Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

Modlitební dopis na září 2019

 

Drazí spolumodlitebníci,

děkujeme Vám, že se společně s dalšími příznivci Křesťanského velvyslanectví po celém světě přidáváte k našim společným zářijovým modlitbám. Poděkujme Pánu za to, že žijeme v generaci, ve které Pán obnovuje pochopení Jeho věčných smluv s Izraelem a židovským lidem i zvláštní předpovězené role Izraele pro církev.

 

Radujme se z toho, že křesťané po desetiletí odpovídají na výzvu z Izajáše 49,22: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, pokynu rukou pronárodům, k národům vztáhnu svou korouhev; v náručí přinesou tvé syny, tvé dcery budou neseny na ramenou.“
A rovněž výzvu z Izajáše 66:20: „Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin, tak jako budou přinášet Izraelci obětní dar do Hospodinova domu v čisté nádobě.“

Začátkem letošního roku jsme se zavázali uhradit let pro 1 000 etiopských přistěhovalců, kteří obdrželi povolení izraelské vlády. V roce 2019 však vláda povolila aliju pouze 620 etiopských Židů. Znamená to nejenom dalších 380 Etiopanů čekajících na přestěhování do Izraele, ale i více než 7 000 Židů z Etiopie, kteří budou nuceni zůstat jako utečenci v záchytných táborech v Etiopii a čekat na příležitost k návratu do izraelské vlasti. Jejich touha po cestě do Izraele však nadále roste, protože tam již žijí mnozí jejich příbuzní. Na území Izraele v současné době pobývá přibližně 148 000 etiopských Židů.

 

Přidejte se k našim modlitbám, v nichž připomínáme Pánu Jeho slova z Izajáše 43, 5-6: „Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu. Severu poručím: ‚Vydej!‘ a jihu: ‚Nezadržuj!‘ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země.“

 

Řekněme společně jihu: „Vydej je a nezadržuj!“

 

Když se modlíme za zbývající Židy v Etiopii, chvalme Boha, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista (1 K 15,57). Dovolil nám, abychom již dnes žili v Něm.
 

Šalom z Jeruzaléma!
 


Barry R Denison
viceprezident pro operační činnost
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém
 

MODLITEBNÍ TÉMATA 


 

  1.  Modlitba za Izrael 

 

Další fáze etiopské aliji:
Přibližně 7 500 členů starobylé komunity etiopských Židů zůstává v tranzitních táborech v Addis Abebě a Gondaru, přičemž většina z nich žije ve velmi těžkých podmínkách. Před mnoha lety opustili svoje domovy, půdu a majetek a téměř 25 let žijí odloučeni od svých příbuzných v Izraeli. Modlete se prosím, aby se co nejrychleji znovu otevřely dveře pro návrat zbylých etiopských Židů do Izraele. Modlete se, aby příští izraelská vláda začala urychleně jednat a dodržela oficiální státní slib, že přivede zpátky domů všechny zbylé členy této židovské komunity.

Modlete se také za pokračování úsilí ICEJ-e týkající se aliji z dalších národů a regionů po celém světě, především z bývalých sovětských republik, jako jsou Rusko, Ukrajina a Bělorusko, a také z východní Evropy, Německa (kde žijí mnozí Židé z bývalého Sovětského svazu), Francie (mnozí z nich se tam přestěhovali ze severní Afriky), Brazílie a dalších latinskoamerických zemí, Židů z čínského města Kchaj-feng a Židů z komunity Bnej Menaše v Indii. Modlete se za nedávné i nadcházející víkendové semináře o aliji, které organizujeme v Rusku, na Ukrajině, ve Finsku, Německu a Brazílii. Semináře obvykle vedou k rozhodnutí přibližně 80 % účastníků pro cestu do Izraele. Prosme Pána o to, aby rozhodnutí pro aliju bylo 100 %. Modleme se také za to, aby se církev na celém světě probudila pro Boží plán a cíl použít věřící z pohanských národů jako pomocníky při návratů Božího lidu zpět do Izraele v těchto dnech.

Na začátku roku jsme se začali modlit za to, aby Pán pohnul srdce více Židů žijících v Severní Americe k úvahám o aliji do Izraele. Ve Spojených státech amerických žije více než 5 milionů Židů, většina z nich je spokojena se svým životem a netouží po tom, aby vykořenila své rodiny a začala nový život v deset tisíc kilometrů vzdáleném Izraeli. Navzdory tomu nadále prosme Pána, aby pro svoji slávu přiměl k návratu do země předků i svůj lid v USA.

„Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, pokynu rukou pronárodům, k národům vztáhnu svou korouhev; v náručí přinesou tvé syny, tvé dcery budou neseny na ramenou.“ (Iz 49, 22)

 

„Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“ (Mt 12, 30)

 

Izraelské volby:

Blíží se izraelské volby (proběhnou 17. září), utišuje se letní vítr, kandidáti se připravují na předvolební finiš – a atmosféra houstne. Většina politických stran si odložila velkou část finančních prostředků na kampaň pro tuto závěrečnou, přibližně dvoutýdenní etapu. Izrael je živá demokracie, avšak občas jsou její politické diskuse poněkud drsné a vášnivé. Když ve svých modlitbách předkládáme Pánu nadcházející volby, prosme Jej za to, aby kandidáti a politické strany našli v předvolebním období dobrý způsob, jak vést společenskou debatu.

