Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

Modlitební dopis na březen 2019


Drazí spolumodlitebníci,

jak reagujete, když v médiích narazíte na zprávy o různých zvěrstvech? Naplňuje Vás to zoufalstvím, hněvem, nebo touhou se pomstít? Naneštěstí jsou v dnešní době podobné zprávy příliš časté. Jak bychom na ně jako křesťané měli reagovat?

 

Duch, který v nás přebývá, posiluje naši duši a umožňuje nám dívat se na věci z jiné perspektivy. Podívejme se, jak podobné případy řešil Ježíš: „Právě tehdy k němu přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl: „Myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že oněch osmnáct, na které padla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete.“ (L 13, 1-5)

 

Ježíš otázku úplně obrací, když tazatelům říká, aby nerozebírali, co se stalo někde daleko, ale aby místo toho zkoumali vlastní srdce a ptali se, za co by se měli kát. Zlo má moc fascinovat nás a přitahovat naši pozornost ke krvavým scénám stejně, jako můry přitahuje světlo. Avšak Ježíš nám připomíná základní pravdu: všichni zemřeme a předstoupíme před věčného Soudce.

 

Když se podíváme na situaci židovské komunity prvního století, vidíme, že věděli přesně, co po nich Pán chce, protože to odříkávali každý den. Ježíš potvrdil, že právě to je nejdůležitější přikázání: „Ježíš odpověděl: „První je toto: ‚Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly!‘“ (Mk 12, 29-30)

 

Jestliže je Pán jediný Bůh, chce, abychom se odvrátili od všech ostatních bohů a v každé oblasti mu podřídili svoje životy. Ptejte se Pána, jestli existuje ve Vašem životě místo, kterému by nevládl a kde byste se měli kát. Pokání a poslušnost mají sladké plody. Zde je několik nádherných slibů těm, kdo poslouchají Hospodina:

 

„Ale kdo mě poslouchá, v bezpečí bude bydlet a žít klidně, beze strachu z něčeho zlého.“ (Př 1,33)

 

„Haleluja. Blaze muži, jenž se bojí Hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních! … Nemusí se bát zlé zprávy, jeho srdce pevně doufá v Hospodina.“ (Ž 112, 1,7)

 

Chcete se přestat bát, dokonce i když slyšíte zlé zprávy? Když budete žít v bázni před Hospodinem, nemusíte se už třást před nikým jiným. A jako Boží děti máme slíbené ještě lepší věci. Už nejsme otroci, byli jsme přijati za syny a dcery a Bůh je náš dobrý Otec. Jak říká apoštol Pavel: „Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ (Ř 8, 38-39) Protože jsme Boží děti, smíme klidně spát, bez ohledu na to, co se děje kolem nás.

 

Po obnovení Izraele jsme vstoupili do doby, v níž budou souzeny národy. Ježíš nám dal takovýto výčet znamení: „Padnou ostřím meče, budou jako zajatci odvedeni mezi všecky národy, po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Budou znamení na slunci, měsíci a hvězdách a na zemi úzkost národů, bezradných, kam se podít před řevem valícího se moře. Lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přichází na celý svět. Neboť mocnosti nebeské se zachvějí. A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko.“ (L 21, 24-28)

 

A tak zvedněme hlavy, protože se nemáme čeho bát!

Šalom z Jeruzaléma,

 

Mojmír Kallus

viceprezident pro mezinárodní vztahy

Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém


MODLITEBNÍ TÉMATA

 

  1. Modlete se za Izrael

Volby v Izraeli
Volební kampaň v Izraeli se blíží k vrcholu, samotné volby proběhnou 9. dubna. Proto je v březnu důležité modlit se za to, aby se na izraelské vládě uskutečnila Boží vůle. Jméno úřadujícího premiéra Benjamina Netanjahua figuruje v několika skandálech a vznesená obvinění by mu mohla zabránit stát se znovu izraelským vrcholným představitelem. Jeho hlavním vyzyvatelem je politický nováček Benny Gantz, bývalý vedoucí štábu IDF, který však říká jen velmi málo o svých postojích i o důležitých politických záležitostech. Kromě toho se na scéně objevila nová pravicově extremistická strana, která je vášnivě nepřátelská vůči Arabům i křesťanům. Proto se musíme modlit, aby Pán svěřil vládu nad Izraelem správným lidem. Prosím, modlete se za rozumný a konstruktivní dialog mezi kandidáty a za moudré rozhodování voličů.

