Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na duben 2020


Drazí spolumodlitebníci,

během několika krátkých týdnů se svět, jak ho známe, změnil. Kvůli novému typu koronaviru se uzavřely celé země, zastavily mezinárodní lety a hroutí se světová ekonomika. Tato epidemie je určitě znamením konce dnů.


Poslední dny se vyznačují prohlubujícími se rozdíly: „Kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.“ (Zj 22, 11) Je to doba, kdy temnota ještě potemní a světlo bude zářit jasněji.

Proto se utíkejme k Bohu a prosme Ho, aby nám ukázal, za co máme činit pokání. Je to dobrý Vinař: každou větev, která nenese ovoce, zahodí, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. (J 15. 1-2) Nastala doba očišťování, která umožní, aby naše světlo zářilo ještě jasněji.
 

Věřící jsou opravdu povoláni „povstat a zářit“! První verš šedesáté kapitoly Izajášova proroctví je však určen především Izraeli. Zřejmě největším znamením konce dnů je obnovení Izraele, kdy Pán bude znovu rozlišovat mezi Izraelem a národy. Tento kontrast mezi světlem a temnotou najdeme už v knize Exodus: „Hospodin řekl Mojžíšovi: „Vztáhni svou ruku k nebi a egyptskou zemi zahalí temnota, taková temnota, že se dá nahmatat.“ Mojžíš vztáhl ruku k nebi. Tu nastala po celé egyptské zemi tma tmoucí a trvala po tři dny. Lidé neviděli jeden druhého; po tři dny se nikdo neodvážil hnout ze svého místa. Ale všichni Izraelci měli ve svých obydlích světlo.“ (Ex 10. 21-23)

Způsob, jakým Pán rozlišuje mezi Izraelem a Egyptem v tomto příběhu, znázorňuje význam světla a temnoty. Už ve čtvrtém verši první kapitoly knihy Genesis Bůh oddělil světlo od temnoty – protože světlo bylo dobré. Bůh teď rozděluje znovu: Ukazuje svou přízeň Izraeli a vyhlašuje soud nad národy ne proto, že Izrael činil pokání a je hoden Boží přízně – to by nesouhlasilo s Boží milostí. Pán tak činí spíše pro své jméno. (Ez 36, 22) Izajáš popisuje, jak do Izraele přijde spása: „Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne. Zachrání ho jeho paže, podepře ho jeho spravedlnost.“ (Iz 59, 16)

Sám Bůh přináší Izraeli spásu. Izajáš zde používá velmi zvláštní slovo – je to Boží paže, která přináší světlo spasení do temnoty. Kdo je tato paže? V hebrejštině je zde použito slovo „zroa“, jehož význam se nám lépe objasní na jiných místech v Bibli: „Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže (zroa) Hospodinova?“ (Iz 53, 1) „Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží (zroa)! Hospodin dal poznat svoji spásu, zjevil před očima pronárodů svoji spravedlnost, na své milosrdenství se rozpomenul, na svou věrnost domu Izraele. Spatřily všechny dálavy země spásu našeho Boha.“ (Ž 98, 1-3) „Zroa“ je trpící služebník Boží a Vykupitel, který přijde na Sijón (Iz 59, 20) a přinese spásu celému Izraeli. (Ř 11. 26)

Věděli jste, že každá židovská rodina zná velmi dobře význam slova „zroa?“ Po staletí je při každém pesachovém jídle na sederovém talíři symbolizováno holenní kostí. Představuje Beránka, jehož krev zachránila Izraelity před smrtí v Egyptě. Stejný Beránek Boží, „zroa“, brzy přinese vykoupení na Sijón.


V následujících týdnech budou Židé slavit Pesach a dívat se na „zroa“ na každém sederovém stole. Modleme se, aby se během letošního Pesachu mnohým ukázala Boží mocná paže.

Šalom z Jeruzaléma!

Mojmír Kallus

viceprezident pro mezinárodní záležitosti

Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

 

MODLITEBNÍ TÉMATA
na duben 2020

Příští den modliteb a postu v rámci mezinárodní modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 1. dubna 2020. Přidejte se prosím k nám!

  1.  Modlitba za Izrael a národy

 

Izrael bojuje s koronavirem uprostřed politického chaosu:
Jako mnoho dalších národů i Izrael vede urputnou bitvu proti koronaviru – avšak děje se tak v situaci, kdy se zatím šestnáctiměsíční politická krize každým dnem zhoršuje. V Izraeli je momentálně přes 2 500 potvrzených případů nakažení nemocí COVID-19, a v době, kdy píši tento modlitební dopis, si nemoc vyžádala už pět životů. Virus se dále šíří, takže vládní omezení ve státě se zpřísňují. Včasné rozhodnutí prozatímní vlády zrušit lety a udržet lidi doma by mělo snížit rychlost šíření infekce a pomoci Izraeli zmírnit zdravotní krizi.

To všechno se stalo díky obratnému a ráznému vedení dočasného premiéra Benjamina Netanjahua, který neprodleně vyzval svého hlavního soupeře Bennyho Gantze ze strany Kachol-lavan, aby s ním vytvořil krizovou koaliční vládu, která by bojovala s virem. Gantz však váhal, protože měl možnost skrze Kneset Netanjahuovi zabránit, aby zůstal na postu premiéra. Věci se od naší středeční modlitby mohly rychle změnit, avšak tato politická hra s ohněm uprostřed zdravotní krize je vážným varováním o selhání izraelského demokratickému systému.

