Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na duben 2021                   „Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.“ (Ž 75, 3)

Drazí spolumodlitebníci,

teď, když jsou velikonoční týden a neděle Zmrtvýchvstání za námi, nacházíme se v období počítání omeru. Je to padesát dní mezi pesachem a letnicemi, během kterých se v Chrámu přinášely zvláštní obětiny zrní, jimiž lidé každé jaro děkovali Hospodinu za sklizeň ječmene a pšenice. Počítání omeru začíná první den po pesachu (někdo začíná počítat o prvním šabatu během pesachového týdne) a pokračuje dalších čtyřicet devět dnů do svátku Šavu‘ot). Kněží v jeruzalémském Chrámu každý den obětovali určité množství obilných zrn.


Jedinečné období „počítání omeru“ nám dnes nabízí důležité lekce pro víru a modlitební život.

1) Trpělivost!
Hospodin nikdy nic nekoná pozdě a předem stanovil náš čas a všechna období. Ve skutečnosti má Boží načasování vždycky svůj účel a někdy na Něj musíme čekat s trpělivostí a vírou, abychom to poznali. Ježíš řekl svým učedníkům, aby prodlévali v Jeruzalémě, dokud jim nebude dána moc shůry. A „když nadešel čas Letnic“ (Sk 2, 1), Duch Svatý sestoupil na všechny shromážděné v horní místnosti a v ohni a velké moci se zrodila Církev. Boží načasování je vždy dokonalé! Tato událost také ukázala, že v počítání omeru byl skryt mocný prorocký význam.

 

Není pochyb, že v naší době působí velkolepé prorocké a spasitelné úmysly a je potřeba sladit s nimi naše modlitby, abychom je každý den dokázali naplňovat ve svém životě. Zvláště pravdivé je to v souvislosti se zaslíbenou obnovou Izraele v těchto posledních dnech. Hospodinovo načasování je vždy dokonalé a pokud se vyzbrojíme trpělivostí a vírou, určitě uvidíme, jak židovský národ dosáhne svého osudu v Bohu. Také bychom se neměli poddávat vyčerpání, když se zdá, že svět se vyvíjí velmi bezbožným směrem. 3. verš 75. žalmu říká: „Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.“

2) Vděčnost!
Obilné obětiny během počítání omeru byly činem víry a díkuvzdání za Hospodinovu péči, kterou prokazoval každoroční úrodou ječmene a pšenice. Ještě než byla úroda zcela sklizena, Izraelité začali s díkuvzdáním a obětovali „prvotiny“ sklizně, aby si zajistili, že celá úroda bude požehnaná.

 

Dnes je to stejné. Když se modlíme, musíme Pánu děkovat za odpověď, ještě než ji obdržíme. Bůh touží po oběti chvály učiněné ve víře, která Jej těší více než naše díky po tom, co nám odpověděl. A nesmíme považovat za samozřejmé, že nás Bůh zaopatří, ale musíme každodenně den přinášet svou vděčnost jako obětinu skrze modlitby a díkuvzdání.

3) Poslušnost!
Izrael musel následovat Boží přikázání, aby izraelská pole byla požehnána. To znamená, že nestačily obětiny obilí každé jaro, ale Izraelité také měli každý sedmý rok nechat zemi ležet ladem. A když odmítli tyto příkazy poslouchat, byli na sedmdesát let vyhoštěni, aby nahradili roky, kdy země nemohla odpočívat (viz Lv 26, 34–35; 2 Pa 36, 2021; Jr 25, 12; Da 9, 2).

Poslušnost Božím přikázáním je tedy velmi důležitá, i když nás váže Nový zákon. Ježíšovi učedníci museli poslechnout jeho příkaz, aby čekali v Jeruzalémě, dokud na ně nesestoupí Boží moc. Děkujme Pánu za jejich poslušnost! A pokud i my budeme v naší době poslušní Božích přikázání, zcela jistě nás čeká veliká odměna.

 

Děkuji, že se k nám tento měsíc znovu přidáváte v modlitbě. Kéž Vám Pán hojně žehná a odpoví na Vaše modlitby v Jím dokonale zvoleném okamžiku.

Pozdravy z Jeruzaléma!

David Parsons

viceprezident a hlavní mluvčí
Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém


***************************
Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

 

MODLITEBNÍ BODY
na duben 2021

 

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 7. dubna 2021. Prosím, přidejte se k nám!Také se k nám určitě přidejte každou středu v 16:00 (izraelského času) na každotýdenní modlitební shromáždění v rámci iniciativy Izajáš 62. Více informací najdete na stránce on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

 

  1. Modlitba za Izrael

Za novou izraelskou vládu
V Izraeli se právě konaly čtvrté volby za poslední dva roky a výsledky naznačují, že politický pat pokračuje. Jediným řešením by bylo, kdyby někdo pro dobro národa svolil ke kompromisu. Premiér Benjamin Netanjahu a jeho strana Likud znovu získala nejvyšší počet křesel v Knesetu, potřebují však několik partnerů, aby vytvořili koaliční vládu s podporou většiny parlamentu. K tomu je potřeba 61 křesel. Netanjahu poprvé stojí proti významné opozici zprava. Poprvé bude také možná potřebovat podporu arabské strany, aby se mu podařilo zformovat vládní koalici. Naopak Netanjahuovi hlavní protivníci prohlásili, že dostanou Netanjahua z funkce premiéra, ovšem i oni k tomu potřebují arabskou podporu. Tím v Izraeli dochází k novému rozložení politických sil.

