Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na květen 2020


Drazí spolumodlitebníci,

kdo z nás má rád čekání? Dlouhé čekání je zvláště obtížné – a když se věc, na niž čekáme, neuskuteční tehdy nebo takovým způsobem, jak jsme doufali, dozajista bude následovat frustrace a otázky… V těchto dnech všichni čekáme a modlíme se za vyřešení koronavirové krize, aby se život mohl vrátit do normálu. Pro mnohé z nás však život už nikdy nebude stejný jako dřív. Snad bychom přece jen mohli něco cenného získat i v nynější krizové situaci.

Žalmista nám říká: „Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!” (Ž 27, 14) Vidíme, že čekání vyžaduje sílu, klid a plán. Hebrejské slovo pro „plán“ nebo „směr“ je kavana – naznačuje, že člověk je nesmírně pozorný a je si vědom Svatého ve všem, co koná.

My jsme však často tak zaměstnaní, že je pro nás obtížné nalézt vnitřní klid. Rozptyluje nás přemíra e-mailů, zpráv ze sociálních sítí, zajímavých klipů na YouTube, prach na konferenčním stolku nebo nádobí ve dřezu: naše pozornost snadno těká kvůli nekonečné péči o nepodstatné věci. Přestože chceme očekávat Pána, z nevysvětlitelných důvodů Jej občas odstrkujeme.
 

Třináctý verš dvacátého sedmého žalmu nám nabízí klíč k této cestě – je jím důvěra. Žalmista říká: „Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!“  Důvěra je zdrojem naší síly, abychom „čekali na PÁNA“, protože víme, jaký je. Je dobrý – ať už jsme na vrcholu hory, nebo v údolí. V dnešní nejisté době, čase starostí o zdraví, o to, jak zaplatit účty a mnoho dalšího, neztraťme z očí překrásný dar, který nám Hospodin dává v podobě života a úžasné výsady přiblížit se k Němu. Když v Něm načerpáme sílu, kéž pak jako nositelé Jeho obrazu odrážíme ve světě Jeho světlo.

Během několika minulých týdnů se nám dostalo cti být právě takoví. Štědrost mnoha křesťanských přátel Izraele z celého světa nám umožnila opatřit zdravotníkům rukavice, roušky a ochranné obleky, a také jsme díky ní mohli doručovat potravinové balíčky přeživším holocaustu, novým přistěhovalcům v karanténě a znevýhodněným rodinám, kterým náhle vypadl příjem. I nadále pomáháme, kde je třeba, povzbuzujeme a dáváme Izraeli naději. Děkujeme za Vaše modlitby.

Srdečné pozdravy!

 

Nicole Yoder 

viceprezidentka pro program Aid a aliju

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

***************************

Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

 

MODLITEBNÍ TÉMATA
na květen 2020

Příští den modliteb a postu v rámci celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 6. května 2020. Prosím, přidejte se k nám!

  1. Modlitba za Izrael

 

Izraelská (a světová) bitva proti koronaviru:
Izrael stejně jako celý svět pokračuje v boji s koronavirem a snaží se přijít na způsob, jak se před ním bránit, aniž by opatření zničila národní ekonomiku a živobytí mnoha lidí. V Izraeli zatím na koronavirus zemřelo 200 lidí a u více než 15 000 osob se potvrdila nákaza. Větší část nakažených se vyléčila. Celkové výsledky boje s koronavirem jsou tedy relativně dobré, avšak za cenu ochromení ekonomiky. Nezaměstnanost zasáhla více než 25 % všech pracovníků a v obzvláště zoufalé situaci se nacházejí mnozí drobní podnikatelé. A to nezmiňujeme duševní a emocionální napětí starších lidí, kteří byli v uplynulých dvou měsících nuceni žít v izolaci, aniž by před sebou viděli termín uvolnění karantény.

Pokračujte prosím ve vroucích modlitbách za to, aby Pán mocně zasáhl a zachránil tak životy a zmírnil utrpení a strach způsobené koronavirem v Izraeli i na celém světě. Modlete se, aby se uprostřed této krize na zemi naplnila Boží vůle, jak mezi Židy, tak i v těle Kristovy církve. Modlete se, aby se zástupy pokořily, prozkoumaly své životy a dospěly ke skutečné bázni a důvěře k Hospodinu, našemu Stvořiteli. Modlete se, aby Pán umožnil zdravotnickým odborníkům a vládám rychle zkrotit a vymýtit tuto hrozbu veřejnému zdraví na celém světě. Modlete se, aby právě Izrael přišel s řešením hrozby – ať už v podobě efektivní léčby, nebo vakcíny. Modlete se také, aby tato celosvětová zdravotní krize v příštích týdnech polevila.

