Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

Modlitební dopis na červenec 2019

 

Drazí spolumodlitebníci,


v ústředí Křesťanského velvyslanectví cítíme naléhavou potřebu soustředit modlitby na nadcházející izraelské volby. Poprvé v moderní historii se v Izraeli musí pořádat druhé volby, protože výsledek prvních zapříčinil patovou situaci. Věříme, že Izrael i celý region čekají zásadní události. Jsme si také jisti, že prostřednictvím modliteb společně dokážeme pozitivně ovlivnit směřování Izraele.

 

V současné době je Izrael výjimečně živou demokracií západního typu. Lidé si sami volí představitele. Bůh však pořád vládne nad lidskými záležitostmi a ustavuje a sesazuje vládce, a to nejen v Izraeli, ale i v jiných národech.

V minulosti Izrael prošel různými typy státního zřízení, které podrobně popisuje Bible. Zajímavé je, že asi 400 let řídili Izrael patriarchové, dalších 400 let – od Jozueho po Samuela – nad národem vládli soudci, dalších zhruba 400 let – od Saula po Jójakíma – vedli Izrael králové, a konečně, počínaje veleknězem Jošuou a konče zničením Druhého chrámu, vládli Izraeli kněží.

Ve všech případech Pán zasahoval do dění a převáděl jednu formu zřízení do druhé, vždycky však za vyšším účelem. Například ve třetí kapitole Zachariášova proroctví se popisuje prorocké vidění, ve kterém jsou za vládce ustanoveni židovští kněží. Proč? Protože se chystal příchod „Výhonku“ – Mesiáše a kněžská role Izraele se musela dostat do popředí, aby mohli obětovat Beránka za hříchy světa (Za 3, 6-10; J 1, 29).

V další době změn prorok Samuel sloužil jako (poslední) soudce Izraele, když se lidé dožadovali krále. Chtěli především velitele, který by je vedl do bitvy, takového, jakého měly ostatní národy. Pán překvapivě Samuelovi přikázal: „Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval.“ (1S 8, 7). Prorok však byl také pověřen, aby Izraelce důrazně varoval před špatným zacházením, kterého by se jim dostalo pod vládou požitkářského krále. A takové zacházení skutečně hned okusili kvůli pokřivenému charakteru krále Saula. Po něm ale Hospodin posadil na trůn krále Davida, který se stal předkem a předobrazem mesiáše, Ježíše.


Vidíme, že Bůh občas nechá, aby si lidé vybrali, a oni pak musí žit s následky vlastní volby. Navzdory tomu však Bůh vládne nad národy a vždy uskuteční své úmysly s Izraelem i celým světem.
 

Obnovený Izrael dnes velmi potřebuje Boží vedení. I David měl své chyby, a tak bychom neměli očekávat někoho bez vady. Ale mít tak vládce, kteří by chtěli hledat Pána celým srdcem, aby směřovali Izrael k naplnění jeho osudu předurčeného Hospodinem! Upřímně se modleme, aby v Izraeli vládli právě takoví lidé!


Pokoj s vámi! 

 

David R. Parsons 

viceprezident a hlavní mluvčí

Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém 

 

 

MODLITEBNÍ TÉMATA na červenec 2019 

 

  1.  Modlitba za Izrael 

 

Druhé kolo voleb:
Jak se rozbíhá druhá letošní volební kampaň, přibývá politické nejistoty a soupeření. Různé strany i jednotliví politici se snaží překonat výsledek z dubnového hlasování. Zatím se zdá, že politický záškodník Avigdor Liberman se snaží přinutit premiéra Benjamina Netanjahua k rozhodnutí, zda se přiklonit k nacionálně orientované vládě se středolevou „Modrobílou“ frakcí, nebo k těsnější pravicově orientované koalici s ultraortodoxními stranami Šas a UTJ. Mnoho Izraelců nelibě nese nepřiměřenou moc a privilegia skupin charedim. Křesťané a mesiánští Židé mají také důvod dívat se na ně s obavami. Ale postoje strany Kachol lavan („Modrobílí“), jsou liberálnější a „holubičí“, což by mohlo vést k riskantním ústupkům vůči Palestincům a k dalšímu morálnímu rozkladu v izraelské společnosti. V současné izraelské politice tedy neexistují snadná rozhodnutí. Pán nicméně drží vládu nad Izraelem pevně v rukou.