Naléhavě vás prosíme, abyste se k nám i nadále přidávali v upřímných modlitbách, aby Pán mocně zasáhl, ušetřil tak lidské životy a zastavil utrpení a strach zapříčiněné koronavirem v Izraeli i po celém světě. Modlete se, aby se na zemi uprostřed celosvětové krize uskutečnila Boží vůle, a to jak mezi Židy, tak i v Kristově církvi. Modlete se, aby se zástupy kály, prozkoumaly své životy a dospěly k opravdové bázni a důvěře k Pánu Hospodinu, našemu Stvořiteli. Modlete se, aby Pán umožnil lékařským odborníkům a vládním představitelům rychle zamezit šíření nemoci a vymýtit tuto hrozbu veřejného zdraví na celém světě. Modlete se, aby Izrael byl národem, který přijde na řešení, jak zneškodnit tuto hrozbu – ať už účinnou léčbou, nebo vakcínou. Modlete se také, aby tato celosvětová krize polevila během pesachového týdne (8. – 16. dubna).

Mezitím se prosím modlete, aby nově zvolená izraelská vláda v sobě našla milost pokořit se a vládnout ve vzájemném souladu pro společné dobro celé země. Modlete se, aby politické rozdíly vyprchaly s tím, jak čelní představitelé jednotlivých stran pochopí vážnost doby a potřebu jednotného postupu. Modlete se, aby s přicházejícím svátkem Pesach Pán zasáhl do izraelského dilematu a vedl národ ke spásnému osudu v Bohu.

„Povstal Pinchas k vykonání soudu, pohroma se zastavila.“                                                                                       (Ž 106, 30)

„Čekej, Izraeli, na Hospodina! U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení.“ (Ž 130, 7)

„Protože děti spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla…“ (Žd 2, 14)
 

  1. Modlitba za Křesťanské velvyslanectví

Reakce Křesťanského velvyslanectví na koronavirovou krizi v Izraeli

V uplynulých týdnech byla v Izraeli přijata drastická opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Opatření zahrnují zavření většiny podniků a nařízení nevycházet z domu s výjimkou úzce vymezených okolností. V důsledku těchto opatření jsou jeruzalémské kanceláře Křesťanského velvyslanectví zavřené a zaměstnanci pracují z domova. Ve stejné situaci je nyní i mnoho dalších národů. Přesto pokračujeme ve všech našich činnostech a nacházíme nové neuvěřitelné příležitosti, jak pomáhat potřebným. Všichni senioři včetně přeživších holocaustu musejí kvůli prevenci zůstat doma a mnozí z nich teď žijí izolovaní a ve strachu. Křesťanské velvyslanectví pomáhá dodávat jídlo a pečovat o mnoho přeživších i o další starší občany včetně obyvatel haifského Domova pro přeživší holocaustu. Nastala také doba našeho každoročního pesachového rozvozu před tímto důležitým svátkem. Mnoho židovských rodin se navíc uprostřed koronavirové krize vrací do Izraele v rámci aliji a Křesťanské velvyslanectví i nadále financuje alijové lety a asimilační programy.

Modlete se prosím za zaměstnance Křesťanského velvyslanectví, ať už působí v Jeruzalémě, nebo jinde ve světě, aby dokázali během koronavirové krize efektivně pracovat. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví mohlo v těchto těžkých dobách sloužit tolika potřebným Izraelcům, kolika to jen bude možné. Modlete se, aby i nadále přicházely finanční příspěvky, abychom byli schopni financovat obvyklou práci stejně jako nové iniciativy, a to i přes celosvětový ekonomický útlum posledních týdnů. Modlete se, abychom byli schopni zajistit stravu a péči pro více přeživších holocaustu a další starší Izraelce. Modlete se, abychom měli k dispozici dostatek financí na další alijové lety pro Židy, kteří se chtějí v příštích týdnech a měsících vrátit domů do Izraele, stejně jako na programy, které jim mají pomoci se asimilovat. Modlete se také, aby Křesťanské velvyslanectví mělo s blížícím se svátkem finance i duševní síly vykonat pesachové výpomocné projekty, které jsou naplánované pro příští týdny.

„Hospodin se slituje nad Jákobem a znovu vyvolí Izraele. Dá jim odpočinout v jejich zemi, přidruží se k nim i bezdomovec a připojí se k domu Jákobovu.“ (Iz 14. 1)

„To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“ (2K 5, 18)


Slavnost stánků Křesťanského velvyslanectví
Přes veškerou nejistotu zapříčiněnou pandemií koronaviru se Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém chystá v říjnu v Jeruzalémě pořádat každoroční Slavnost stánků. V šestnáctém verši čtrnácté kapitoly Zacharjášova proroctví se píše „slavte svátek stánků“, a přesně to i uděláme. Potřebujeme však mnoho moudrosti a předvídavosti, abychom v nadcházejících měsících přizpůsobili naše plánování aktuální situaci.

Modlete se prosím, aby náš plánovací tým věděl, jak podle Pánova vedení tuto Slavnost připravit. Modlete se, abychom pozvali správné řečníky a vedoucí modliteb z Izraele i ze zahraničí. Modlete se, aby každé naše rozhodnutí o jednotlivých událostech Slavnosti vedl Duch Svatý ve své prozřetelnosti a záměrech pro zamýšlené setkání. Modlete se, aby národní ředitelé a vedoucí poutníků měli ohromující úspěch při zvaní poutníků ze svých zemí. Modlete se, abychom měli více než dost členů pomocných týmů. Modlete se, aby lety do Tel Avivu a vstup do Izraele z různých zemí byly obnoveny v dostatečném předstihu před Slavností.

„Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků.“ (Za 14, 16)

„Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli.“  (Ko 1, 9)
 

Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!