 

Většina průzkumů zatím ukazuje stabilní podporu kandidátů nové strany Modrobílých a přisuzuje Modrobílým i vládnoucímu Likudu asi 30-31 křesel. Izraelská veřejnost však doposud přesně nezná názory a platformu Modrobílé strany a jejich lídrů, ani to, čím se liší od Likudu nebo dalších politických uskupení. Modlete se prosím za to, aby se voličům v nejbližších týdnech vyjasnily pozice různých stran. Modleme se nadále za to, aby Pán v těchto volbách vedl národ správným směrem. Modleme se za jasné rozhodnutí izraelské veřejnosti. Modleme se za čestné vůdce. Zvláště se modleme za to, aby nové volby přinesly Izraeli vůdce, který by moudře dokázal zformovat vládnoucí koalici, aniž by ustupoval požadavkům přísně ultraortodoxních stran v takových záležitostech, jako jsou sňatky, rozvody přistěhovalectví a konverze.

 

„Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?“ (1Kr 3, 9)

 

„Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem, lidu, jejž si zvolil za dědictví.“ (Ž 33, 12) (Modlete se také podle žalmu 119, 18.)     2.  Modlitba za Blízký východ
 

Narůstající napětí mezi Íránem a Izraelem:

Stále přicházejí zprávy, které signalizují, že Izrael a Irán mezi sebou vedou zástupnou válku. Ještě výrazněji se to ukázalo v souvislosti s občanskou válkou v Sýrii v několika posledních letech, kdy Izrael provedl stovky leteckých útoků na oddíly, sklady výzbroje a konvoje převážející zbraně i další vojenské cíle v Sýrii patřící Iránu a Hizballáhu. V minulých dnech vyšlo najevo, že iránské ozbrojené síly na území Sýrie plánovaly vyslání dronu naloženého výbušninami přes hranice do Izraele, avšak izraelskému vojenskému letectvu se podařilo zhatit toto spiknutí. Nedávno se rovněž objevily zprávy a domněnky, podle nichž Izrael letecky útočí na šíitské milice v Iráku podporované Iránem. Zdá se, že Izrael se také do určité míry podílí na koalici, kterou formují USA s cílem chránit před iránskou hrozbou proudící ropu a dodávky převážené přes Hormuzský průliv a další klíčové vodní cesty v tomto regionu.

 

Modleme se za to, aby si Izrael vždy udržel kontrolu nad čím dál tím intenzivnější konfrontací s Iránem a aby všemocný Pán a Bůh naprosto zvrátil úspěchy a agresi radikálního islamistického teheránského režimu v tomto regionu. Zaměřme své modlitby proti všem iránským pokusům o útok na Izrael a zatažení celého regionu do války. Modleme se také za to, aby v oblasti Perského zálivu zvítězil mír a aby sankce vůči Iránu ze strany USA přinutily teheránský režim ukončit snahy o získání jaderných zbraní a o agresi na Blízkém východě. Modleme se za novou vládu v Iránu, které by více záleželo na blahobytu iránského lidu, než na obsesivní nenávisti k Izraeli.

 

„Ochraňuj mě, Hospodine, před rukama svévolníka, chraň mě proti násilníku, proti těm, kdo zamýšlejí podrazit mi nohy.“ (Ž 140, 5)(Modlete se také podle knihy proroka Izajáše, 54, 17)

 

„A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.“ (Zj 19, 11)
 


      3.  Modlitba za Křesťanské velvyslanectví

Slavnost stánků 2019:
Nadále se modlíme za Slavnost stánků v polovině října a prosíme za to, aby ji navštívilo co nejvíce poutníků a aby vzrostl počet členů týmu, kteří se zapojí do služby. Mnohé pozice členů týmu (dobrovolníků) zajišťujícího slavnost zatím nejsou obsazeny, především potřebujeme více uvaděčů. Při organizaci tak velké akce, jakou je Slavnost stánků, vždy využijeme další pomocníky se srdcem služebníka, kteří pomohou obohatit duchovní zážitek poutníků o tomto svátku. Samozřejmě uvítáme další poutníky, především bychom však rádi viděli ty, které Pán přivede do Jeruzaléma za svými účely.

Modlete se za to, aby Pán pohnul srdce více lidí a aby letos přišli jako poutníci o Slavnosti stánků nebo jako pomocníci v rámci týmu. Věřme, že budou mít potřebné finance a volno od pracovních i rodinných povinností, aby se k nám mohli v říjnu v Jeruzalémě přidat. Vyhlasme, že se tento rok stane rekordním z hlediska účasti na slavnosti a že získáme všechny potřebné členy týmu.

Modleme se rovněž za povzbuzující a silnou každodenní přítomnost Pána během nadcházející Slavnosti stánků. Prosme, aby Duch Svatý posvětil bohoslužby a kázání Božího Slova tak, jako nikdy doposud. Modleme se také za to, aby církev na celém světě plně pochopila prorocký a duchovní význam Slavnosti stánků v Jeruzalémě v očekávání Pánova brzkého návratu.

„Tvůj lid přijde dobrovolně v den, kdy pohotovost svoláš; v nádheře svatyně jak rosa z lůna úsvitu se objeví tvé mužstvo.“ (Ž 110, 3)

„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ (Fp 4, 19)

Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!