael a být zdrojem potěšení podle slov proroka Izaiáše 40:1 „Potěšujte, potěšujte můj lid, říká váš Bůh“;
  • připomínat křesťanům, aby se modlili za Jeruzalém a za izraelskou zemi;
  • usilovat o to, aby se veřejnost mohla dozvědět, co se děje v Izraeli, a prakticky se poznávat s příslušníky židovské menšiny v jednotlivých zemích;
  • ve spolupráci s místními židovskými komunitami a dalšími organizacemi pořádat solidární akce proti rostoucí vlně globálního antisemitismu;         
  • podporovat křesťanské vůdce, církve a organizace, aby se ve svých zemích účinně zastávali židovského lidu;
  • pracovat ve prospěch smíření mezi Araby, Židy a ostatními občany a obyvateli izraelské země.

ICEJ nezastupuje žádnou vládu, denominaci, církev, organizaci, skupinu nebo politickou stranu. Zastupuje pouze své členy. ICEJ vyvíjí svou činnost po celém světě prostřednictvím svého ústředí v Jeruzalémě a dále pracovních skupin a poboček ve více než 82 zemích. Tato činnost je zaměřena zejména na tři oblasti:

  • veřejná: podpora Židů a Izraele, aktivní vystupování ve společnosti proti antisemitismu;
  • humanitární: pomoc potřebným v Izraeli i v jednotlivých zemích, pomoc při imigraci Židů do Izraele;
  • vzdělávací: přednášky v církvích a pro veřejnost, organizování seminářů a konferencí, publikační činnost.

Česká pobočka ICEJ získává finanční příspěvky a granty od domácích i zahraničních sponzorů, dárců a poskytovatelů a v souladu se svým statutem je poskytuje, daruje nebo zapůjčuje k realizaci konkrétních projektů ve zmíněných oblastech.

 

Zpráva o činnosti v roce 2018

Naše kancelář funguje na adrese Na Žertvách 23, Praha 8, a je dostupná každý pracovní den. Zaměstnáváme pouze dva pracovníky, oba na poloviční úvazek: Jaroslav Sloboda pracuje jako tajemník a Samuel Sloboda vykonává práci účetního a další administrativní činnost. Celkem tedy je základní chod české pobočky zajišťován na jeden pracovní úvazek. Novým členem týmu, který jako dobrovolník vykonává funkci finančního manažera, je Martin Jaroš. Ten také administruje veškeré žádosti o granty a dotace a odpovídá za jejich řádné vyúčtování. Zpracování mzdové agendy převzala od počátku roku 2018 Marie Kouklíková.

V Brně je aktivní regionální kancelář, jejíž vedení v loňském roce převzala Lenka Veselá. Velký dík patří Miladě Sedlákové a Evě Kopřivové, které tuto kancelář obětavě vedly skoro dvacet let. Členové ICEJ v Brně pořádají setkání při příležitosti židovských svátků, zorganizovali akci na podporu Izraele při příležitosti oslavy 70. výročí vzniku státu Izrael a zahájili realizaci muzikálu ESTER. Valašská pobočka pod vedením Jindřicha Kimlera pořádá jednou měsíčně společná setkání s místním klubem České společnosti přátel Izraele v Přerově a podílí se na festivalu Chaverut ve Valašském Meziříčí. V Českých Budějovicích pořádá jménem ICEJ Alice Michalcová v průběhu roku různé akce pro křesťanskou i židovskou komunitu a pro veřejnost. V dubnu proběhlo vzpomínkové shromáždění k výročí transportu Židů z Českých Budějovic.

Hlavním komunikačním nástrojem ICEJ je čtvrtletník „Slovo z Jeruzaléma“, který je zasílán jako klubový časopis všem podporujícím členům. Časopis je určen také pro slovenské členy a přátele ICEJ, na Slovensku se distribuuje a obsahuje také příspěvky ve slovenštině. Kromě tištěného časopisu rozesíláme e-mailový zpravodaj „Listy z Jeruzaléma“. Do časopisu jsme začali pravidelně vkládat aktuální přílohy se zprávami o projektech ICEJ v Izraeli. Rozesíláme také modlitební dopisy v rámci celosvětové iniciativy Izaiáš 62 a cyklus výkladů Tóry Strom života.

V loňském roce jsme oživili webové stránky www.icej.cz a facebookový účet ICEJ. Kromě toho provozujeme na internetu samostatné stránky věnované nejvýznamnějším projektům:

www.vsichnijsmelidi.cz, www.vrbawetzler.eu.

