Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

Modlitební dopis na prosinec 2018

 

Drazí spolumodlitebníci,

Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém v současné době hledá nový domov a potřebuje Vaše modlitby.

Od roku 1996 mělo Velvyslanectví tu čest užívat prostory jedné z nejkrásnějších budov v Jeruzalémě. Uplynulých 20 let nám ji pronajímala Republika Pobřeží slonoviny a po celou dobu jsme spolu velmi dobře vycházeli. Dlouhodobá smlouva o pronájmu bohužel vypršela a vláda v Abidžanu ji nemohla prodloužit kvůli izraelským právním omezením.

Proto momentálně hledáme nové sídlo, které by nám umožnilo pokračovat v naší službě v Jeruzalémě a časem ji i rozšířit. Víme, že Pán už má pro nás připravenou vhodnou budovu a do srdcí členů vedení a představenstva Křesťanského velvyslanectví vložil myšlenku, abychom v Jeruzalémě získali vlastní nemovitost.

V uplynulých týdnech a měsících nám různí lidé připomínali verše 2 až 3 z 54. kapitoly knihy proroka Izajáše:

„Rozšiř místo ve svém stanu, ať napnou stanové houně tvých příbytků. Nerozpakuj se! Natáhni svá stanová lana a upevni kolíky. Rozmůžeš se napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města.“

Prosíme Vás, abyste věřili, že s novým rokem začne i nové období pro Křesťanské velvyslanectví. Modlete se spolu s námi za to, aby nám Pán umožnil „rozšířit místo ve stanu“ a „upevnit kolíky“ zde, v Jeruzaléme. Modlete se s námi, abychom našli správné místo. Modlete se prosím za to, aby štědrost Páně uspokojila všechny potřeby, které při tomto důležitém kroku vyvstanou. Modlete se, aby byl k dispozici dostatek finančních prostředků, které by nám tento krok usnadnily.

Pátá kniha Mojžíšova, 28, 6: „Požehnaný budeš při svém vcházení a požehnaný při svém vycházení.“

Modlete se prosím také, aby Hospodin požehnal lidu Pobřeží slonoviny za to, že nám dlouhé roky dovolili užívat jejich překrásnou budovu.

Mnoho požehnání z Jeruzaléma a děkujeme, že stojíte při nás.

Jürgen Bühler

prezident

Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

​​

Děkujeme Vám, že jste se s námi po celý rok modlili za Izrael. V listopadu jsme se opět stali svědky toho, jak vaše modlitby mění situaci v Izraeli. Před několika týdny, když Hamás bombardoval Izrael tisíci raket, Boží svrchovaná ochrana vykonala mnoho zázraků, z nichž jeden obzvlášť vyčnívá: Raketa vystřelená z Gazy mířila na autobus plný vojáků. Několik sekund před dopadem všichni vojáci vystoupili a zraněn byl jen jeden z nich a řidič autobusu. Je obrovský zázrak, že nikdo nebyl zabit a více než 50 vojáků vystoupilo z autobusu těsně před tím, než raketa vybuchla. Věříme, že tato událost byla odpovědí na naše modlitby a dobrou připomínkou, abychom si udělali čas na vážně míněnou modlitbu za Izrael.

 

Zvláštní žádost Křesťanského velvyslanectví o modlitbu

 Nová budova Křesťanského velvyslanectví
Vedení Křesťanského velvyslanectví čekají v nejbližších týdnech důležitá rozhodnutí týkající se budoucnosti našeho působení, a zvláště budovy, která by měla nadále sloužit jako celosvětové ústředí. Naše nájemní smlouva se blíží ke konci, a proto se v Jeruzalémě poohlížíme po novém domově. Modlete se prosím, aby Pán bděl nad tímto rozhodováním a řídil jej skrze svou moudrost a pokoj. Modlete se, aby se nám nabídla vhodná nemovitost, která by sloužila jako sídlo pro hlavní kanceláře Křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, zvláště teď, když se připravujeme k rozšíření služby Pánu a Jeho izraelského lidu. Modlete se také za štědrost a řízení Páně při vstupu do nového roku, i za to, aby byly k dispozici finance, které by nám tento krok usnadnily.


„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (F 4, 6-7) Modlete se také podle Zjevení Janova, 3, 7-8 a Páté knihy Mojžíšovy 6, 10-11; 28, 6.

 

Modlitba za Izrael

Izraelská vláda a premiér Netanjahu

Minulý měsíc Izrael zažil dosud největší raketovou a minometnou palbu z Gazy. Hamás během 25 hodin odpálil téměř 500 raket a dělostřeleckých granátů na osídlené oblasti v Izraeli v západní části Negevské pouště. Masivní ostřelování skončilo neformální dohodou o klidu zbraní mezi Izraelem a Hamásem, kterou zprostředkoval Egypt. Ministr obrany Avigdor Liberman však vzápětí podal demisi na protest proti příměří a prohlásil, že dohoda je projevem slabosti. Premiér Benjamin Netanjahu nicméně národu sdělil, že právě probíhají jiné časově náročné operace zamířené proti nepřátelům Izraele a válka v Gaze by je ohrozila. Výsledkem je, že Izrael se vyhnul velké raketové válce, ale Netanjahuova vládní koalice má už jen 61 poslanců, tedy jen nepatrně více než opozice. Proto bude pro vládu těžké plnit své povinnosti a vyhnout se předčasným volbám.