„Vysvobodí tě z osidla lovce, ze zhoubného moru.“  (Ž 91, 3)

„Tak mluv, napomínej a přesvědčuj se vším důrazem. Nikdo ať tebou nepohrdá.“ (Tt 2:15)

Nová vláda v Izraeli
Po třech volbách a sedmnácti měsících politického patu bylo pro většinu Izraelců úlevou, když se premiér Benjamin Netanjahu a jeho rival Benny Gantz dohodli na vytvoření krizové koaliční vlády. Koaliční dohoda závisí na střídání obou politiků, a přestože před slibem nové vlády ještě bude potřeba překonat určité překážky, zdá se, že pat byl prolomen. Široká koalice však bude muset ihned čelit některým vážným problémům, jako je například ukončení koronavirové karantény, oživení utlumené ekonomiky a rozhodnutí, zda anektovat Jordánské údolí a další části Judeje/Samaří za příznivých podmínek Trumpova mírového plánu. Problém anexe se může z několika důvodů ukázat jako obzvláště ožehavý, protože by mohl mimo jiné vyvolat nepokoje a násilí ze strany Palestinců, destabilizaci Jordánska a odvetné reakce ostatních národů.

Modlete se prosím za formující se novou izraelskou vládu, aby byla brzy uvedena do úřadu a začala řešit naléhavé problémy a starosti národa. Děkujte Pánu za to, že odpověděl na modlitbu, aby se mezi předními politiky objevil někdo, kdo by v pokoře přijal kompromis se svými požadavky a snažil se najít cestu pro sjednocení v zájmu národa. Modlete se za vztah Benjamina Netanjahua a Bennyho Gantze, aby dokázali vytvořit skutečné spojenectví a přinesli mezi Izraelce jednotu. Modlete se, aby byli dostatečně moudří a prozíraví, aby se dokázali vypořádat s koronavirem, obnovili plný výkon národního hospodářství a věděli, jak postupovat v záležitosti anexe Judeje/Samaří – biblického jádra Izraele. Modlete se také, aby nová izraelská vláda a bezpečnostní a zpravodajské služby byly s to poradit si s jakoukoli hrozbou národu ze strany kohokoli, kdo by se chtěl pokusit využít koronavirové krize a ublížit Izraeli.


„Naslouchej, pastýři Izraele, ty, jenž Josefa jak ovce vodíš, zaskvěj se, jenž trůníš nad cheruby!“  (Ž 80,2)

„Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí.“ (Ř 12, 8)


          2.       Modlitba za národy

Odpověď světa na koronavirovou krizi
Celý svět stále zápasí s koronavirem a usilovně se snaží najít rovnováhu, aby zachraňoval životy a zároveň udržel pracovní místa a národní ekonomiku. Vyvstaly také otázky, jak tato světová zdravotní krize začala a kdo by měl být za ni hnán k zodpovědnosti. V mnoha zemích, zejména v USA, by koronavirová krize mohla mít také vážné politické důsledky.

Mezitím krize vyzkoušela srdce všech, donutila nás čelit vlastním strachům a zkoumat, kam nakonec vložit důvěru – v Boha či v lidské schopnosti problém vyřešit. Některé vedoucí osobnosti těla církve Kristovy před námi vidí dobu velkého oživení, protože mnozí se obracejí zpět k Pánu, našemu Stvořiteli.

Znovu vás prosím, stále se vroucně modlete, aby Pán mocně zasáhl, aby ušetřil životy a zmírnil utrpení a strach zapříčiněné koronavirem po celém světě. Modlete se, aby se na zemi během této světové krize naplnila Boží vůle. zvláště v církvi. Modlete se, aby se zástupy pokořily, prozkoumaly své životy a dospěly ke skutečné bázni a důvěře k Hospodinu, našemu Stvořiteli a jeho Synu Ježíši. Modlete se, aby Pán umožnil zdravotnickým odborníkům a vládám rychle zkrotit a vymýtit tuto hrozbu veřejnému zdraví na celém světě. Modlete se, aby se odhalil původ virového ohrožení z hlediska materiálního i duchovního zdroje. Modlete se, aby příslušné části národů byly pohnány k zodpovědnosti za to, že dovolily rozšíření viru ve světě. Modlete se, aby zvláště Trumpova administrativa byla schopna pokračovat v efektivním a úspěšném boji proti koronaviru doma i mezi dalšími národy. Modlete se s námi také, aby celosvětová zdravotní krize během následujících týdnů úplně ustala.

„Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži.“ (Ž 40, 5)

„Hle, dal jsem vám moc šlapat po hadech a štírech a po veškeré síle nepřítele, takže vám v ničem neuškodí.“ (L 10,19)
 

  1. Modlitba za Křesťanské velvyslanectví

Reakce Křesťanského velvyslanectví na koronavirovou krizi v Izraeli
V uplynulých týdnech byla v Izraeli přijata drastická opatření, která mají zamezit šíření koronaviru. Opatření zahrnují zavření většiny podniků a nařízení nevycházet z domu s výjimkou úzce vymezených okolností. V důsledku těchto opatření byly jeruzalémské kanceláře Křesťanského velvyslanectví posledních sedm týdnů většinou zavřené a zaměstnanci pracují z domova. Ve stejné situaci se nyní nachází i mnoho dalších národů. Přesto pokračujeme ve všech našich činnostech a nacházíme nové neuvěřitelné příležitosti, jak pomáhat potřebným. Všichni senioři včetně přeživších holocaustu musejí kvůli prevenci zůstat doma a mnozí z nich teď žijí izolovaně a ve strachu. Křesťanské velvyslanectví pomáhá dodávat jídlo a pečovat o mnoho přeživších holocaustu i o další starší občany včetně obyvatel haifského Domova pro přeživší holocaustu. Mnoho židovských rodin se navíc uprostřed koronavirové krize vrací do Izraele v rámci aliji a Křesťanské velvyslanectví i nadále financuje alijové lety a asimilační programy. Vlastně jsme od února i navzdory všem dopravním omezením na celém světě dopravili do Izraele 580 nových židovských přistěhovalců.

Modlete se prosím i nadále za zaměstnance Křesťanského velvyslanectví, ať už působí v Jeruzalémě, nebo jinde ve světě, aby dokázali během koronavirové krize efektivně pracovat. Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví mohlo v těchto těžkých dobách sloužit tolika potřebným Izraelcům, kolika to jen bude možné. Modlete se, aby i nadále přicházely finanční příspěvky, abychom byli schopni financovat obvyklou práci stejně jako nové iniciativy, a to i přes celosvětový ekonomický útlum posledních týdnů. Děkujte Pánu, že jsme dokázali během pesachu pomoci mnoha potřebným Izraelcům. Modlete se, abychom byli schopni zajistit stravu a péči pro více přeživších holocaustu a další starší Izraelce. Modlete se, abychom měli k dispozici dostatek financí na další alijové lety pro Židy, kteří se chtějí v příštích týdnech a měsících vrátit domů do Izraele, stejně jako na programy, které jim mají pomoci při asimilaci.

„Bože, ve své dobrotě máš péči o poníženého!“ (Ž 68,11)

„Ten, který ‚dává semeno k setbě i chléb k jídlu‘, dá vzrůst vaší setbě a rozmnoží ‚plody vaší spravedlnosti‘.“ (2K 9, 10)

Slavnost stánku Křesťanského velvyslanectví
Přes veškerou nejistotu zapříčiněnou pandemií koronaviru se Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém chystá v říjnu v Jeruzalémě pořádat každoroční Slavnost stánků. V šestnáctém verši čtrnácté kapitoly Zacharjášova proroctví se píše „slavte svátek stánků“, a přesně to i uděláme. Potřebujeme však mnoho moudrosti a předvídavosti, abychom v nadcházejících měsících přizpůsobili naše plánování aktuální situaci.

Modlete se prosím, aby náš plánovací tým věděl, jak podle Pánova vedení tuto slavnost připravit. Modlete se, abychom pozvali správné řečníky a vedoucí modliteb z Izraele i ze zahraničí. Modlete se, aby každé naše rozhodnutí o jednotlivých událostech Slavnosti vedl Duch Svatý ve své prozřetelnosti a záměrech pro zamýšlené setkání. Modlete se, aby národní ředitelé a vedoucí poutníků byli úspěšní v propagaci Slavnosti ve své zemi. Modlete se, aby lety do Tel Avivu a vstup do Izraele z různých zemí byly obnoveny v dostatečném předstihu před Slavností. Modlete se, aby v říjnu byla v Izraeli povolena velká shromáždění. Modlete se také, aby na Slavnost přišlo více než dost dobrovolníků ochotných pomáhat.

„Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků.“ (Za 14,16)

Musím já jistotně svátek ten, kterýž nastává, v Jeruzalémě slaviti…  (BK: Sk 18,21)
 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!