 „Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.“ (Př 2, 6)


Izrael slaví svátek Purim
V Izraeli se bude 21. – 22. března slavit Purim, během nějž si Židé připomínají záchranu před Hamanovým spiknutím, které mělo za cíl vyhladit je. Během oslav si Izraelci darují jídlo, oblékají se do kostýmů a radují se z toho, že Bůh chrání židovský lid. Modlete se, aby během tohoto svátku měli členové židovské komunity srdce plné vděčnosti Pánu, že stále chrání a brání zemi a národ Izraele.

 „…ustanovili židé a přijali za obyčej pro sebe a pro své potomstvo i pro všechny, kdo se k nim připojí, že neopomenou slavit tyto dva dny pravidelně každého roku a v určený čas, jak je psáno. Tyto dny budou připomínány a slaveny v každém pokolení a v každé čeledi, v každé krajině a v každém městě; tyto dny púrímu nebudou mezi židy opomíjeny a památka na ně v jejich potomstvu nezanikne.“ (Est 9, 27-28)
 

  1. Modlete se za národy

Indie a Indonésie
Izrael není jediná země, kde se chystají volby. V dubnu proběhnou parlamentní volby i v Indii a Indonésii. Proto se prosím modlete i za tyto země a velká rozhodnutí, která je čekají.

Indie nedávno navázala hlubší vztahy s Izraelem. Modleme se, aby vývoj tímto směrem pokračoval nezávisle na složení příští vlády. Zároveň se prosím modlete za náboženskou svobodu pro křesťany, kteří v druhé nejlidnatější zemi světa žijí jako menšina.

Indonésie je převážně muslimská země bez formálních vztahů k Izraeli, ale i tam roste křesťanská menšina. Modlete se, aby nová vláda dala křesťanům svobodu a přehodnotila svůj vztah k Izraeli.

 „Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti.“ (1Tm 2, 1-2)

Severovýchod Sýrie
Ze severovýchodní části Sýrie se pomalu stává nezávislá oblast s převážně kurdským obyvatelstvem a mnoha křesťany. Kurdští vládci jsou velmi tolerantní ke svým křesťanským sousedům a chrání je, stejně jako ženy, které dokonce slouží v kurdských ozbrojených silách. Prosím, modlete se za mezinárodní podporu a ochranu formující se vlády a za to, aby Pánu v této oblasti dozrála bohatá úroda.

Pro více informací navštivte zprávy CBN:

https://www1.cbn.com/cbnnews/israel/2019/february/a-new-democratic-government-emerges-out-of-syria-ndash-but-will-it-last

„Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha.“ (Ř 13. 1)

 

  1. Modlete se za Křesťanské velvyslanectví

Nový začátek v nové budově!
Po týdnech balení, uklízení a organizování (to všechno vedle běžné práce) se zaměstnanci Křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě konečně přestěhovali do nové budovy. Ze dvou budov a několika pater jsme se přestěhovali do jednoho patra velké budovy. Prosíme, modlete se, aby s námi byla Boží milost, když si budeme zvykat na změny. Děkujeme, že jste byli s námi a věřili, že naše nová budova bude v Jeruzalémě reprezentovat lásku Ježíše Krista. A modlete se prosím, aby se nám podařilo zaplatit přibližně 150 000 dolarů za výdaje spojené se stěhováním kanceláří.

 „Pakli toho, cos měl prve, bylo málo, převelice vzroste, co budeš mít potom.“ (Jb 8,7)

 

„Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Já povedu pouští cestu, pustou krajinou řeky.“ (Iz 43, 18-19)Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!

verze pro tisk