Na jednotlivé projekty finančně přispěl Magistrát hl. m. Prahy, Česko-německý fond budoucnosti, Ministerstvo kultury, Nadace Mezinárodní potřeby, F-Nadace, Nadace pro rozvoj vzdělání, Nadační fond obětem holocaustu.

Pokračovala spolupráce s Mezinárodní školou pro studium holocaustu při Jad Va-šem, Židovským muzeem v Praze, Terezínskou iniciativou, s židovskými obcemi v ČR i na Slovensku a s Křesťanskou akademií mladých.

Nadále udržujeme kontakty s vybranými médii, zejména s Českým rozhlasem, Rádiem Proglas a Rádiem 7, s TV Noe a s internetovým serverem Křesťan dnes.

 

 

Následuje přehled činnosti za loňský rok podle hlavních oblastí:

1.   Veřejná činnost: aktivita ve společnosti

Izrael a my – Brno

Další ročník tradiční akce naší brněnské pobočky proběhl 21. ledna 2018. Hlavním hostem byla zástupkyně izraelského velvyslance Liat Waxelman, dále se zúčastnil předseda brněnské židovské obce Jáchym Kanarek a místopředseda ICEJ Karel Sedláček, který akci také moderoval. Shromáždění bylo dobře navštíveno a hodnoceno.

Chaverut – týdny přátelství ve Valašském Meziříčí

Čtrnáctý ročník tradiční akce naší valašské pobočky, jež se koná v úzké spolupráci s vedením města Valašské Meziříčí, zahájil 8. 2. 2018 teolog, religionista a pedagog Pavel Hošek přednáškou na téma Význam exilu v židovské tradici. Dne 18. 2. byl hostem režisér a bývalý ředitel Českého domu v Jeruzalémě Lukáš Přibyl, který promítl film z dokumentární série Zapomenuté transporty, po němž následovala beseda o méně známých kapitolách holocaustu a metodách práce autora při tvorbě těchto dokumentů. 1. 3. vystoupil houslista a pedagog Alexander Shonert s koncertem „Židovské housle“ za doprovodu Natalie Shonertové, 4. 3. vrchní pražský rabín David Peter s přednáškou na téma „Jobův příběh a dnešní člověk“. Vrcholem cyklu byla beseda s velvyslancem Státu Izrael Danielem Meronem o aktuální situaci na Blízkém východě, která se konala 18. 3. 2018. Všechny akce byly dobře navštíveny a pozitivně hodnoceny.

Kulturou proti antisemitismu

Patnáctého ročníku naší každoroční největší akce se v neděli 22. dubna 2018 v Praze zúčastnilo více než 700 lidí, mezi nimi 57 středoškoláků z Česka, Německa a Dánska, kteří absolvovali společně třídenní vzdělávací program v Praze a v Terezíně.

Akce zahájila pochodem ze Staroměstského náměstí do Valdštejnské zahrady, kde pokračoval program věnovaný vzpomínce na oběti šoa i oslavě 70 let existence Státu Izrael. Studenti Tanečního centra Praha pod vedením baletního mistra Igora Vejsady připravili taneční vystoupení na Palachově náměstí. Vrcholem programu bylo scénické čtení založené na pasážích z knihy Judity Matyášové „Přátelství navzdory Hitlerovi“, která přibližuje osudy obětí nacistické genocidy. Shromáždění pozdravil profesor Alexander Fried, rodák z Podkarpatské Rusi, který díky lidské vzájemnosti přežil holocaust. Akci podpořili svým vystoupením herci Jan Potměšil a Jitka Nerudová, moderátorka Veronika Sedláčková a kantor Michal Foršt. Hudební doprovod zajistilo izraelské jazzové trio Yotama Silbersteina. Na shromáždění promluvili místopředseda Senátu Jaroslav Kubera, senátorka Daniela Filipiová, izraelský velvyslanec Daniel Meron a radní hl. m. Prahy Jan Wolf. Tajemník FŽO Tomáš Kraus přednesl hlavní závěry zprávy o projevech antisemitismu v ČR v letech 2016–2017. Účastníci měli možnost podepsat výzvu adresovanou prezidentovi, předsedovi vlády a ministrovi zahraničí, aby rozhodli o přemístění českého velvyslanectví v Izraeli do Jeruzaléma.

