Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

Modlitební dopis na červenec 2018

Drazí spolumodlitebníci,

Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt!“ (Rt 2, 12)

Je starým zvykem zavírat při modlitbě oči. Proč vlastně? Především nám to pomáhá oprostit se od rušivých vlivů a soustředit se na to, co chceme říci. Zavřené oči také ukazují respekt k Bohu, jemuž jsou naše modlitby určeny. A konečně to, že zavřeme vnější oči, nám pomáhá vidět očima víry.

Bible jasně říká, že Bůh je neviditelný (1 Tm 1, 17). Očima víry jej přesto můžeme spatřit. V Listu Židům se píše o Mojžíšovi, že „věřil, a proto vyšel z Egypta a nedal se zastrašit královým hněvem; zůstal pevný,
jako by Neviditelného viděl.“ (Žd 11, 27). Ve skutečnosti je neviditelný svět skutečnější a trvalejší než viditelný svět. Apoštol Pavel nás učí, že „…nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.“ (2 K 4, 18)

Přesto však nám tento svět poskytuje důkazy o Boží existenci stejně jako o jeho úžasných vlastnostech a nesmírné moci, jež vidíme v jeho dílech všude kolem (Ř 1, 20). A dnes máme o jeho díle k dispozici ještě viditelnější důkaz v podobě obnoveného Izraele.


Novodobé obnovování židovského národa je zázračné a někdy naprosto nevysvětlitelné. Přesto také jej předpověděl a zaslíbil Bůh, který se plně ztotožnil se starověkým Izraelem. Pán se v Bibli opakovaně označuje za „Boha Izraele.“ Dávní světci se k němu modlili jako k „Bohu Izraele“ a Pán na takové modlitby odpovídal. Vidíme to v modlitbách krále Davida (2 S 7, 27), Chizkijáše (2 Kr 19, 15) a Elijáše (1 Kr 18, 36). Prorok Ezechiel spatřil „slávu Boha Izraele” (Ez 8, 4). A když se Boáz dozvěděl, kolik dobra vykonala pohanská žena Rút pro jeho příbuznou Noemi, žehnal jí „jménem Boha Izraele“ (Rt 2, 12).

Dívejme se tedy na obnovený Izrael očima víry a uvidíme Boží dílo. A modleme se k Bohu Izraele s vědomím, že odměňuje ty, kteří v srdci nosí jeho lid.

V Kristu


David Parsons
viceprezident a hlavní mluvčí
Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

Modlitební témata pro červenec 2018

 

 

  1. Modlitby za Izrael

 

Fyzická a duchovní obnova

Letos Izraelci slaví 70. výročí novodobého znovuzrození svého národa v Zaslíbené zemi. Modlete se, aby jejich národ dál prospíval a žil v bezpečí a aby se mohli v rámci aliji vrátit domů z diaspory další Židé. Modlete se, aby izraelský lid plně pochopil a uznal, že jeho návrat do vlasti je Boží dílo. Modlete se, aby tato vnější obroda Izraele vedla i k jeho obrodě vnitřní, jak to Bůh Izraele dávno přislíbil skrze židovské proroky.

 

Nyní, Hospodine, Bože Izraele, zachovej svému služebníku, mému otci Davidovi, to, co jsi mu přislíbil slovy: ‚Nebude přede mnou vyhlazen následník z tvého rodu, jenž bude sedět na izraelském trůnu, budou-li ovšem tvoji synové dbát na svou cestu a řídit se mým zákonem, jako ses jím řídil přede mnou ty. Nyní tedy, Hospodine, Bože Izraele, nechť se prokáže spolehlivost tvého slova, které jsi promluvil ke svému služebníku Davidovi.“ (2 Pa 6, 16-17)

 

Takže se zástupy divily, když viděly, že němí mluví, mrzáci jsou zdraví, chromí chodí a slepí vidí; i velebily Boha izraelského.“ (Mt 15, 31)

 

Etiopská alija

Nejnovější vlna etiopské židovské aliji se stále potýká se zpožděními a různými problémy. ICEJ se zavázalo zaplatit lety do Izraele. Největší současné zdržení pramení z toho, že izraelská vláda potřebuje schválit rozpočet na pokrytí integračních nákladů nově příchozích. Modlete se, aby bylo vládní financování rychle schváleno a aby členové posledního pozůstatku dávné etiopské židovské komunity měli volnou cestu k návratu domů, do Izraele. Modlete se za 8 000 etiopských Židů, kteří stále ještě čekají a trpí v tranzitních táborech v Addis Abebě a v Gondaru. Modlete se, aby každého, kdo zdržuje aliju nebo brání jejímu uskutečnění, obvinilo jeho svědomí ze všech zlých záměrů, kvůli kterým tak činí.

Severu poručím: ‚Vydej!‘ a jihu: ‚Nezadržuj!‘ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země...“ (Iz 43, 6)

Z druhé strany kúšských řek moji vyznavači, má rozptýlená dcera, přinesou mi obětní můj dar.“ (Sf 3:10)

Izrael v krizi

Izraelské komunity u hranic s Gazou nadále čelí novému ohrožení životů i majetku v podobě ohnivých draků a balonů naložených výbušninami. Kvůli tomuto záměrnému žhářství lehlo popelem tisíce akrů zemědělské půdy. Modlete se, aby se Izraeli podařilo rychle přijít na to, jak s touto novou teroristickou hrozbou účinně bojovat. Modlete se, aby ICEJ mělo dostatek finančních prostředků, ze kterých poskytne obětem smysluplnou a včasnou pomoc.

Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.“ (Iz 54, 17)

Zbraně našeho boje nejsou světské, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby.“ (2 K 10, 4)

 

2. Modlitby za národy

Velvyslanectví stěhující se do Jeruzaléma

Po příkladu USA zatím svá velvyslanectví do Jeruzaléma přestěhovaly Guatemala a Paraguay, zatímco několik dalších zemí v hlavním městě zřídilo honorární konzuláty. Modlete se, aby i další národy měly tolik odvahy a zásadovosti, aby přestěhovaly svá velvyslanectví do Jeruzaléma. Modlete se, aby se národy bály a ctily Hospodina a jeho slovo více než lidi. Modlete se také, aby Pán vylil své požehnání a milost na národy, které svá velvyslanectví přesídlily.

I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit všechny pronárody. Mnohé národy půjdou a budou se pobízet: „Pojďte, vystupme na horu Hospodinovu, do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my po jeho stezkách budeme chodit.“ Ze Sijónu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit pronárody, on ztrestá národy mnohé. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pronárod nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji.“ (Iz 2, 1-4)

Kvůli Sijónu nebudu zticha, kvůli Jeruzalému si nedopřeji odpočinku, dokud jako záře nevzejde jeho spravedlnost, dokud jako pochodeň nevzplane jeho spása. Pronárody spatří tvoji spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Nazvou tě novým jménem, jež určila Hospodinova ústa.“ (Iz 62, 1-2)

Protesty v Íránu

V Íránu rostou protesty kvůli ekonomickému poklesu země v nedávných měsících, hlavně kvůli zhroucení íránské měny – riálu. Mnoho lidí obviňuje radikální islámské duchovní, že plýtvají národním majetkem na zahraniční války v Sýrii a Jemenu. Někteří otevřeně vzdorují ajatolláhům a volají po změně režimu. Modlete se, aby protesty nevedly k násilným zásahům ze strany íránské vlády. Modlete se, aby se policie a bezpečnostní síly mírnily, a dokonce se přidaly k protestům. Modlete se, aby evangelium proniklo do íránské společnosti jako nikdy dříve.

...slovo pravdy, evangelium; tak jako na celém světě, i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá.“ (Ko 1, 5-6)

 

Hospodine, Bože našich otců, cožpak nejsi ty Bůh na nebi, který vládne nade všemi královstvími pronárodů? Máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, nikdo se ti nemůže zpěčovat.“ (2 Pa 20, 6)

Snaha o smír

Trumpova administrativa se radí s izraelskými i arabskými vůdci v celém regionu a připravuje se tak na představení mírového plánu, který má vyřešit izraelsko-palestinský konflikt. Zprávy naznačují, že někteří arabští vládci začínají být frustrovaní z toho, jak palestinští vůdci neustále odmítají mír s Izraelem. Modlete se, aby se v těchto dobře míněných snahách Trumpova týmu o vyjednání mírové dohody vyplnila Boží vůle. Modlete se, aby se plně vyjevila pravda o tvrdohlavém odporu palestinského vedení přijmout izraelskou suverenitu kdekoliv v Zaslíbené zemi.


 

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“ (J 8, 32)


 

Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.“(1 Pt 3, 11)

 

  1. Modlitby za ICEJ
     

Domov v Haifě

Haifský Domov pro přeživší holocaustu se pro mnohé z přeživších stal požehnáním, a to pro tolik z nich, že potřebujeme více prostoru. Abychom mohli haifský Domov rozšířit, rozhodli jsme se koupit novou budovu. Modlete se prosím, aby rozšíření požehnalo mnoha dalším potřebným přeživším holocaustu.

 

Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky.“ (Iz 54, 2)

 

Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali. Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro; v té zemi je opravdu zasadím.“ (Jr 32, 38-41)

Hlavní sídlo ICEJ

Po 38 let si Křesťanské velvyslanectví pro práci a službu pronajímalo prostory v Jeruzalémě i v celém Izraeli. Během loňského roku Pán pohnul srdce vedoucích představitelů, aby pořídili majetek vhodný pro uskutečnění našich plánů a budoucí rozvoj ICEJ. Modlete se prosím za Boží vedení, milost a příznivé okolnosti při našem průzkumu dostupných možností. Modlete se především za naše jednání se stávajícím nájemcem, Ivory Coastem.

 

Když stavitelé Hospodinova chrámu kladli základy, ustanovili kněze s pozouny, oblečené do svátečních rouch , a levity, syny Asafovy, s cymbály, aby chválili Hospodina podle řádu izraelského krále Davida. Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství nad Izraelem je věčné. A všechen lid mohutným hlaholem chválil Hospodina, že byly položeny základy Hospodinova domu.“ (Ezd 3, 10-11)

 

Slavnost stánků

Slavnost stánků začne už za pouhé dva měsíce, modlete se tedy, aby se letošní oslavy konaly ve znamení Boží přítomnosti, moci a radosti uprostřed nás. Modlete se, aby se slavnosti mohli zúčastnit všichni pozvaní řečníci a hodnostáři a aby přednesli příhodné a pádné poselství. Modlete se prosím za všechny členy přípravného týmu, kteří obětují svůj čas, aby sloužili poutníkům z celého světa. Modlete se za bohoslužebnou skupinu, která se připravuje sloužit písněmi a tancem. Modlete se, aby Pán na letošní slavnost přitáhl více poutníků než kdy dřív. Modlete se, aby tato slavnost přinesla Izraelcům světlo a radost Písma jako nikdy předtím.

A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho.“ (Za 8, 22)

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.“ (Mt 5, 16)


 

Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách.