Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62


Modlitební dopis na prosinec 2020
 

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. (Fp 4,6)


Drazí spolumodlitebníci,

tento rok se téměř blíží ke konci a jak se ohlížíme za vším, co se během něj událo, musíme konstatovat, že se na něj určitě bude vzpomínat jako na rok, kdy se svět zastavil kvůli nemoci COVID-19.

V Křesťanském velvyslanectví si uvědomujeme, že jsme krizi dosud vydrželi jenom díky všem modlitbám, které naši službu podporují. Děkujeme všem věrným spolumodlitebníkům, kteří se k nám letos každý měsíc přidávali v Modlitební iniciativě Izajáš 62, na celosvětových modlitebních shromážděních a dalších modlitebních akcích. Vaše modlitby a přímluvy nám skutečně pomohly.

Než se začneme modlit za následující témata, chtěl bych Vám nejprve připomenout, že jsme uprostřed duchovní bitvy. Jak řekl apoštol Pavel: „Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.“ (Ef 6, 12)

Do této bitvy si musíme obléci veškerou Boží zbroj. „Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘.“ (Ef 6, 14-17)

Nesmíme také ustat v modlitbách a musíme zůstat pozorní až do samého konce. „V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne.“ (Ef 6, 18)
 

Dále bych chtěl povzbudit všechny, kteří cítí úzkost ze současné situace. Kéž nás Pán ochrání od jakéhokoli strachu z nové vlny koronaviru, která právě zasáhla mnoho zemí, z přírodních katastrof, o kterých jsme se v nedávné době dozvěděli, nebo které jsme sami prožili a z politických zmatků, které otřásají světem. Apoštol Pavel nás vybízí: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Fp 4, 6-7)

Pamatujte, že máme přístup ke Králi králů, Pánovi pánů, ke všemohoucímu Bohu! Měli bychom vznášet své prosby k Bohu v děkování a On nám dá mír, který převyšuje všechno pomyšlení, protože je také Knížetem míru! Vskutku smíme věřit tomu, že Jeho cesty jsou dokonalé.

Když Ježíš učil své učedníky Modlitbu Páně (Mt 6, 9-13), modlili se: „Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.“ Ježíš modlitbu završil slovy: „Neboť Tvé je království i moc i sláva na věky.“ Vidíte, že Bůh je nad všemi mocnostmi – dokonce i nad mocnostmi zla. Jeho království trvá a Jeho vůle se uskuteční.

Mějme to na mysli, když se tento měsíc spolu budeme modlit. Modleme se se vší upřímností, vírou, trpělivostí a pokojem, vědouce, že naše nejpřednější modlitba je, aby se stala Boží vůle na zemi, jak On v nebi rozhodl, že se má uskutečnit.

Šalom z Jeruzaléma!

David van der Walt
viceprezident pro finance
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

MODLITEBNÍ BODY
na prosinec 2020

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 2. prosince 2020. Prosím, přidejte se k nám!

  1. Modlitba za Izrael

Za rychlé zotavení Izraele z pandemie koronaviru

Chceme pokračovat v modlitbách za to, aby Izrael překonal druhou vlnu koronaviru, která nyní zasáhla zemi a aby se v příštích měsících rychle zotavilo izraelské hospodářství. Jsou známky, že ačkoli počet pozitivně testovaných zůstává vysoký, počet úmrtí na koronavirus se v Izraeli snižuje díky úspěšné léčbě a možná i díky oslabení viru. Také je už vyvinuto několik vakcín, které čekají na schválení k všeobecnému použití, jak v Izraeli, tak po celém světě. Izraelští vědci se významným způsobem podíleli na jejich vývoji.

 

Modlete se prosím, aby izraelská vláda přijímala správná rozhodnutí týkající se vakcíny a toho, kdy znovu otevřít ekonomiku. Pokračujte v modlitbách za to, aby právě Izrael objevil bezpečnou a účinnou léčbu a vakcínu proti koronavirové hrozbě. Modlete se obzvláště za lidi, jejichž živobytí závisí na izraelském cestovním ruchu a kteří byli touto celosvětovou zdravotní hrozbou těžce zasaženi. To zahrnuje mnoho křesťanských Arabů v Jeruzalémě, Nazaretu a Betlémě, jejichž obchody a podnikání jsou závislé na křesťanském turismu, ale od března museli mít zavřeno.

