Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

Modlitební dopis na leden 2019

Drazí spolumodlitebníci,

v Křesťanském velvyslanectví začínáme každý rok měsícem modliteb a z Jeruzaléma hledáme Pána. V druhé knize Letopisů, v 7. kapitole, 14. verši se dozvídáme, proč právě hledání Pána je tak mocné, proměňující a schopné měnit celé národy: „…můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ (2 Pa, 7, 14)

Především si povšimněte, že v Božích očích národní problémy neřeší prezidenti a vlády. Pán říká, že odpověď na tyto problémy má „můj lid, který se nazývá mým jménem…“. Hospodin nehledá změnu ve vládě, ale změnu v církvi. Změna Jeho lidu mění národy. Pán od nás jako od svého lidu očekává čtyři věci:

  1. Pokoru. Pýcha je jedním z hlavních povahových rysů, které odpuzují Boží přítomnost. Bůh se staví proti pyšným. Proto nás Petr napomíná, abychom se pokořili před mocnou Hospodinovou rukou a našli tak pomoc v čase nouze. Můžeme se pokořit mnoha způsoby, nicméně Bůh vymezuje pokoru ve způsobu, jak jednáme s Ním a se svými bližními (viz Izajáš, 58. kapitola).
  2. Modlitbu. Hospodin chce slyšet naše modlitby. John Wesley jednou řekl: „Bůh jedná jen v odpovědi na upřímnou modlitbu.“ Ježíš nás nabádá k modlitbě a v Janově evangeliu, 14. kapitole, 13. verši slibuje: „A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.“
  3. Hledání Boží tváře. Houževnatě Pána hledáme v modlitbě. Hledat Jeho tvář znamená neustávat v modlitbě, hledat a bušit, dokud se nám nepodaří kýžený průlom. To, že hladovíme a žízníme po Bohu ve vyschlé, prahnoucí zemi, odráží postoj naší mysli. (Ž 63, 2).
  4. Odvrácení od zlých cest. Mnoho problémů si způsobujeme vlastním životním stylem. Neočekávejte v životě pokrok, jestliže žijete v hříchu. Využijte první dny roku a poproste Pána, aby prohlédl Vaše srdce, a pokud už teď víte, že některé oblasti v životě musíte změnit, pak to neodkládejte. Čiňte pokání a změňte se hned.

Pán nám říká, že když budeme následovat tato pravidla, pak nás „vyslyší z nebes“. Shlédne na Vás a Vy uvidíte otevřená nebesa.

„Odpustím jim jejich hřích!“ Odpuštění hříchů je životně důležité pro celé lidstvo. Hospodin říká v Izajášově proroctví, 59. kapitole, 1. a 2. verši: „Hle, Hospodinova ruka není krátká na spasení… Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha…“ Neměli bychom nikdy zapomínat, že jen díky Ježíšově krvi smíme vcházet do Boží blízkosti. Když vyznáváme hříchy a činíme pokání, odpouští nám a odpovídá na naše modlitby.

Konečný výsledek je veliký: „Uzdravím jejich zemi!“ Týká se to i území Vaší rodiny, církve a života. Jestli potřebujete Boží pomoc, radím Vám, abyste se na počátku nového roku v modlitbách nad tím vším zamysleli. Vím, že Hospodin Vás vyslyší, protože tak nám to slíbil.

Přidejte se prosím v lednu k naší každodenní modlitbě, především každou středu, kdy se zde v Jeruzalémě modlíme za Izrael, národy a službu, kterou nám v Křesťanském velvyslanectví Pán svěřil.

Kéž Vám Pán mocně požehná, když budete v roce 2019 hledat Jeho tvář!

 

Jürgen Bühler

prezident

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

  1. Modlete se za Křesťanské velvyslanectví

Hlavní budova Křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě
Když budete číst tyto řádky, Křesťanské velvyslanectví už bude mít pravděpodobně podepsanou dohodu o pronájmu nemovitosti, která nám bude v Jeruzalémě sloužit jako nový domov. Přesto velmi silně cítíme, že Pán nechce, abychom žili pouze v podnájmu, ale abychom v Jeruzalémě měli vlastní nemovitost. Modlíme se, aby nás Pán vedl po správné cestě a poskytl nám k tomuto velkému kroku finanční prostředky. Prosím, buďte s námi ve víře, že Pán nám poskytne budovu, která nám pomůže důstojně reprezentovat křesťany z celého světa.

„Až tě Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, o které přísahal tvým otcům Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, že ti ji dá, a dá ti veliká a dobrá města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které jsi nenaplnil, vykopané studny, které jsi nevykopal, vinice a olivoví, které jsi nevysadil, a budeš jíst a nasytíš se…“ (Dt 6, 10-11)

„A když ve svém soužení úpěli k Hospodinu, vytrhl je z tísně: sám je vedl přímou cestou, aby došli k městu jeho sídla. Ti ať vzdají Hospodinu chválu za milosrdenství a za divy, jež pro lidi koná: dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.“ (Ž 107:, 6-9)

Konference o budoucnosti pro duchovní
V lednu nadcházejícího roku bude Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém pořádat každoroční Konferenci o budoucnosti pro duchovní z celého světa. Modlete se za plánování a rozhodnutí, která v souvislosti s tímto shromážděním ještě musíme přijmout, i za to, aby Pán na konferenci přivedl správné duchovní.

„Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal krví vlastního Syna.“ (Sk 20:28)

  1. Modlete se za národy

Přesouvání velvyslanectví do Jeruzaléma
Modlete se, aby další národy přesunuly svá velvyslanectví do Jeruzaléma. Vzrůstající počet zemí zvažuje, že přestěhuje velvyslanectví a uzná Jeruzalém za hlavní město Izraele. Vývoj se tímto směrem v poslední době posunul například v Austrálii a Brazílii. Modlete se prosím, aby představitelé těchto států měli odvahu správně se rozhodnout, uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele a přesunout do něj velvyslanectví.

„Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího. Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra. Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.“ (Ž 46, 5-7)

„Proč se pronárody bouří, proč národy kují marné plány ? Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti Hospodinu a pomazanému jeho: „Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme.“ Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem: „Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!“ (Ž 2, 1-6)

Národy uzavírají spojenectví s Izraelem
Po celém světě můžeme sledovat nový vzrušující vývoj událostí: vlády uzavírají s Izraelem spojenectví jako nikdy dříve. Dokonce i arabské státy, dosud úhlavní nepřátelé Izraele, poznávají, že Izrael jim může poskytnout pomoc a strategie v boji proti islamistickým teroristům. Africké národy také podávají ruku Izraeli jako nepostradatelnému partnerovi, který může pomoci při rozvoji jejich zemí. Modlete se prosím, aby nové diplomatické vztahy a spojenectví pokračovaly a rozšiřovaly se. Modlete se také za premiéra Benjamina Netanjahua, který těmto zemím vychází vstříc.
 

„Všechny národy země budou vidět, že se nazýváš Hospodinovým jménem, a budou se tě bát. Hospodin ti dá nadbytek dobrého: plodu tvého života a plodu tvého dobytka i plodin tvé role v zemi, o které přísahal Hospodin tvým otcům, že ti ji dá. Hospodin ti otevře svou štědrou pokladnici, nebesa, aby v pravý čas dal tvé zemi déšť a požehnal každé práci tvých rukou. Budeš půjčovat mnohým pronárodům, ale sám si nebudeš muset půjčovat. Hospodin tě učiní hlavou a ne chvostem, budeš vždycky stoupat výš a neklesneš níž, budeš-li poslouchat příkazy Hospodina, svého Boha, které ti dnes udílím, abys je bedlivě dodržoval.“ (Dt 28, 10-13)

Modlete se také podle 1. listu Timoteovi, 2. kapitola, 1. a 2. verš.

„Palestina“ hlavou klíčové skupiny v OSN
Dne 1. ledna získá „Stát Palestina“ předsednické křeslo G 77, mocného bloku rozvojových zemí, který nyní zahrnuje 134 států a který rozhoduje o výsledku většiny rozhodnutí OSN. Jako hlava tohoto mocného uskupení zemí třetího světa pro příští rok bude moci palestinská vláda prosazovat svůj anti-izraelský program jako nikdy dříve. Pravděpodobně se to odrazí v ještě četnějších odsouzeních Izraele na schůzích OSN, spolu s dalším úsilím bojkotovat a delegitimizovat Izrael a falešně ho označit za rasistický stát s vládou apartheidu. Prosím modlete se, aby tyto předpojaté nespravedlivé snahy byly odmítnuty blokem G 77 a většinou národů OSN, a aby se protivníci Izraele před těmito mezinárodními orgány konečně zodpovídali.

„Hospodine, ukaž mi svou cestu, veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. Nevydávej mě zvůli mých protivníků! Zvedli se proti mně křiví svědkové, i ten, z něhož násilí čiší.“ (Ž 27, 11-12)
 

3. Modlete se za Izrael

Ochrana Izraele
Modlete se prosím za Boží ochranu a pomoc izraelskému lidu v celé zemi a zvláště v místech nedávných útoků a pnutí, jako je severní hranice s Libanonem a oblast Judska a Samaří. V centrálním šomronském regionu proběhlo několik smrtelných teroristických útoků na civilisty. Zdá se, že jde o dílo jedné nebo i více palestinských teroristických buněk. Modlete se, aby byli dopadeni teroristé i ti, kdo stojí za nimi. Izrael navíc pokračuje v hledání a ničení teroristických tunelů, které kope Hizballáh pod plotem na severní hranici s Libanonem. Modlete se, aby byly všechny tunely nalezeny a zničeny. Modlete se také za změření všech nepřátelských plánů a úsilí, které má zranit Izrael.

„Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.“ (Ž 121, 4-8)

Modlete se také podle žalmu 91.
 

Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!