Modlete se prosím za poslance právě zvoleného nového Knesetu, aby ohledně příští vlády rozhodli moudře. Modlete se, aby se objevili praví vůdci, kteří by se shodli na společné cestě pro dobro země. Modlete se, aby z tohoto politického patu vzešlo větší usmíření a společenský soulad mezi židovskými a arabskými komunitami v Izraeli. Modlete se, aby arabská populace v Izraeli více akceptovala Izrael jako židovský demokratický stát, který chrání jejich individuální práva, i když zároveň stále slouží jako bezpečný přístav pro Židy z celého světa. A modlete se s důvěrou, že Pán Hospodin je pravým vládcem Izraele, který jej vede správným směrem i skrze politické zmatky posledních let.„Přiveďte ze svých kmenů moudré, rozumné a zkušené muže a já je učiním vašimi náčelníky.“ (Dt 1, 13)

„A ty, Betléme, v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.“ (Mt 2, 6)

Za spásu Izraele

V posledních měsících v Izraeli probíhá hromadná očkovací kampaň, která vynesla Izrael do středu pozornosti v boji proti pandemii koronaviru. Pro Izraelce byl velký risk stát se testovací skupinou nových mRNA vakcín, zvláště když dlouhodobé vedlejší účinky ještě nejsou známy. Avšak počet infekcí koronavirem, vážných případů onemocnění a jím způsobených úmrtí dramaticky klesl a národní ekonomika se pomalu začíná zvedat. Mnoho křesťanů, kteří podporují Izrael, se ale obává, že Izraelci kvůli těmto netestovaným vakcínám upadli do nějaké ďábelské pasti, která pro ně skončí katastrofou. Zatím se nezdá, že by něco takového hrozilo, i když mnozí Izraelci jsou pyšnější než kdy dříve na svoje postavení „startupového národa“ a více naklonění svěřit řešení problémů spíše vědě a lékařskému pokroku než se spolehnout především na Pána, Boha Izraele.

 

Modlete se prosím, aby se v těchto podmínkách a díky nim Izrael pokorně obrátil k Pánu Hospodinu. Modlete se, aby Pán uspíšil Své dílo obnovy židovského lidu jak fyzicky ve vztahu k Zaslíbené zemi, tak ve vztahu k Sobě samému. Modlete se, aby se brzy naplnil prorocký vykupitelský osud v Hospodinu skrze přislíbeného Mesiáše. Ptejte se v modlitbách, co můžete udělat, abyste Izraeli pomohli tohoto Božího osudu dosáhnout.

„Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži.“ (Ž 40, 5)
 

„A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu.“ (L 1, 16)


„Avšak ‚když se obrátí k Pánu, je závoj odstraněn‘.“ (2K 3, 16)

 

  1. Modlitba za Střední východ a další národy

Za čestné národní představitele
V prvních čtyřech verších 2. kapitoly 1. listu Timoteovi jsme jako Kristovi učedníci nabádáni, abychom se modlili za všechny mocné lidi a mohli tak žít klidným životem ve zbožnosti a úctě. Chaos a nejistota způsobené koronavirovou pandemií a také nebývalý hospodářský rozvrat nám dávají ještě více důvodů modlit se za vládce svých národů, států, krajů a měst. Modleme se, aby se uprostřed chaosu a zmatení naší doby mnozí pokorně obrátili k Hospodinu. Modleme se, aby u Něj hledali mír a bezpečí, které by jim pomohly překonat zmatek a strach, jejž toto chaotické období vyvolává. Pozdvihujme v modlitbách i vládce s velkým vlivem a mocí posunout události jiným směrem, aby svou moc používali k čestným účelům. Modlete se, aby se jim nepodařilo využít současnou krizi a otřesy k pokusům prosadit bezbožné změny v našich národech a společenstvích. Modlete se, aby Pán v čas, který sám určí, soudil vzrůstající zlo v našem světě. Především vložme důvěru v Pána, který skutečně panuje nad národy.

„Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu všechny dálavy země. Tobě se budou klanět všechny čeledi pronárodů.“ (Ž 22, 27)
 

Já určím tu chvíli, kdy vykonám soud dle práva.“ (Ž 75, 3)
 

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (1Tm 2, 1–4)
 

  1. Modlitba za Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

Za plány Křesťanského velvyslanectví na Slavnost stánků 2021

V Křesťanském velvyslanectví doufáme, že budeme moci v září pořádat fyzickou Slavnost stánků v Jeruzalémě a zároveň virtuální online Slavnost. Stále panuje mnoho nejistoty ohledně zdravotnických omezení, které budou v září v Izraeli platit, i ohledně toho, zda se křesťané z jiných zemí budou moci účastnit Slavnosti spolu s námi.

 

Modlete se prosím, aby bylo brzy jasné, jak otevřený bude Izrael křesťanským poutníkům, kteří by chtěli přicestovat do země, aby se zúčastnili naší zářijové Slavnosti. Modlete se za moudrost a Boží vedení našich vedoucích pracovníků a dalších zaměstnanců, kteří organizují Slavnost. Modlete se za ty, kteří chtějí osobně přijít do Jeruzaléma a zúčastnit se Slavnosti, jak nás vybízí 14. kapitola knihy proroka Zacharjáše. Modlete se, aby byl Izrael nakloněn otevřít hranice co možná nejvíce křesťanským poutníkům, aby se mohli zúčastnit letošní Slavnosti.

„Tvé brány budou neustále otevřené, nebudou zavírány ve dne ani v noci, aby k tobě mohly přijít pronárody se svým bohatstvím a přivést i své krále.“ (Iz 60, 11)

„Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků.“ (Za 14, 16)

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Jk 1, 5)
 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!