Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INCIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na červen 2021


„‚Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství.‘ Boj není váš, ale Boží.“ (2Pa 20, 15)


Drazí spolumodlitebníci,
v uplynulých týdnech se Izrael musel bránit nové sérii raketových útoků z Gazy, což znamená, že jsme museli organizovat nouzovou pomoc pro komunity v první linii. I když se podařilo uzavřít příměří, obyvatelé a bezpečnostní týmy v blízkosti Gazy zůstávají v pohotovosti a čekají, jestli bude opravdu klid. Bylo to pro ně obzvláště obtížné období, konflikt totiž ve skutečnosti začal eskalovat již několik dní před raketovými útoky. Nejdříve přes hranice létaly vlny zápalných balonů, které zapálily pole připravené ke sklizni.

 

Přátelé v Izraeli i zahraničí, s nimiž jsme hovořila, vyzdvihovali společenskou odolnost a poukazovali na skryté napětí a duchovní tíhu. Otázka, jak v reagovat v takovéto době plné nejistoty a střetů, mě ponoukla pátrat v Písmu po poučeních, kterých se Božímu lidu dostalo v minulých bitvách.

Když Jozue přišel do Zaslíbené země, Hospodin mu řekl, aby byl „silný a udatný“ (Joz 1, 6). Následující verše zdůrazňují, že být silný a udatný znamená také poslouchat Hospodina a rozvažovat nad jeho přikázáními (a nikoli nad nejnovějšími neustálými smutnými zprávami v médiích). Znamená to netřást se a neděsit se, ale spíše věřit Pánu, že v bitvě bude s nimi. Slovo Boží mluví jasně: úspěch vyvoleného lidu závisel na takovéto reakci.

Když král Jóšafat čelil válce s Amónem a Moábem (2Pa 20), dostal stejný příkaz: „‚Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství.‘ Boj není váš, ale Boží.“ (v. 15) Odvážný Jóšafatův příklad se dnes hodí i nám v našich potížích. Písma říkají, že Jóšafat se postil a modlil o samotě i ve společenství. Připomněl si Hospodinovu moc v minulosti a uznal Jeho velikost. Věřil, že Hospodin spasí Svůj lid a uznal Boží dobré dary. Ze všeho nejdůležitější však je, že král Jóšafat přiznal svou neschopnost vybojovat tuto bitvu bez Boží pomoci. Hledal vedení u Hospodina, dal se jím vést a uviděl Boží spásu.

 

Pro lidi je však příznačné, že v nepokojných dobách se přestávají zaměřovat na Všemocného. Pokud se plně soustředíme pouze na okolnosti, v nichž jsme se ocitli, nebo na naši schopnost (či neschopnost) se s nimi vypořádat, ve skutečnosti můžeme pozbýt odvahy. To se stalo zvědům do Zaslíbené země (Nu 13). Židé měli jít a zabrat zemi, neměli však dost víry, aby příkaz uposlechli, protože se soustředili na to, jak slabí jsou v porovnání s obry a jejich opevněnými městy. Ba co hůř, obvinili Hospodina, že je vyvedl z Egypta, aby je zahubil. Tím popřeli Boží zázračnou pomoc a chtěli se vrátit do Egypta, kde je nečekalo nic než otroctví. Výsledkem byla smrt (okamžitě pro nevěrné zvědy) a zbytečné bloudění divočinou pro ostatní. Jejich generace nedostala druhou příležitost dosáhnout dobrého účelu a cíle, který pro ně měl Hospodin připravený.

Když se soustředíme na biblickou pravdu a stáváme se Božími pomocníky, abychom naplnili Jeho záměry na tomto světě, roste naše víra a odvaha. Pravda je taková, že oči Páně vždy spočívají na této zemi – „od začátku roku až do konce.“ (De 11, 11–12) „Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.“ (Ž 34, 16)
 

Děkujeme za Vaše neustávající modlitby za Izrael v této době politické nestability a společenského neklidu. V časech zmatku nemusíme vždy rozumět nebo vidět naplnění slibů, ale můžeme čerpat odvahu a pokoj z vědomí, že Boží sliby jsou jisté.
 