 

Modlete se prosím, aby tyto volby skončily jasným výsledkem, který by přivedl k moci koalici schopnou provést Izrael všemi těžkostmi, které na něj čekají. Modlete se za zvolení čestných lidí, kteří se skutečně upřímně zajímají o dobro celého národa a nehromadí jen vlastní moc, ani se nesnaží prosazovat pouze vlastní zájmy a budovat si politickou kariéru. Modlete se za představitele, kteří skutečně žijí v bázni Boží a kteří se spolehnou na vedení Ducha svatého v kritických okamžicích a rozhodnutích, jimž Izrael bude v nadcházejících dnech čelit. Modlete se, aby také respektovali biblickou pravdu, jednali otevřeně a ošklivili si nespravedlnost. Nakonec se prosím modlete, aby ultraortodoxní strany ztratily nepřiměřenou kontrolu nad určitými oblastmi života a náboženské praxe v Izraeli.

 

„Vyhlédni si pak ze všeho lidu schopné muže, kteří se bojí Boha, milují pravdu a nenávidí úplatek. Dosaď je nad nimi za správce nad tisíci, sty, padesáti a deseti.“ (Ex 18, 21)

 

„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.“ (Tt 2, 11-12)
 

Modlete se prosím za premiéra Benjamina Netanjahua, který do voleb zůstává v úřadě. Proste Pána, aby mu na tento čas dal moudrost a prozíravost. Modlete se, aby mu lidé projevili úctu za mnoho let přínosné služby národu. A protože Netanjahu se uchází o další volební období a zároveň čelí mnoha obviněním z korupce, modlete se prosím, aby Boží spravedlnost rozhodla jak o výsledku voleb, tak o soudním rozsudku.

 

„Ať mě Bůh zváží na vážkách spravedlnosti a pozná mou bezúhonnost.“ (Jb 31, 6)

 

„Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.“ (Ř 13, 7)

 

Soustřeďte se prosím v modlitbách na moc a vliv soudního systému, který se v posledních letech stal v Izraeli předmětem vášnivých debat. Někteří tvrdí, že brání demokratickému způsobu vládnutí, jiní zase, že právě soudy ochraňují demokratické svobody. Modlete se za všechny soudce v Izraeli, aby vykonávali svoje povinnosti spravedlivě. Modlete se za to, aby příští vláda provedla všechny potřebné legislativní změny a aby soudy bránily práva a svobody jednotlivců, hlavně menšin, jako jsou mesiánští Židé.

 

„Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.“ (Mi 6, 8)

 

„Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat.” (Mt 23, 23)

 

Modlete se prosím za židovské rodiny na celém světě, které uvažují o tom, že se přestěhují v rámci aliji, aby urychlily své rozhodnutí přidat se k pozůstatku židovského národa znovu shromážděného v Zaslíbené zemi. Modlete se, aby s nástupem nové vlády na podzim zůstaly brány aliji doširoka otevřené, zvláště pro Etiopské Židy stále uvízlé v Addis Abebě a Gondaru, a pro mesiánské Židy, kteří cítí povolání vrátit se domů do Izraele.

 

„Hvízdnu na ně a shromáždím je, protože jsem je vykoupil, bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi. Rozseji je mezi národy, budou se na mě rozpomínat v dalekých krajích, zůstanou naživu i se svými syny a opět se navrátí. Přivedu je zpět z egyptské země, shromáždím je z Asýrie a uvedu je do země gileádské a libanónské, ani jim nebude stačit místo.“ (Za 10, 8-10)

 

„Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!“ (Ř11, 15)


 2. Modlitba za národy

Počátky Trumpova mírového plánu v Bahrajnu:

Spojené státy uspořádaly summit v Bahrajnu, kde se projednávaly ekonomické aspekty Trumpova mírového plánu. „Ekonomický seminář“ měl pobídnout důležité arabské a zahraniční investory zaměřit se na oblasti ovládané Palestinou. Účastnily se jej významné arabské stády, jako jsou Saúdská Arábie, Egypt, Jordánsko, Maroko a Spojené arabské emiráty, zatímco palestinská vláda setkání bojkotovala a Izrael nebyl pozván. Proto jsme nemohli spatřit kdysi představovaný snímek předních arabských vládců, jak otevřeně sedí s izraelskými představiteli, zdůrazňujíce tak svoje vylepšené vztahy, a jednají o budoucnosti oblasti v nepřítomnosti Palestinců.