„Ale vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích...“ (Mal 3, 20)

„Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy.“ (Zj 22, 2)

Pro nové vztahy mezi Izraelem a vládci sunnitských zemi

Krátce po normalizaci vztahů mezi Izraelem a Báhrajnem, Súdánem a Spojenými arabskými emiráty v uplynulých měsících nejnovější zprávy naznačují, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu tajně navštívil Saúdskou Arábii, kde se setkal s korunním princem Mohamedem bin Salmánem a ministrem zahraničních věcí USA Mikem Pompeem. Diskrétní setkání naznačuje, že Izrael a Saúdská Arábie se snaží upevnit vztahy před možnou změnou administrativy ve Washingtonu. Prezident USA Donald Trump je velkým přítelem Izraele i Saúdské Arábie, což se projevilo například „maximálním tlakem“ na Írán, aby zastavil svůj nelegální jaderný program. Trumpovi se podařilo dát věci výrazně do pohybu, co se týče budování míru mezi Izraelem a sunnitským světem. Mnoho místních vlád se obává, že tato tendence skončí, pokud Trump skutečně v lednu opustí úřad.

Modlete se prosím, aby další arabské a muslimské země oficiálně navázaly s Izraelem pokojné diplomatické vztahy a zároveň se otevřely obchodním a investičním příležitostem v Izraeli. Modlete se za vřelejší vztahy mezi obyčejnými lidmi z Izraele i sunnitskými Araby z celé oblasti. Modlete se zvláště za Saúdskou Arábii, Omán, Maroko a také Libanon, který zahájil s izraelskou vládou vyjednávání o námořní hranici. Modlete se, aby směřování k míru a přijetí Izraele přimělo další národy po celém světě, aby se už nepřidávaly k protiizraelskému davu na mezinárodních fórech a aby nepodporovaly kampaň BDS proti Izraeli. Modlete se, aby další státy přestěhovaly svá velvyslanectví do Jeruzaléma. Modlete se, aby prezident Trump mohl dále stavět na současném směřování zemí Středního východu k míru s Izraelem.


„Ty povstaneš, slituješ se nad Sijónem, je čas smilovat se nad ním, nastala ta chvíle!“ (Ž 102, 14)
 

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Mt 5, 9)

 

  1.  Modlitba za národy

Za zpochybněné prezidentské volby v USA

Výsledky prezidentských voleb v USA 3. listopadu vedly média k tomu, že vítězem vyhlásili Joea Bidena, prezident Donald Trump však pomocí právních kroků zpochybnil výsledky voleb v několika důležitých státech, kde Biden získal jen malý náskok. Trump má jen málo času k tomu, aby zpochybnil přepočet hlasů soudní cestou, množí se však důkazy když ne o velkém podvodu, tak o rozsáhlých nesrovnalostech ve volebním procesu. Mnoho amerických křesťanů stále doufá, že Trump zvítězí, protože polovina národa věří, že prezidentské volby byly skutečně ukradeny a mnoho prorockých hlasů předpovědělo, že Trump bude v prezidentském úřadu sloužit i druhé volební období, aby dokončil své poslání, jež zahrnuje lepší zabezpečení pozice Izraele na Středním východě.

 

Modlete se prosím za správný výsledek zpochybněných voleb v USA, za to, aby dopadly podle vůle Boží. Modlete se, aby v každém ze států, jejichž volební výsledky se nyní zkoumají, včas předstoupili praví svědci a byly předloženy důkazy, které dokážou pravdu o tom, co se během voleb stalo, a tak změnili, kdo v den inaugurace 20. ledna 2021 nastoupí do úřadu. Modlete se, aby lidé, kteří spáchali či tolerovali volební podvody, došli k přesvědčení, že musejí odhalit své pochybení. Modlete se, aby Američané povstali a požadovali, aby pravda o volbách byla zkoumána co nejpečlivěji. Modlete se, aby prezident Trump dokázal čelit politickému a mediálnímu tlaku předčasně přiznat porážku, dokud nejsou dořešeny všechny právní záležitosti.


„Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já. Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí, a co se mi líbí, uskutečním.“ (Iz 46, 9-10)

„Andělu církve ve Filadelfii piš: Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův; když on otvírá, nikdo nezavře, a když on zavírá, nikdo neotevře.“ (Zj 3, 7)
 

  1. Modlitba za Křesťanské velvyslanectví

Odpověď Křesťanského velvyslanectví na koronavirovou krizi v Izraeli
Křesťanskému velvyslanectví se podařilo během koronavirové pandemie efektivně pomáhat Izraelcům. V uplynulých devíti měsících jsme zajistili 55 000 jídel seniorům v izolaci, přivedli jsme zhruba 1 500 židovských přistěhovalců do Izraele v rámci alijových letů, starali jsme se o desítky přeživších holocaustu, kteří nesmějí vycházet z bytu, pomohli jsme stovkám mladých studentů s online výukou a mnoho dalšího.

Modlete se, aby Pán umožnil Křesťanskému velvyslanectví mít i nadále potřebné zdroje k tomu, aby se mohlo stát křesťanským svědectvím lásky a útěchy mnoha dalším Izraelcům, kteří byli zasažení koronavirovou krizí a potřebují bezodkladnou pomoc.
 

„Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.“ (Ž 46, 2)

„Neujímá se přece andělů, ale ‚ujímá se potomků Abrahamových‘.“ (Žd 2, 16)

Za konferenci Envision 2021
V Křesťanském velvyslanectví právě připravujeme každoroční konferenci Envision pro duchovní, která se bude konat ve dnech 25.–28. ledna 2021. Velmi bychom ocenili vaše modlitby za toto online setkání, protože z něj chceme vytvořit efektivní nástroj, který by pomohl pastýřům Božího stáda inspirovat a vést lidi jim svěřené v těchto prorockých časech po věčné cestě. Naše téma je „Vedení v krizové době“ a věříme, že mnoho lidí načerpá zajímavé informace od řečníků, kteří se podělí o zkušenosti s tím, jak se jim podařilo církve a sbory úspěšně provést těžkými časy, zvláště v letošním roce poznamenaném pandemií koronaviru. Modlete se, aby se duchovní po celém světě připojili k tomuto setkání a získali z něj povzbuzení a Boží pokyny pro členy svých sborů. Modlete se, aby všechny plány a přípravy v příštích dvou měsících proběhly hladce.


„Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby, před kmeny Efrajim, Benjamín, Manases! Vzbuď svou bohatýrskou sílu a přijď zachránit nás. Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni.“ (Ž 80, 2-4)

„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“ (Ř 8, 14)


Za kampaň pro etiopskou aliju

Křesťanské velvyslanectví má počínaje prosincem příležitost pomoci přivést domů zhruba 2 000 etiopských Židů. Aby byla taková akce možná, budeme potřebovat mnoho finančních darů, které by pokryly náklady na lety a další výdaje, které pomohou tyto syny a dcery Sijónu přivést domů do Izraele. Postupně přicházejí finance na tuto alijovou kampaň a my jsme vděčni za to, jakou odezvu zatím vyvolaly naše prosby. Situace je však vážná a akutní, jelikož poslední zprávy z Etiopie naznačují, že nedaleko tranzitních táborů v Gondaru, kde většina etiopských Židů čeká na návrat do Izraele, vypukl prudký kmenový konflikt. Můžeme jim pomoci, ale Pán musí promluvit ke Svému lidu, aby poskytl štědré dary, které budou potřebné v nadcházejících týdnech.

Modlete se prosím především za bezpečnost Židů, kteří jsou dosud v Etiopii. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví nadále hrálo hlavní roli v nynější vlně etiopské alije. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví mělo dostatek finančních prostředků a mohlo v příštích měsících přivést domů do Izraele stovky dalších etiopských Židů.

„Hle, já je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém hněvu, rozhořčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí.“ (Jr 32, 37)

„Král odpoví a řekne jim: ‚Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.‘“ (Mt 25, 40)

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!