Vrba – Wetzler Memorial

Projekt vzešlý z iniciativy Fedora Gála připomíná od roku 2014 útěk vězňů Vrby a Wetzlera z Osvětimi a příběh jejich hrdinství a snahy informovat veřejnost o hrůzách šoa. V roce 2018 se uskutečnil pátý ročník tohoto dálkového pochodu, který pořádáme ve spolupráci se slovenskou pobočku ICEJ. Již podruhé byl pochod pro velký zájem rozdělen na dva turnusy v červenci a srpnu. Zúčastnilo se ho celkem 85 lidí převážně ze Slovenska a Česka, dále z Maďarska, Británie a Francie. Akce byla zakončena v Nové synagoze v Žilině koncertem ve spolupráci se Stanicí Žilina-Záriečie a Nadací Milana Šimečky. Od roku 2017 udělujeme také cenu Memoriálu Vrby a Wetzlera osobám, které poskytly pomoc Židům za druhé světové války. Vloni byla tato cena předána příbuzným Štefana Ondriáše, policejního úředníka ze Sniny, který pomohl při útěku z Osvětimi Arnoštovi Rosinovi a Czeslawovi Mordowiczowi.

Dny pro Izrael na Moravě

Mojmír Kallus spolu s Danem Žingorem, Jaromírem Vykoukalem a Danielem Haslingerem přednášeli na Dnech pro Izrael od 4. – 8. 11. ve Šternberku, Prostějově, Olomouci, Českém Těšíně a v Brně. Tyto akce mají podobu diskusních pořadů, tentokrát na téma Izrael – Mediální obraz a realita, a setkávají se s živým zájmem občanů. V loňském roce se poprvé připojila skupina ze Šternberka. Potenciál tohoto formátu se potvrzuje a zájem veřejnosti roste.

Připomenutí tzv. křišťálové noci v Karlových Varech

Vzpomínkové odpoledne připravované tradičně ve spolupráci s Židovskou obcí Karlovy Vary se konalo 11. listopadu 2018 pod názvem Am Israel Chaj. Programu se zúčastnilo asi 80 lidí, promluvil na něm izraelský velvyslanec Daniel Meron, rabín David Maxa, představitelé města a ŽO Karlovy Vary. Studenti místních středních škol připravili hudebně-recitační pásmo na téma šoa. Také tato akce si již našla stálé publikum a těší se zájmu veřejnosti.

2.   Sociální a humanitární činnost: pomoc Židům

Členové ICEJ Praha a také dalších pražských křesťanských sborů se i nadále jako dobrovolní pomocníci účastní pravidelných aktivit a schůzek sociálního oddělení pražské židovské obce vedených paní Ing. Janou Wichsovou. Koordinátorkou dobrovolníků je paní PhDr. Erika Landischová, Ph.D.

Dobrovolnická služba zahrnuje návštěvy starých a nemocných osob v DSP Hagibor a Pensionu Ch. Jordana a také v domácím prostředí, pomoc při obsluze v Kavárně Miriam a nově i v Kavárně na balkoně, roznášení narozeninových dárků, doprovod klientů na procházky a na návštěvy u lékaře a dále různé aktuální pomoci potřebným v těžkých životních situacích atd.

Po celý rok pokračovala podpora tří specifických projektů sociální pomoci v Izraeli:středisko Keren Or pro ohroženou mládež v Sderotu na jihu Izraele, denní centrum pro předškolní děti v městě Imanuel v Samaří, a Katef le-katef (volně přeloženo Bok po boku) poskytující cílenou pomoc rodinám přistěhovalců, kteří se ocitnou v nesnázích. Pokračovala také podpora největšího projektu ICEJ Jeruzalém, domovů pro přeživší šoa v Haifě. Tento projekt je realizován ve spolupráci s izraelskou neziskovou organizací Jad Ezer le-Chaver. Kromě toho přijímáme příspěvky do krizového fondu, z něhož jsou financovány aktuální potřeby. V loňském roce byly z těchto prostředků pořízeny mobilní hasicí přívěsy, které pomáhají obcím ležícím v blízkosti hranic s Pásmem Gazy bojovat proti žhářským útokům.

