Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

Modlitební dopis na květen 2019

 

Drazí spolumodlitebníci,

děkuji, že jste se modlili za izraelské dubnové volby. Benjamin Netanjahu pravděpodobně obhájí premiérské křeslo díky těsnému vítězství nad generálporučíkem Benny Gantzem.

Právě teď je správný čas připomenout si, že Pán stále panuje nad záležitostmi lidí a udílí moc těm, které si vyvolil, aby uskutečňovali Jeho vůli.
V knize Daniel, v druhé kapitole, dvacátém prvním verši se říká, že: „On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum.“ V duchu tohoto verše se modleme, aby Pán vedl Netanjahua k sestavení koalice, která dokáže vést zemi moudře a s pochopením pro danou situaci.
 

V květnu si Izrael připomíná několik důležitých dnů, které jsou věnovány vzpomínce na minulost i oslavě toho, co Pán pro izraelský národ činí dodnes. Druhého května bude národ truchlit a vzpomínat na šest milionů Židů, kteří zemřeli během holocaustu. Osmého května bude Izrael oplakávat a připomínat si padlé vojáky, kteří v bojích obětovali životy za svou zemi. Po západu slunce pak začne velká oslava nezávislosti Izraele, kterou získal po dvoutisíciletém rozptýlení mezi různými národy.

Jak bychom se tedy během tohoto měsíce měli modlit? Měli bychom se modlit za stárnoucí přeživší holocaustu, kteří prožívají své poslední dny. Modlete se, aby Hospodin uzdravil jizvy na jejich srdcích, jak se to píše v třicátém čtvrtém žalmu, devatenáctém verši: „Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.“

Modlete se i za rodiny, jejichž členové padli, když v boji bránili svou zemi, nebo se stali obětí terorismu. Modlete se, aby jejich rodiny a přátelé měli dost síly a pokoje k dalšímu životu bez svých blízkých. V jedenáctém verši dvacátého devátého žalmu se píše: „Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.“

A konečně, děkujme a radujme se z obnovení nezávislého Izraele jako ze svědectví, že Bůh věrně plní každé slovo, které vyřkl. Prorok Ezechiel ve své knize, v třicáté sedmé kapitole, dvacátém prvním verši, přesně předpovídá, co Pán právě činí, když přivádí židovský lid zpět z národů, aby znovu žil a prospíval ve své dávné vlasti, Erec Jisrael: „Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já vezmu syny Izraele zprostřed pronárodů, kamkoli odešli, shromáždím je ze všech stran a přivedu je do jejich země.“
Děkuji, že se modlíte spolu s Křesťanským velvyslanectvím. Šalom z Jeruzaléma!


David van der Walt
viceprezident pro finance
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
 

 

Modlete se za Izrael

 

Netanjahu a nová vládní koalice

Po dubnových parlamentních volbách má Benjamin Netanjahu volnou cestu ke křeslu izraelského premiéra na rekordní páté volební období. Mnohé modlitby si vyžaduje i skutečnost, že premiér Netanjahu sestavuje novou vládní koalici a přibližně 40 % členů Knesetu bude poslanci poprvé.

Modlete se, aby Netanjahu sestavil stabilní koalici, která bude příznivě nakloněná křesťanům a dalším menšinám v zemi. Modlete se, aby dokázal vést Izrael s Boží moudrostí a milostí skrze všechny těžkosti, které skýtá budoucnost.

„On mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovuje, dává moudrost moudrým, poznání těm, kdo mají rozum.“ (Da 2, 21)

„Královo srdce je v Hospodinových rukou jako vodní toky; nakloní je, kam se mu zlíbí.“ (Př 21, 1)


Přeživší holocaustu
Podle posledních zpráv v Izraeli žije asi 200 000 přeživších holocaustu. Modlete se prosím, aby se jim dostalo dostatečné pomoci, aby mohli důstojně prožít svoje poslední dny. Modlete se za haifský Domov pro přeživší holocaustu, který provozuje Křesťanské velvyslanectví a který se stará o více než 70 lidí. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví získalo větší finanční prostředky, které by pomohly pokrýt potřeby těchto lidí a nám jako křesťanům umožnily být jim v posledních dnech skutečnou útěchou.


