Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

Modlitební dopis na září 2018

 

Drazí spolumodlitebníci,
nedávno jsem prožil setkání, které ve mně zanechalo hluboký dojem. Když jsem zajížděl na parkoviště za budovou našeho velvyslanectví, všiml jsem si paní na kolečkovém křesle, která blokovala cestu. Po chvíli čekání mi bylo jasné, že se nepohne. Proto jsem vystoupil z vozu a nabídl jí, že jí pomohu přesunout se na okraj silnice. Čekala na taxi a trvala na tom, že se dokáže pohybovat sama. Protože s tím měla očividně velké potíže, natáhl jsem se, abych jí pomohl. Paní to rozčílilo. Začala křičet a velmi hlasitě prohlásila, že nechce, aby se s ní zacházelo jako s nemohoucí.

„Nejsem postižená,“ opakovala v slzách. Ucouvl jsem a omluvil jsem se, že jsem ji urazil.


Život nás všechny zraňuje a občas máme potíže si to přiznat. Často si neuvědomujeme jizvy, které si neseme, ani to, jak hluboké mohou být. Avšak Bible jasně ukazuje, že každý z nás má nějaký handicap. Apoštol Pavel říká, že všichni jsme v duchovním smyslu nějak postižení.

„Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.“ (Ř 8, 26)

Slovo „slabost“ se také překládá jako „nemohoucnost“. V původním řeckém textu je použito slovo astheneia, které znamená „nemohoucnost“, „slabost“, „nemoc“ nebo „choroba“. Ať už si to přiznáme nebo ne, všichni máme nějakou slabost. Naše duše jsou zraněné, duchovní smysly otupené, naše víra slabá a jen když se poddáme působení Ducha Svatého, můžeme tato omezení překonat. A působení Ducha se uskutečňuje především v modlitbě.

Zbytek osmé kapitoly epištoly Římanům je velmi povzbuzující. Pavel nás ujišťuje, že Duch Svatý zná naše slabosti a podle Boží vůle se za nás přimlouvá (v. 27). Říká, že pokud je s námi Bůh, nikdo proti nám nemůže obstát (v. 31), že žádné „soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč,“ nás nemohou odloučit od Boží lásky a že v Kristu „ve všem slavně vítězíme“ (v. 37).

Ze slabých duší se měníme v mocné dobyvatele. Něco takového se však může stát jedině tehdy, když se v modlitbě poddáme Duchu Svatému.

Když se budeme tento měsíc společně modlit, dovolme Duchu Svatému, aby se přimlouval za nás i za všechny níže uvedené potřeby.

On zná všechny naše nedostatky a omezení. Zná i potřeby Izraele a národů, které jej obklopují. A ví také, jak jim Otec podle své vůle chce odpovědět.

Děkuji, že jste se přidali k modlitebnímu hnutí Izajáš 62.

Požehnání z Jeruzaléma.

David Parsons
viceprezident a hlavní mluvčí
Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

Modlete se s námi takto:

  1. Modlitba za Izrael

 

Pokoj v Pásmu Gazy

Po měsících každotýdenních střetů, raketových útoků a zápalných balonů vysílaných z Gazy se Izraelské obranné síly rozhodly uzavřít hranici s Gazou. Útoky Palestinců po sobě zanechaly tisíce akrů spálené zemědělské půdy. Hamás je navíc pod vnějším tlakem, aby přestal se zbytečnými žhářskými útoky a násilnými protesty nazvanými „Velký pochod za návrat“. Výsledkem je, že v několika posledních týdnech je hranice s Gazou docela klidná. Děkujme Hospodinu, že se nepřátelství zmenšilo a modleme se, aby pokoj přetrval.

Na tvém území ti zjednal pokoj, bělí pšeničnou tě sytí.(Ž 147,14)

 

„Podpírat tě bude spravedlnost, zbavena útisku, nepocítíš bázně, děs se k tobě nepřiblíží. A kdyby se kdo proti tobě srotil, nebude to pocházet ode mne. Kdo se proti tobě srotí, v boji proti tobě padne.“ (Iz 54, 14-15)
 

Vojenská služba v Izraeli

Izrael je země s občanskou armádou a od každé rodiny se očekává, že pošle své syny a dcery, aby jako členové Izraelských obranných sil bránili národ. Ultraortodoxní Židé studující v ješivách byli od počátku od této povinnosti osvobozeni. Tato výjimka vždycky budila ve zbytku izraelské společnosti odpor. Nedávno byl předložen nový zákon, který umožňuje izraelské armádě povolat mladé muže a ženy i z ultraortodoxní komunity. Politické strany reprezentující charedim však zákonu odporují a hrozí, že pokud bude schválen, svrhnou vládní koalici.

