Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

Modlitební dopis na listopad 2019

Drazí spolumodlitebníci,

Pán se chce setkat s každým z nás v místě modliteb. Tento pojem může odkazovat na fyzické, veřejné místo, takové, jako je Jeruzalém a hlavně Chrám, které byly odděleny jako „dům modlitby pro všechny národy“. (2Pa 6, 40, 7, 12-15; Iz 56, 7; Mt 21, 13)

Ale může se tím také mínit místo v ústraní, naplněné ovzduším důvěrnosti a společenství s Bohem. Ježíš učil: „Když ty se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6, 6)

Řekl to lidem žijícím v kultuře, která na modlitbu nahlížela jako na převážně společný úkon prováděný na veřejném místě. Přesto vybízel své následovníky, aby se stáhli do ústraní, do vnitřního „pokojíku“ vlastního domu – v řečtině tameion. Toto slovo označuje soukromou komoru nebo spižírnu v orientálních domech.

Popisuje jej také jako „tajné“ místo – v řečtině kryptos. Toto slovo neznamená ani tak tajnůstkářský, jako spíš soukromý a skrytý. Co je zde řečeno, je mezi Vámi a Bohem. Z tohoto slova jsme převzali slovo „krypta“ – podzemní místnost pod kostelem používaná jako pohřebiště nebo k soukromým setkáním či modlitbám.

Ježíš sám často odcházel na úbočí hor, pryč od davů, ba dokonce i od vlastních učedníků, aby strávil čas v modlitbě. Evangelium podle Marka zaznamenává jeden takovýto případ: „Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.“ (Mk 1, 35)

Zde je v řečtině „samota“ vyjádřena slovem érēmos, což znamená osamělé místo, nenavštěvované lidmi, opuštěné a pusté, nebo divočinu. V takovém postředí – v soukromém pokojíku nebo na opuštěném místě – se dá snadněji soustředit na Pána a na to, o čem s Ním chcete mluvit.

Mnozí velcí bibličtí Boží služebníci znali tajemství skrytého, odlehlého místa modlitby a společenství s Bohem, daleko od všeho rozptylování tohoto světa. Mojžíš se setkal s Všemohoucím hovořícím z hořícího keře, když pobýval v divočině. Elijáš také utekl do divočiny, když si myslel, že zůstal jediným věrným Božím služebníkem a zoufale potřeboval slyšet Boží slovo. To je také důvod, proč Pavel uprchl do divočiny („Arábie“), po setkání s Kristem na cestě do Damašku. V první kapitole listu Galatským Pavel líčí, že ho tato událost zasáhla natolik, že musel odejít, aby se o samotě setkal s Bohem a přijal od Něj přímé zjevení evangelia.
(Ga 1, 17 až 2, 2).

Známe také příběh o tom, jak „…Marta měla plno práce, aby ho obsloužila. Přišla k němu a řekla: „Pane, nezáleží ti na tom, že mne má sestra nechala sloužit samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!“ (L 10, 40)

„Pán jí odpověděl: „Marto, Marto, děláš si starosti a trápíš se pro mnoho věcí. Jen jednoho je třeba. Marie volila dobře; vybrala si to, oč nepřijde.“ (L 10, 41-42)

Dnes je v našem životě ještě mnohem více rozptýlení, zvláště ve věku mobilních telefonů a přenosných elektronických zařízení, která nám dávají na dosah celý svět. A naše srdce a mysli musejí najít cestu, jak se oprostit od všeho hluku a digitálního harampádí a uchýlit se do místa naplněného tichem a samotou, které je předpokladem efektivní modlitby.

Když se budeme tento měsíc spolu modlit – ať už v církevním shromáždění, v modlitební skupině, nebo ve vlastním modlitebním pokojíku – kéž se všichni ocitneme v onom místě modlitby, na kterém svět a jeho rozptylování blednou a my skutečně můžeme mluvit s Bohem.

Požehnání z Jeruzaléma!

David Parsons
viceprezident a hlavní mluvčí
Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
 

 

MODLITEBNÍ TÉMATA
 

  1. Modlitba za Izrael

 

Patová situace izraelské politiky:

Dokonce i po druhých volbách v roce 2019 zůstává Izrael uvázlý v politickém patu, který se vzpírá jakémukoliv normální vysvětlení. Úřadující premiér Benjamin Netanjahu nedávno získal mandát ke zformování koaliční vlády, ale vrátil ho prezidentu Reuvenu Rivlinovi, ještě než uplynula osmadvacetidenní lhůta. Mandát se nyní posunul k nováčkovi Bennymu Gantzovi ze strany Kachol lavan, který má také čtyři týdny na to, aby se pokusil vytvořit koalici schopnou řídit zemi. Úvodní setkání však nikam nevedla a vzrůstá pravděpodobnost, že někdy v zimě bude nutné vypsat třetí letošní volby. Sám prezident Rivlin navrhl rozumný kompromis, aby patovou situaci prolomil, ale různé strany zahrnuté do koaličního jednání odmítají ustoupit.