Peníze vybrané v ČR zasíláme do Izraele a prostřednictvím oddělení ICEJ AID je předáváme příjemcům, kteří jsou informováni o tom, že tato pomoc přichází konkrétně od českých křesťanů. V roce 2018 jsme takto věnovali dary ve výši 454 916 Kč. Nejvíc alija: 5 000 €, Haifa Home 4 000 €, projekty AID 4 000 €,

 

 

 

3.   Osvětová činnost: hlas do církve

Přednášky v církvích

 

Pokračuje naše úsilí šířit poselství o Izraeli mezi křesťany. Mojmír Kallus s Jaroslavem Slobodou přednášeli ve Šternberku a v Zábřehu na Moravě a vedli sederový večer v Hranicích na Moravě a v Bohumíně. Radek Hejret přednášel v těchto městech: Praha (Apoštolská církev a Bratrská jednota baptistů), Litoměřice (Evangelikální společenství Ichthys), Hrádek u Rokycan (Křesťanské sdružení Immanuel), Frenštát p. R. (Apoštolská církev) a Hranice na Moravě (Církev bratrská). Radek kromě toho vedl sederový večer v Zábřehu (Apoštolská církev), dva workshopy věnované Izraeli na Dětské konferenci KMS v Praze a následný týdenní letní kemp pro mladé v Izraeli organizovaný CA Olivetour. Daniel Žingor veřejně vystoupil v Českém Těšíně a v Přerově.

4.   Vzdělávací projekty

Světlo paměti, Cemach, Křesťanská akademie mladých

Přednášky o holocaustu pokračují i po ukončení grantu ESF a povinného pětiletého období udržitelnosti. V roce 2018 byli aktivní tito lektoři: Radek Hejret (73 přednášek), Monika Slunečková (77 přednášek), Jana Hlávková (18 přednášek), Hana Vavříková (12 přednášek), Pavel Horák (10 přednášek a dva workshopy), Alice Michalcová (10 přednášek), Petr Plaňanský (6 přednášek), Milan Konejl (3 přednášky) a Mirka Göblová (1 přednáška). Někteří přednášejí zdarma, někteří se financují jinými cestami. Díky dlouhodobé podpoře dárců a Nadace mezinárodní potřeby pracují na částečný úvazek jako lektoři Radek Hejret a Monika Slunečková. Máme vybudovanou síť partnerských škol.

 

Pokračuje spolupráce s Jad Va-šem, další seminář s Miriam Mouryc proběhl 22. února 2018 na Gymnáziu Milady Horákové v Praze.

 

Radek Hejret vykonal v loňském roce 168 přednášek, workshopů, interaktivních dílen, lekcí primární prevence a besed na základních a středních školách po celé republice. Nejvíce z nich – 73 – bylo věnováno problematice holocaustu a antisemitismu. Na 55 z nich Radka doprovázeli pamětníci holocaustu, nejčastěji členka předsednictva Terezínské iniciativy a KKL v ČR Michaela Vidláková. Vedle tematiky holocaustu a antisemitismu přednášel také o moderním Izraeli v rámci projektu Cemach (35 přednášek) a v rámci programů o duchovním dědictví podporovaných F-nadací také o Staletých kořenech (celkem 34 interaktivních dílen) a světových náboženstvích (celkem 23 lekcí). Zbylé tři přednášky byly věnovány Bibli, judaismu a Husovým stopám. Celkem Radek oslovil 5557 žáků ve školách a v návazné práci a v individuálních rozhovorech 336 žáků.

 

Radek dále pracoval pro Křesťanskou akademii mladých v oblasti tvorby nových metodik, školení křesťanských lektorů a na udržení certifikace MŠMT pro výuku o holocaustu.

Finanční zpráva

Česká pobočka ICEJ je financována z příspěvků a darů svých členů a dále z přijatých grantů a dotací. Přijaté příspěvky jsou dvojího druhu: vázané na určitý účel a všeobecné, o jejichž použití rozhoduje vedení české pobočky. Podle rozhodnutí správní rady je možno u vázaných příspěvků odečíst maximálně 20 % na operativní činnost, tj. na projekty, které jsou v dané chvíli nejaktuálnější, a na vlastní provoz.

Vázané prostředky se vybírají na konkrétní projekty, z nerozlišených prostředků se financují aktuální a nepředvídatelné aktivity české pobočky, její prezentace včetně výroby časopisu a také režie, jíž se rozumí náklady na provoz kanceláře včetně plateb za energie, telefony a internet, kancelářské vybavení, část platů zaměstnanců nekrytou granty, bankovní poplatky, náklady na účetnictví a další drobné výdaje.