 

Prosím, modlete se, aby v srdcích všech izraelských občanů zvítězila bratrská láska a celá společnost pomáhala nést břemeno obrany a budování národa. Modlete se, aby izraelská vláda našla správné řešení desetiletí starého problému nespravedlivých úlev pro ultraortodoxní Židy.

 

„Pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců podle čeledí otcovských rodů. Ve jmenném seznamu bude každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje. Ty a Áron je spočítáte po oddílech. Za každé pokolení bude s vámi jeden muž, vždy představitel otcovského rodu.“ (Nu 1, 2-4)

 

Znečištěná voda v Horní Galileji

Pitná voda, která přitéká do horního toku řeky Jordán z Golanských výšin, byla v minulých týdnech znečištěna. Jedno znečištění způsobilo rozmnožení bakterií podobných meningitidě a druhé bakterií E. coli. Desítky nakažených Izraelců jsou ve vážném stavu. Modlete se prosím, aby byly prameny a potoky na Golanských výšinách úplně zbaveny všech škodlivých bakterií.

 

Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla.“ (Ex 16, 25)
 

  1. Modlitba za národy

 

Izrael se připravuje na konfrontaci s OSN

Premiér Benjamin Netanjahu se setkal s představiteli pobaltských států. Připravují se setkání také s představiteli dalších národů v rámci příprav na zahajovací shromáždění OSN, které proběhne v New Yorku koncem září. Očekává se, že arabské státy budou tlačit na OSN, aby odsoudila Izrael kvůli zákonu o národním státu. Kromě toho se několik nejdůležitějších evropských zemí postavilo proti sankcím USA a snaží se zachránit problematickou jadernou dohodu s Íránem.

Modlete se prosím za vůdčí světové osobnosti, aby se při jednání OSN odvážně postavily za Izrael a aby se EU definitivně rozhodla vystoupit proti genocidním plánům Iránu.

 

„Povstaň, Hospodine, ať si člověk nezakládá na své moci, ať už pronárody stanou před tvým soudem!“ (Ž 9, 20)


„Líbí-li se Hospodinu cesty člověka, vede ku pokoji s ním i jeho nepřátele.“ (Př 16, 7)

 

Vyjednávání mezi USA a Severní Koreou

 

Spojené státy pokračují v jednáních se Severní Koreou, aby upevnily dohodu o denuklearizaci Korejského poloostrova. Severní Korea prohlásila, že nepřikročí k jadernému odzbrojení, dokud Spojené státy nevyhlásí mír s Pchjongjangem.

Dříve než vládce severní Koreje Kim Čong-un svolí k další fázi denuklearizace, požaduje od Spojených států maximální záruky míru.

Prosme Pána, aby odstranil všechny překážky, které Severokorejce zdržují od ukončení jejich programu jaderného ozbrojování.

 

„A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu.“ (Ř 14, 19)


 

  1. Modlitba za ICEJ

 

Slavnost stánků

Ve dnech 23.–28. září se bude konat každoroční Slavnost stánků. Očekáváme, že se mezi křesťany z celého světa, kteří přijdou do Jeruzaléma slavit Boží slavnost, znovu projeví Boží moc. Modlete se, aby Pán znásobil energii, moudrost a porozumění zaměstnanců i členů organizačního týmu, které připravujeme na tuto velkolepou oslavu. Modlete se, aby na Slavnosti byl přítomen Duch Svatý v moci a slávě, aby Pán slavně vyjevil svou přítomnost a aby se během Slavnosti dotkl mnoha životů a navždy je změnil. Ať je letošní slavnost nejlepší ze všech, které se doposud uskutečnily!

 

„Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.“ (Ef 1, 17)

 

Hlavní sídlo Křesťanského velvyslanectví

Nepřestávejte se prosím modlit za zakoupení budovy vedení Křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě. Více než rok jednáme o koupi budovy s vládou Pobřeží slonoviny. Spojme se v modlitbách a prosme Pána, aby nám svěřil budovu i s majetkem, který k ní patří, aby mohla sloužit Božímu království.

 

„Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Mt 7, 11)

 

 

Děkujeme, že se k nám přidáváte v modlitbách!