Cítíme, že doba premiéra Netanjahua jako čelného představitele národa ještě není u konce, přestože mu hrozí různá obvinění, a že už možná mohl najít cestu, jak se vrátit k moci, ale místo toho se rozhodl udržovat tradiční spojenectví s ultraortodoxními stranami. Jak tohle všechno skončí, vědí v této chvíli jenom nebesa.

Naléhavě Vás prosíme, abyste s námi pokračovali v modlitbách za to, aby Pán ukázal národu a lidu Izraele jasnou cestu a směr, aniž by byly potřebné třetí volby. Modlete se prosím, aby Duch Svatý přinesl národu vnitřní jednotu a aby správné strany odložily rozdíly a vytvořily vládnoucí koalici.


„Avšak v Judsku způsobil Bůh svou mocí, že jim dal jednomyslnost, takže plnili příkaz krále a velmožů podle Hospodinova slova.“ (2Pa 30, 12)

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (1Tm 2, 1-4)
 

  1. Modlitba za národy

Chaos v Sýrii a kurdská otázka:
Kurdové jsou potomci dávných Asyřanů a žijí na území Íránu, Iráku, Sýrie a Turecka. Zůstávají největší etnickou skupinou bez vlastního státu. V nedávných desetiletích navázali iráčtí Kurdové bližší vztah s Izraelem. Během války v Sýrii se syrští Kurdové spojili s USA, aby čelili hrozbě Islámského státu ve východní Sýrii. Avšak minulý měsíc začaly USA stahovat své vojenské síly a turecká armáda vpadla do kurdské oblasti v severovýchodní Sýrii, údajně aby vytvořila hraniční nárazovou zónu proti raketovým útokům. Mnozí se obávají možných masakrů kurdských vesnic v hraniční oblasti tureckými jednotkami a situace zůstává velmi napjatá a nestabilní.

V devatenácté kapitole knihy proroka Izajáše prorok mluví o silnici, která jednou vznikne mezi Egyptem, Izraelem a Asýrií. Modleme se, aby Pán této oblasti přinesl mír. Modleme se také, aby Kurdové mohli řídit vlastní životy a aby se jejich vztah s Izraelem prohluboval a rozšiřoval. Modlete se také za nové evangelické církve na kurdském území v Sýrii, Iráku, Íránu a Turecku, aby požívaly Boží ochrany, rostly a zažívaly znovuzrození. A modlete se také, aby vznikla cesta zmíněná v devatenácté kapitole knihy proroka Izajáše, která by spojovala tuto oblast s Izraelem a Egyptem.


„V onen den povede silnice z Egypta do Asýrie, takže Asyřané budou chodit do Egypta a Egypťané do Asýrie a Egypťané budou uctívat Hospodina spolu s Asyřany. V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země, protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: „Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael.“  (Iz 19, 23-25)

„…aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka Izajáše…“  (Mt 4, 14)

Protesty v Libanonu:

V minulých týdnech vypukly násilné protesty v celém Libanonu. Demonstranti požadují odstranění vládnoucí třídy a obviňují mnohé politiky ze všech politických stran ze systematické korupce.  Kritizují rovněž to, že politici dovolili teroristické organizaci Hizballáh pevně ovládnout mocenské páky. Libanonský premiér Saad Hariri nasadil vojenské síly, aby otevřely některé z hlavních cest, ale kvůli tomuto kroku nepokoje ještě zesílily. V pátek oslovil protestující vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh a požádal je, aby ukončili nepokoje, což vedlo k rozdělení dokonce i mezi podporovateli Hizballáhu – přičemž mnoho z nich se přidává k protestům.

Modlete se prosím, aby Pán prosadil Svou vůli a záměry dokonce i uprostřed těchto veřejných protestů. Modlete se, aby nikdo nepřišel o život. Modlete se, aby Hizballáh nemohl držet celou zemi jako rukojmí vlastní antiizraelské a radikální islamistické propagandy. Modlete se prosím také za libanonské křesťany a proste Pána, aby se ve větší míře zjevil Libanoncům i v těchto napjatých časech.

„Hospodine, veď spor s těmi, kdo vedou spor se mnou, bojuj proti těm, kdo proti mně boj vedou.“  (Ž 35, 1)

„Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“  (Ř 8, 28)

 

  1. Modlitba za Křesťanské velvyslanectví

 

První dobrá zpráva – Egypťané dorazili na Slavnost!