Hospodin je dobrý a pracuje ustavičně!
Nicole Y. Yoderová

viceprezidentka pro program Aid a aliju

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

***************************

Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.
 


MODLITEBNÍ BODY
na červen 2021

 

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 2. června 2021. Prosím, přidejte se k nám!Také se k nám určitě přidejte každou středu v 16:00 (izraelského času) na každotýdenní modlitební shromáždění v rámci iniciativy Izajáš 62. Více informací najdete na stránce on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

  1. Modlitba za Izrael

Za zotavení Izraele z nedávného konfliktu
V květnu byl Izrael zatažen do jedenáctidenní intenzivní raketové války s Hamásem v pásmu Gazy. V důsledku tohoto konfliktu bylo několik milionů civilních obyvatel středního a jižního Izraele nuceno uchýlit se do protiraketových krytů a v ulicích mnoha velkých měst vzplály násilné potyčky mezi Židy a Araby. Raketové a teroristické útoky zapříčinily úmrtí třinácti Izraelců a několik desítek z nich utrpělo zranění. Smrtelné nehody a škody se však nevyhnuly ani palestinské straně: usmrceno bylo 250 obyvatel Gazy, přičemž většinu z nich tvořili příslušníci vojenských oddílů Hamásu a Islámského džihádu a stovky lidí utrpěly zranění. Konflikt úmyslně vyvolal Hamás, aby strhnul na svoji stranu přízeň palestinské ulice v neprospěch svého rivala Fatahu, přičemž se prezentoval jako skutečný obhájce mešity al-Aksá v Jeruzalémě. Zároveň měl v úmyslu zmařit normalizaci vztahů arabských zemí s Izraelem ztělesněnou v nedávných Abrahámovských dohodách. „Vítězství“ v této nejnovější eskalaci napětí si přisvojují obě strany, avšak Izrael upřímně potřebuje naše modlitby, které podpoří jeho snahu zotavit se z bojů. Jednou z nejsmutnějších událostí tohoto konfliktu jsou trpké pouliční boje mezi Židy a Araby v některých větších městech se smíšeným obyvatelstvem, jako jsou Jeruzalém, Haifa, Jaffa, Akko a Lod. Toto násilí částečně pramení z aktivit pouličních gangů v uvedených městech, zároveň je však Izrael hluboce etnicky rozdělen a rovněž se zdá, že mezi arabskými obyvateli Izraele je hodně přívrženců Hamásu.

Modlete se tedy prosím za rychlé zhojení roztržek ve společnosti, které vznikly během nedávných bojů a za to, aby ve Svaté zemi došlo k největšímu usmíření mezi židovskou a arabskou komunitou, jakého kdy byla svědkem. Modlete se za truchlící rodiny a lidi postižené tímto konfliktem. Modlete se za to, aby se obranné a odstrašující prostředky Izraele obnovily v doposud nevídané míře. Modlete se za to, aby si palestinští Arabové nakonec uvědomili, že Izrael nikdy nezničí, a proto musí dospět k dohodě se židovským státem a uzavřít s ním mír. Modlete se za to, aby země Izrael odteď prožívala dlouhá tichá a klidná léta. Nakonec se modlete za to, aby byla konečně vytvořena většinová koalice schopná zformovat stabilní vládu, která bude mít na mysli především blaho celého národa.

„Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele. Dá jim odpočinout v jejich zemi, přidruží se k nim i bezdomovec a připojí se k domu Jákobovu.“ (Iz 14, 1)

„Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni, utiš se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho.“ (Mk 4, 39)

Za ochranu Izraele před Íránem
Nedávná raketová válka s Hamásem v Gaze je ve skutečnosti pouze částí dlouhodobé války, jejímž účelem je oslabení a konečné zničení Izraele a kterou vede Írán proti Izraeli již čtyřicet let, od doby, kdy se v Teheránu dostal k moci radikální islamistický režim. Írán bude zkoumat tento konflikt, aby nalezl slabiny Izraele a naplánoval si další kroky. Hamás je v podstatě prodlouženou rukou Íránu, stejně jako libanonské šíitské teroristické vojenské oddíly Hizballáh na severu, které jsou připraveny odpálit na Izrael 200 000 raket a řízených střel. Od nich hrozí ještě větší nebezpečí než od Hamásu, protože Hizballáh vlastní mnohem víc řízených střel dlouhého doletu a těžších náloží. Navíc islamistické vojenské oddíly operují také v Sýrii a Iráku. Cvičí a vyzbrojuje je Írán s cílem otevřít jednoho dne nové fronty proti Izraeli. Mezitím se Írán neustále snaží získat schopnost vyrábět jaderné zbraně a zdá se, že nové vedení USA mu to umožňuje snahou o obnovení slabé jaderné dohody s Íránem o jaderném programu (JCPOA) z roku 2015.

Modlete se prosím, aby se Izrael i nadále dokázal bránit proti íránským výhrůžkám a útokům. Modlete se, aby jakékoli plány radikálního íránského režimu a jeho místních přívrženců uškodit Izraeli byly včas odhaleny a zmařeny. Modlete se, aby se Írán ve svých snahách o vývoj nukleárních zbraní setkával se stále početnějšími a většími nezdary. Modlete se, aby se více národů přidalo k Izraeli a žádalo, aby Írán úplně opustil program vývoje nukleárních zbraní. Především se modlete, aby Pán Bůh stále střežil a ochraňoval izraelskou zemi i národ před Íránem i jakýmikoli dalšími nepřátelskými útoky.

„S hanbou zpět ať táhnou všichni, kteří nenávidí Sijón!“ (Ž 129, 5)
 

„A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.“  (Mt 21, 22)
 

  1. Modlitba za Střední východ a za další národy

Za to, aby další arabské národy uzavřely mír s Izraelem
Vedoucí představitel Hamásu Ismajl Haníja pronesl v Kataru bezprostředně po skončení bojů „vítězný projev“, v němž prohlásil, že islamistické teroristické vojenské jednotky dosáhly jeden z hlavních cílů konfliktu, a to zastavit probíhající změny v regionu směřující k normalizaci vztahů a míru s Izraelem. Nejnovější válka v Gaze opravdu vedla ke zvýšení napětí mezi Izraelem a některými sunnitskými arabskými národy, které v minulém roce podepsaly Abrahámovské dohody, a to včetně Bahrajnu, Maroka, Súdánu a Spojených arabských emirátů. Egypt, Jordánsko a Saúdská Arábie musely rovněž čelit různě silným tlakům, aby se postavily za Hamás a odsoudily Izrael. A tak zatímco mnozí čelní představitelé těchto arabských zemí vystupovali na obranu Palestinců a jejich věci, zároveň se zdá, že jsou připraveni obnovit a posílit své rostoucí vazby s Izraelem.

Modlete se za to, aby si arabští čelní představitelé nadále uvědomovali, jaké početné výhody a požehnání přinese jejich lidu usmíření s Izraelem. Modlete se za to, aby arabské národy rychle obnovily a dokonce uspíšily normalizaci svých vztahů s Izraelem, a to včetně Saúdské Arábie. Modlete se za egyptské vedení, které dokázalo sehrát užitečnou roli při dosažení nedávného příměří v Gaze. Modlete se za vřelejší vztahy mezi jednotlivými národy i mezi Izraelci a Araby v regionu. Modlete se za to, aby všechny národy žijící v této oblasti usilovaly o vzájemné mírové soužití.