 

Vytrvejte prosím v modlitbách na podporu snah americké administrativy přinést do oblasti mír a stabilitu a za izraelskou představu bližších vztahů se světem sunnitských Arabů – obojí jako odpověď na íránskou agresi a jako řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Kéž nás vede Duch svatý v prosbách za to, aby Pán obměkčil a řídil srdce vládců, kterých se záležitost týká. Modleme se za mírový tým USA, který seznamuje veřejnost se svým plánem a hledá arabskou a mezinárodní podporu, aby jej Pán zahrnul moudrostí a milostí.

 

„Jako jste byli zlořečením mezi pronárody, dome judský a dome izraelský, tak budete požehnáním, až vás zachráním. Nebojte se! Jednejte rozhodně.“ (Za 8, 13)

 

„Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy.“ (Zj 2, 26)

Napětí mezi USA a Íránem:

Írán provádí provokativní operace v reakci na zpřísňující se ekonomické sankce uvalené americkou administrativou kvůli íránskému nelegálnímu jadernému programu. Každý den se objevují nové zprávy o narůstajícím napětí v oblasti Perského zálivu. Íránské akce zahrnují zákeřné útoky na ropné tankery, raketové útoky na arabské spojence USA a nejnověji sestřelení amerického dronu, který monitoroval důležité námořní trasy v Hormuzském průlivu. Útok na dron vyústil v dramatický okamžik, kdy prezident USA Donald Trump v poslední minutě odvolal odvetný útok. Je však zřejmé, že nepřátelství by mohlo lehce propuknout v mnohem větší konflikt, který by zachvátil Izrael, celý region a celý svět.

 

Modleme se, aby v oblasti zůstal zachován mír a aby zvyšující se hospodářský tak přinutil Írán opustit agresivní chování a především touhu po jaderných zbraních. Modlete se, aby Trumpova administrativa měla dost moudrosti a prozíravosti, aby věděla, jak efektivně zastrašit Írán a přesvědčila radikální šíitské vládce nastavit pro svou zemi méně nebezpečný kurs. Modlete se také, aby byl vojenský režim v Íránu nahrazen novým demokratickým systémem, který by lépe odpovídal potřebám lidí a méně ohrožoval sousední země včetně Izraele.

 

„Avšak ochránce perského království stál proti mně po jedenadvacet dní. Dokud mi nepřišel na pomoc Míkael, jeden z předních ochránců, zůstal jsem tam u perských králů.“ (Da 10, 13)

 

„Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.“ (Ř 12, 18)


 3. Modlitba za Křesťanské velvyslanectví
 

Slavnost stánků 2019:
Ohledně pokračujících modliteb za letošní Slavnost stánků na vás máme zvláštní prosbu. Během posledních měsíců se vedení Křesťanského velvyslanectví snažilo spojit s duchovními v Egyptě, aby se tamní věřící mohli zúčastnit říjnové Slavnosti v Jeruzalémě. S Boží pomocí přijede skupina čtyřiceti znovuzrozených egyptských křesťanů. Čtyřicet je velmi významné číslo, protože v roce 2019 uplyne 40 let od podpisu mírové dohody mezi Izraelem a Egyptem. S příchodem egyptských poutníků na Slavnost se pojí dvě záležitosti. Modlete se prosím jednak za to, aby jim plánování cesty šlo hladce, a jednak za to, aby Křesťanské velvyslanectví získalo dostatek finančních prostředků, které by pomohly sponzorovat cestu egyptské delegace.

 

V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země, protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: „Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael.“ (Iz 19, 24-25)

„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ (Fp 4, 19)Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!