Mnozí z Vás se s námi v uplynulých měsících modlili za delegaci křesťanů z Egypta, kterou jsme pozvali na říjnovou Slavnost stánků v Jeruzalémě. Velmi rádi bychom Vám sdělili, že letos vůbec poprvé dorazila na Slavnost skupina sedmnácti egyptských křesťanů, aby zastupovali svůj národ a žehnali Izraeli. Většina z nich patří k síti egyptských věřících, kteří si vzali za svou myšlenku „silnice podle Izajáše 19“, stejně jako Zacharjášovy prorocké výzvy (viz Za 14, 17-18), aby zvláště Egypťané každý rok přicházeli do Jeruzaléma slavit Krále, Všemohoucího Pána a Svátek stánků, aby jejich zemi svlažoval déšť. Bylo úžasné vidět naše vzácné egyptské bratry a sestry, jak stojí na pódiu v Jeruzalémě jako zástupci své země a modlí se za svůj národ na Slavnosti stánků, a pak slyšet, že právě v tu chvíli v Egyptě pršelo!

 

Po pouti do Galileje se Egypťané vrátili domů a jakmile dorazili do Káhiry, Egypt zalil nesezónní a neobvykle hustý déšť natolik intenzivní, že bylo nutno zavřít podniky a školy. Záplava milosti a požehnání na Egypt křesťanské skupině potvrdila, že Bůh byl skutečně potěšen jejich poutí do Jeruzaléma, kde slavili Jeho svátek. Je to skutečně úžasný Bůh, který slyší a odpovídá na naše modlitby!

 

Tyto události vnímáme také jako znamení, že Křesťanské velvyslanectví by mělo pokračovat ve svém působení a rozšířit i na arabské křesťany v Egyptě a další národy v tomto regionu. Proto se prosím modlete, aby se pro nás i nadále otevíraly správné dveře, skrze které bychom se mohli spojit s arabskými církevními představiteli i laiky na Blízkém Východě, abychom je povzbuzovali, s bratrskou láskou se s nimi setkávali v Pánu a pomáhali jim spojit se s Izraelem a místní církví. Modlete se také za to, aby z Egypta a dalších arabských zemí přicházelo v příštích letech na Slavnost stánků více a větších delegací.


„Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků. Jestliže některá z čeledí země nebude putovat do Jeruzaléma a klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostaví se jim déšť. Jestliže nebude putovat a nepřijde egyptská čeleď, ani jí se nedostaví déšť. Utrpí porážku, kterou připraví Hospodin pronárodům, jež nebudou putovat, aby slavily slavnost stánků.“  (Za 14, 16-18)

 

V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ (J 7, 37-38)

 

Druhá dobrá zpráva – nový milník v aliji:

 

Křesťanské velvyslanectví se raduje z toho, že od roku 1980 pomohlo více než 150 000 Židům vrátit se v rámci aliji do Izraele. Byly mezi nimi židovské rodiny ze severu, jihu, východu i západu – přesně tak, jak to předpověděli hebrejští proroci. Velké shromažďování Izraele přesto stále pokračuje. Izrael očekává, že do konce roku 2019 přijme dalších 35 000 židovských přistěhovalců. A Křesťanské velvyslanectví opět pomůže asi deseti procentům z nich v přestěhování do Izraele. ICEJ plánuje letos pomoci zhruba 3 500 Židům na cestě domů do Izraele z rusky hovořících zemí, západní Evropy, Latinské Ameriky, Etiopie, Indie, Číny, nebo dalších území. I příští rok vypadá slibně pro naši práci v rámci aliji. Pracovníci Židovské agentury nás nedávno informovali, že jakmile vznikne nová izraelská vláda, plánují během dvou let do Izraele přestěhovat zbývajících 7 000 etiopských Židů. Křesťanské velvyslanectví přislíbilo spolupracovat na této historické poslední vlně etiopské aliji ze všech sil.

 

Proto potřebujeme Vaše neutuchající modlitby za úsilí spojené s alijou. Modlete se, aby pro Židy z celého světa zůstaly otevřené dveře na cestu domů do Izraele. Modlete se, aby více Židů v diaspoře odpovědělo na prorocký pokyn vrátit se do Izraele. A modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví získalo dostatek finančních prostředků, aby mohlo v příštích měsících a letech pomoci tolika židovským rodinám, kolika bude možné.


„Obracím k nim svůj zrak v dobrém, přivedu je zpět do této země. Znovu je vybuduji a už je nezbořím, zasadím je a nevykořením.“  (Jr 24, 6)

„Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“  (Mt 12, 30)
 

 

Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!