„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh.“ (Iz 40, 1)

„Před šedinami povstaň a starci vzdej poctu. Boj se svého Boha. Já jsem Hospodin.“ (Lv 19, 32)

 

  1. Modlete se za národy

Mír s Egyptem
Letos je to čtyřicet let, co Izrael uzavřel s Egyptem mírovou dohodu, avšak vztahy mezi oběma zeměmi se často popisují jako „studený mír“. Egypťané se bohužel od mládí učí nenávidět Izrael a Židy a nevěřit jim. Dokonce i koptští křesťané jsou ovlivněni v Egyptě převládajícími antisemitskými postoji. V současné době lze nicméně pozorovat náznaky, že Pán pracuje hluboko v srdcích mnoha znovuzrozených věřících a mění jejich vztah k Izraeli a židovskému lidu. Uvědomují si, že jejich Spasitel, Ježíš, byl Žid, a že Bůh přivádí Židy zpět do jejich země, jak jim to dávno slíbil. Na druhé straně by mnoho Izraelců uvítalo skutečné historické usmíření obou národů. Vědí, že Izrael a Egypt sdílí jedinečnou historii, ale z jejich strany může být vykonáno ještě víc, aby se sblížili, jak Bible předpovídá v devatenácté kapitola Izajášova proroctví, i jinde.

 

Modleme se, aby Pán umožnil historické, dokonce prorocké usmíření mezi Izraelem a Egyptem – jak na státní, tak na mezilidské úrovni. Modlete se, aby si stále více egyptských křesťanů uvědomilo a přijalo jedinečnou úlohu, kterou jim Pán v tomto procesu přiřkl.

 
„V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země, protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: ,Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael.‘“ (Iz 19, 24-25)

„On tedy vstal, vzal v noci dítě i jeho matku, odešel do Egypta a byl tam až do smrti Herodovy. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: ‚Z Egypta jsem povolal svého syna.‘“ (Mt 2, 14-15)
 

Teroristické útoky na Srí Lance

V neděli Zmrtvýchvstání na Srí Lance vybuchly bomby v několika kostelích, třech hotelech, jedné restauraci a na dvou veřejných místech, kde křesťané slavili vzkříšení Pána Ježíše. Počet obětí zatím překročil tři stovky, stovky dalších lidí jsou zranění, mnozí stále ještě bojují o život v nemocnicích. Koordinované útoky pravděpodobně provedli muslimští radikálové jako pomstu za nedávné masakry v mešitách ve městě Christchurch na Novém Zélandu.

 

Modlete se prosím za ochranu pro místní křesťany, i pro ty, kteří na Srí Lanku přijeli jako turisté. Modlete se, aby jejich svědectví zasáhlo mnoho srdcí, a aby Pán mohl barbarský teroristický čin obrátit ve vlnu spasení, která by zaplavila ostrovní národ. Modlete se, aby byla přítomná moc Páně, aby léčila zraněné a zasahovala mnoha zázračnými způsoby do životů těch, kteří byli postiženi tragédií.

 

„Vysvoboď mě od mých nepřátel, můj Bože, buď mi hradem proti útočníkům.“ (Ž 59, 2)
 

„…Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval.“ (L 5, 17)


 

  1. Modlete se za Křesťanské velvyslanectví

 

Mezinárodní konference Křesťanského velvyslanectví pro čelné představitele

Křesťanské velvyslanectví pořádá ve dnech 13. – 16. května v Izraeli svou výroční Mezinárodní konferenci pro čelné představitele. Většina našich představitelů z celého světa se shromáždí, aby se dozvěděla novinky o Izraeli a získala nový náhled a motivaci k tomu, jak se v příštím roce obracet ke svým spoluobčanům s poselstvím a pověřením Křesťanského velvyslanectví těšit Boží lid, učit biblickou pravdu o Izraeli a bojovat proti antisemitismu.

 

Modlete se za plodně strávené dny, v nichž se rodina Křesťanského velvyslanectví shromažďuje s úmyslem dotazovat se na Hospodinovu vůli pro příští rok. Modlete se za jednomyslnost ve věci poslání a práce Křesťanského velvyslanectví i za Boží vedení, milost a požehnání pro plány a rozhodnutí, které během konference padnou.

 

„Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.“ (Ž 32, 8)

„A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův.“ (Fp 1, 9-10)

První výročí Modlitební vlny
14. května oslaví Modlitební vlna Křesťanského velvyslanectví první výročí své existence. Budeme slavit nepřetržitou čtyřiadvacetihodinovou bohoslužbou. Shromáždíme se v noci 13. května, a jakmile odbije půlnoc, označující začátek 14. května, začneme s modlitební oslavou. K této slavnosti zveme i vás. Navštivte oficiální facebookovou stránku Křesťanského velvyslanectví, kde budeme celou událost živě vysílat. A nezapomeňte nám poslat své žádosti o přímluvu!

https://www.facebook.com/ICEJofficial/

„Hospodine, Bože, má spáso, ve dne i v noci před tebou úpím." (Ž 88, 2)

„Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.“ (Ř 12, 12)


                                  Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!

ke stažení