Sukót - Svátek stánků

Svátek stánků 

 

Bůh přikázal svému lidu, aby každý třikrát do roka putoval do Jeruzaléma a slavil svátek pesach (velikonoce), šavuot (letnice) a sukót (svátek stánků). Zvláště radostný je svátek stánků, který připadá na podzimní měsíce. Dodnes přijíždí do Jeruzaléma mnoho Židů z celého světa, aby ve městě velikého Krále tyto svátky slavili.

Jako křesťané víme, že dva z těchto svátků byly naplněny v osobě Ježíše. On je náš velikonoční beránek a ten, který křtí Duchem svatým. Ale sukót na své naplnění teprve čeká. Právě proto, že ukazuje do budoucnosti, kdy se Ježíš vrátí, dává tento svátek každému věřícímu příležitost ve víře deklarovat zaslíbený návrat Krále králů na tuto zemi. Jsme povoláni být jeho svědky.

Právě proto pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví každoročně v Jeruzalémě oslavu svátku stánků, která staví Ježíše do centra. Velmi nám záleží na tom, aby se křesťané z celého světa nechali inspirovat a připojili se k nám. Tento týdenní svátek je mimořádně vhodnou dobou pro návštěvu Izraele. Tisíce Izraelců pobývající v Jeruzalémě jsou svědky toho, jak tisíce křesťanů z mnoha zemí světa radostně kráčejí ulicemi města a dávají najevo svou podporu a lásku. Tradiční pochod Jeruzalémem je nezapomenutelným zážitkem pro obě strany a opravdovým balzámem pro srdce uvyklá útokům a nespravedlivému osočování. Už se těšíme na to, jak na podzim opět naplníme novou jeruzalémskou Arénu radostí a jásotem, na svědectví celému Izraeli.​

 Křesťanská oslava svátku stánků organizovaná Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém je od počátku důležitou součástí naší služby. Z mnoha zemí světa přicházejí poutníci, kteří zde uctívají Hospodina, modlí se za pokoj pro Jeruzalém a žehnají obnovujícímu se Izraeli. Věříme, že pořádáním této oslavy ctíme Pána a očekáváme naplnění slov proroka Zachariáše, že „ze všech národů … budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků“ (Za 14:16).

Tato křesťanská oslava je pořádána v době židovských oslav svátku sukót. V židovském kalendáři je to jeden z velkých poutních svátků, kdy se s radostí oslavuje konec sklizně a příchod období dešťů. V době tohoto svátku, při obřadu vylévání vody na oltář v Chrámu, zvolal Ježíš: „Kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proudy živé vody poplynou z jeho nitra, jak praví Písmo“ (Jan 7:37-38).

Už více než čtyřicet let přijíždí v této době do Jeruzaléma každoročně několik tisíc křesťanů z více než 100 zemí, a to bez ohledu na momentální politické klima. Tato událost se stala každoroční největší a nejznámější turistickou akcí v Izraeli.

 Během osmi dnů tohoto svátku nabízíme bohatý program seminářů a přednášek, vedených kapacitami v oboru a veřejně známými osobnostmi. Rozsah témat je široký, zvláštní pozornost je věnována vztahu církve a Izraele, prorocké perspektivě a eschatologii. Každý večer se pak konají slavnostní shromáždění, která se stala pojmem zejména pro svou bohatou hudební a taneční výpravu. Účastníky uvádí do chval mezinárodní orchestr a pěvecký sbor. Styl hudby a uctívání vycházející z Jeruzaléma ovlivňuje celou Církev při objevování „Davidovských chval“. Lidé shromáždění doslova ze všech koutů světa se společně klanějí Hospodinu, Bohu Izraele a modlí se za příchod Jeho království.

Oslavy začnou dvěma večery na březích Galilejského jezera, kde Ježíš zhájil svou službu. Následující dny se program odehrává v jeruzalémském kongresovém centru. Důležitou součástí svátku je také společná modlitba za Izrael a návštěva solidarity na jihu Izraele.

Zvláštní příležitostí a nezapomenutelným zážitkem je pro účastníky oslav pochod Jeruzalémem, který organizuje jeruzalémská radnice a na kterém se křesťané tradičně podílejí. Při průchodu městem mají možnost před zraky tisíců lidí demonstrovat svou lásku k Izraeli a židovskému národu.

Staňte se i vy reprezentanty českého národa a připojte se k nám při příští výpravě do Jeruzaléma. Podrobnosti naleznete na https://feast.icej.org/