Vzhledem k posunutí termínu setkání Širšího výboru ICEJ jsou výsledky prezentované v této výroční zprávě již finální a auditorem odsouhlasené. V roce 2018 jsme hospodařili se ziskem 35 tis. Kč. Vlastní jmění organizace je 316 tis. Kč vůči celkové bilanční sumě 542 tis. Kč, což říká, že organizace není zadlužená. Okamžité peněžní prostředky ve výši 302 tis. Kč jsou schopny s rezervou krýt cizí zdroje v celkové výši 226 tis. Kč. Z toho je cca 77 tis. krátkodobých závazků (faktury, mzdy a odvody za prosinec) a zbytek 149 tis. Kč jsou předplatné na WWM a Slovo z Jeruzaléma na rok 2019. Zbylá aktiva, se kterými organizace hospodaří, jsou zásoby ve výši 44 tis. Kč (knihy k prodeji) a krátkodobé pohledávky 121 tis. Kč. Ty jsou tvořeny neuhrazenými fakturami ve výši cca 91 tis. Kč (k 6. 6. 2019 již plně uhrazeny) a vyplacenými zálohami (kauce k nájmu a záloha na pobočku Brno) 27 tis. Kč.

Finanční zpráva za rok 2018 konstatuje, že jsme hospodařili v souladu se svým statutem a posláním a náklady na svůj provoz dokážeme (opět v souladu se svým statutem) krýt přijatými dary a příspěvky, dotacemi a vlastními aktivitami. Tím je zaručena dlouhodobá udržitelnost organizace.

Poděkování za bezchybné vedení účetnictví patří Samuelu Slobodovi a za metodické vedení a dohled nad hospodařením Danielu Žingorovi.

 

 

 

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

International Christian Embassy Jerusalem

 

Sídlo:

Pierre Koenig 38, POB 1192, 91010 Jerusalem, Israel

Telefon: +972/2/5669823

Fax: +972/2/5669970

e-mail: icej@icej.org.il

www.icej.org

 

Česká pobočka:

IČO 63833204

Sídlo: Na Žertvách 23, 180 00 Praha 8

Telefon: 725 854 354

e-mail: icej@ecn.cz

www.icej.cz

Bankovní spojení:

 

FIO Banka, a. s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

číslo účtu: 2001528834/2010

IBAN CZ1120100000002001528834, SWIFT FIOBCZPPXXX             

číslo účtu (EUR): 2801069402/2010,

IBAN CZ8520100000002801069402, SWIFT (BIC) FIOBCZPPXXX

 

 

 

Širší výbor (aktivní členové) – členové k 31. 12. 2018:

Jürgen Bühler, Jeruzalém; Božena Dokoupilová, Praha; Marcela Folbrechtová, Praha; Radek Hejret, Unhošť; Jana Hlávková, Český Těšín; Pavel Horák, Zlín; Jana Hofmanová, Náchod; Mojmír Kallus, Praha; Jindřich Kimler, Hranice na Moravě; Petr Kimler, Hranice na Moravě; Jaromír Klimek, Křenovice u Brna; Eva Kopřivová, Brno; Josef Jan Kovář, Brno; Daniel Krejčí, Kynšperk n/O; Alice Michalcová, České Budějovice; Alena Navrátilová, Brno; Eva Němcová, České Budějovice; Olga Nešetřilová, Praha; Bedřich Novotný, České Budějovice; Petr Plaňanský, Nymburk; Jan Pospíšil, Uničov; Milada Sedláková, Brno; Jaroslav Sloboda, Praha; Martin Slunečko, České Budějovice; Monika Slunečková, České Budějovice; Dagmar Váchová, Praha; Ondřej Vaněček, Praha; Lenka Veselá, Brno; Daniel Žingor, Bělotín.

Výkonný výbor (2018–2021):

Vzhledem k nepřekonatelným rozporům mezi členy Výkonného výboru se v červnu 2018 konalo mimořádné zasedání Širšího výboru, které rozhodlo o ukončení mandátu stávajícího Výkonného výboru a volbě nového Výkonného výboru na tři roky, tj. pro léta 2018-2021. V nové volbě byl předsedou a statutárním zástupcem zvolen Mojmír Kallus, místopředsedou Radek Hejret, hospodářem Daniel Žingor, členkou Lenka Veselá a členem Jaroslav Sloboda.

Tajemník: Jaroslav Sloboda

Účetní: Samuel Sloboda, mzdová účetní: Marie Kouklíková

Revizor účtů: Vlastimil Říha

 

zpráva za rok 2018 ke stažení