Modlete se prosím, aby Pán dal premiéru Netanjahuovi a jeho vládě sílu a moudrost, aby překonali všechny těžkosti, kterým musí izraelský národ čelit. Modlete se, aby Hamás v Gaze už nemohl překovávat radlice v meče a aby se Izrael dokázal účinně bránit hrozbě ostřelování z Gazy i dalším nebezpečím, o kterých se premiér Netanjahu zmínil – ať už ze strany Sýrie, Íránu nebo jiné země.

„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha.“ (1 Tm 2, 1-3)

Izraelské hranice

Nepřestávejte se prosím modlit za klid na všech izraelských hranicích, nejen na jihovýchodní hranici s Gazou, ale také na severní hranici s Libanonem a Sýrií. Mnoho členů Hizballáhu, radikální milice podporované Íránem, se usadilo mezi tamním civilním obyvatelstvem. Hizballáh má k dispozici arzenál více než 150 000 raket, které nyní mohou zasáhnout jakýkoli cíl uvnitř Izraele.

Modlete se prosím, aby také oni byli odzbrojeni a zavládl mír mezi Izraelem a všemi okolními zeměmi. Modlete se také za to, aby se Izraeli a ostatním národům podařilo vytlačit íránské síly ze Sýrie.

„Nikdy už nebude slýcháno o násilí ve tvé zemi, o zhoubě a zkáze na tvém území. Své hradby budeš nazývat ‚Spása‘ a své brány ‚Chvála‘.“ (Iz 60, 18) Modlete se také podle žalmu 147, verše 14.
 

Modlitba za národy

Definice manželství
Jedním ze způsobů, jak na nás nepřítel útočí, je napadání rodiny. Může se tak dít mnoha způsoby, jako je například degradace a redefinování našich morálních standardů. V minulých měsících jsme byli svědky právě takového útoku, když mnoho zemí, například Rumunsko a Thajsko, uvažovalo o prosazení zákonů nově definujících manželství. Modlete se prosím, aby Pán zasáhl v mnoha národech a kulturách, vložil do hodnotových systémů našich zemích své božské zásady a upevnil je v nich.

„Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci ať už pronárody stanou před tvým soudem! Hospodine, zdrť je strachem, ať si pronárody uvědomí, že jsou jenom lidé.“ (Ž 9, 20 - 21)

„Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku …“ (Tt 2, 11-12)

Nebezpečí nekontrolované migrace
Kvůli globalizaci a zvýšené mobilitě populace se v současné době mnoho národů, zvláště v Evropě a Severní Americe, potýká s přívalem migrantů a nelegálních přistěhovalců. Často se jedná o lidi, kteří prchají před extrémní chudobou nebo přicházejí ze zemí sužovaných válkou a násilím. Ale i mezi nimi se najdou tací, kteří by přinesli násilí a zločinnost do hostitelských národů. Nadto mnoho muslimů kvůli šíření islámu záměrně „kolonizuje“ západní národy. Modlete se, aby Pán pomohl národům poradit si s touto záležitostí pokojně, spořádaně a spravedlivě a aby dokázaly rozlišit mezi lidmi, kteří skutečně potřebují útočiště a pomoc, a těmi, kteří přicházejí, aby ublížili nebo vnutili islámskou víru ostatním národům.

„Když Nejvyšší přiděloval pronárodům dědictví, když rozsazoval lidské syny, stanovil hranice kdejakého lidu podle počtu synů Izraele.“ (Dt 32, 8) Modlete se také podle Čtvrté knihy Mojžíšovy, 9, 14.

 

Modlitba za Křesťanské velvyslanectví
 

Organizace Operation Lifeshield
Křesťanské velvyslanectví spolupracuje s organizací Operation Lifeshield při zprostředkování přenosných protibombových krytů izraelským komunitám vystaveným opakovanému ostřelování. Komunity, které se nemají jak chránit před raketami a dělostřeleckými granáty vystřelenými teroristy z Gazy i odjinud, dostávají kryty zdarma. Modlete se prosím, aby tento projekt, který zachraňuje lidské životy, měl i nadále dostatek finančních prostředků. Modlete se také, aby nám Pán dal moudrost a spojil nás s lidmi, kteří potřebují protibombové kryty nejvíc.

„... s Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.“ (2 S 22, 31) Modlete se také podle Žalmu 115, 9-11.

Etiopská alija
Židovská agentura nedávno informovala vedení Křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě, že lety v rámci aliji pro další skupinu etiopských Židů by měly začít v lednu 2019. Štědrost našich sponzorů umožnila Křesťanskému velvyslanectví zařídit v dalším roce sponzorované lety pro 1000 etiopských Židů. Jsou to rodiny, které čekají dlouhé roky, dokonce desetiletí, na návrat domů na Sijón a na opětovné shledání s příbuznými, kteří tam už žijí. Modlete se prosím za konečný souhlas a rozhodnutí izraelské vlády, které umožní těmto etiopským Židům přistěhovat se do Izraele. Modlete se, aby se lety zařídily rychle a aby shledání nových přistěhovalců s rodinami a jejich usazení v Izraeli proběhlo hladce.

„Severu poručím: ‚Vydej!‘ a jihu: ‚Nezadržuj!‘ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země …“ (Iz 43, 6)

Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!