‚Vymýtím vozy z Efrajima a z Jeruzaléma koně; válečný luk bude vymýcen. Vyhlásí pronárodům pokoj; jeho vláda bude od moře k moři, od Řeky až do dálav země.“ (Za 9, 10)

„Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.“ (1P 3, 11)
 

  1.  Modlitba za Křesťanské velvyslanectví

Za plány Křesťanského velvyslanectví týkající se Slavnosti stánků 2021
V září bude Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém pořádat fyzickou Slavnost stánků v Jeruzalémě a zároveň virtuální online Slavnost. Musíme toho ještě mnoho naplánovat a učinit mnohá důležitá rozhodnutí, aby křesťané mohli přicestovat do Izraele na Slavnost. Modlete se prosím, aby mnoho křesťanských poutníků smělo přijít do Izraele a přidat se v září osobně k naší Slavnosti. Modlete se, aby se k nám mnoho křesťanů z celého světa připojilo v rámci online Slavnosti. Modlete se za moudrost a nebeské vedení pro naše vedoucí pracovníky a ostatní zaměstnance, kteří mají na starosti přípravy Slavnosti.

„Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků.“ (Za 14, 16)

„Když jsme přišli do Jeruzaléma, přijali nás bratří s radostí.“ (Sk 21, 17)

Za alijové úsilí Křesťanského velvyslanectví

Křesťanské velvyslanectví se stále silně angažuje v prorockém návratu židovského lidu do staré vlasti. Navzdory pandemii koronaviru a dokonce i navzdory právě ukončené raketové válce s Gazou se alija nezastavila a Izrael očekává v příštích měsících významný nárůst počtu Židů, kteří se odhodlají k aliji. Křesťanské velvyslanectví už letos financovalo alijové lety pro více než 1 100 nových židovských přistěhovalců z Etiopie, Indie, Ruska, Běloruska, Francie a několika latinskoamerických zemí.

 

Modlete se prosím, aby se dveře aliji otevřely více, než kdy dříve a aby proud Židů navracejících se do Izraele ještě vzrostl a zrychlil se navzdory trvajícím koronavirovým dopravním omezením. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví nadále hrálo hlavní roli v nynějším zázračném období aliji. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví mělo dostatek finančních prostředků a mohlo domů do Izraele přivést letos alespoň tři tisíce Židů.
 

„Povznese korouhev k pronárodům a posbírá rozehnané z Izraele a rozptýlené Judejce shromáždí ze čtyř stran země.“ (Iz 11,12)

 

„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ (Ef 2, 10)

Za naši globální petici na podporu Izraele u Mezinárodního trestního soudu
Křesťanské velvyslanectví pokračuje ve sbírání podpisů pod online petici k Mezinárodnímu trestnímu soudu v Haagu. Petice požaduje, aby soud upustil od nehorázného vyšetřování Izraele pro údajné „válečné zločiny“ proti Palestincům. Právě ukončený konflikt s Gazou jen zdůraznil, jak je tato petiční kampaň důležitá. Pro Izrael by totiž nastala velmi obtížná situace, kdyby Mezinárodní trestní soud oficiálně vyhlásil, že legitimní snahy Izraele o obranu svých občanů jsou válečným zločinem. Proto se křesťané po celém světě musejí postavit proti otřesnému převrácení spravedlnosti. Více se dozvíte na adrese: on.icej.org/iccpetition Modlete se, aby tato globální petice k Mezinárodnímu trestnímu soudu byla podepsána stovkami tisíc křesťanů po celém světě. Modlete se, aby byla pro tribunál účinným podnětem ke zrušení vyšetřování Izraele. Modlete se, aby toto zlé spiknutí s cílem upřít Izraeli právo na sebeobranu bylo zmařeno a aby ti, kteří jej vymysleli, byli zahanbeni.


„Ať se hanbí, ať se stydí ti, kdo o život mi ukládají. Ať táhnou zpět, ať se zardí ti, kdo zlo mi strojí.“ (Ž 35, 4)

„Víme, že jsme z Boha, kdežto celý svět je pod mocí Zlého.“ (1J 5, 19)
 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!