Alija - Návrat Božího lidu do zaslíbené země

Od pádu komunismu absolvovalo aliju přes milión rusky hovořících Židů z bývalého Sovětského svazu. ICEJ se do tohoto procesu úzce zapojuje prostřednictvím spolupráce s Židovskou agenturou.

Od roku 1989 pomohla ICEJ více než 115 tisícům Židů na jejich cestě do Izraele, když sponzorovala 75 zvláštních letů a rovněž mnoho letů skupinových i individuálních. Byli jsme aktivní také na poli vyhledávání Židů žijících v diaspoře a v dalších přepravních a asistenčních snahách v mnoha zemích.

„Hle, pokynu rukou pronárodům, k národům vztáhnu svou korouhev; v náručí přinesou tvé syny...” Izajáš 49:22

Za posledních 120 let se do země Izrael navrátilo více jak 2,5 miliónů Židů ze severu, jihu, východu i západu zeměkoule, což znamená doslovné naplnění Božího zaslíbení z Jeremjáše 16:14-15.

Před časem se ICEJ připojila ke snahám o návrat synů Menašeho (Bnej Menaše) z Indie. Sponzorováním letů i procesu integrace jsme se účastnili na historickém návratu tohoto vzácného Božího lidu, který pobýval v exilu více jak 2700 let.

Vzrůstající vlna antisemitismu v Evropě, obzvláště ve Francii, vede mnoho Židů k vyřčení známého úsloví: “Tento rok v Jeruzalémě.” Když směřují své tváře vstříc své domovině, je tu ICEJ, aby jim na cestě pomohla.

"Ale hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země,nýbrž: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je zahnal. A přivedu je zpět do jejich země, kterou jsem dal jejich otcům." Jeremjáš 16:14-15

Staňte se součástí tohoto zázraku. Podpořte Aliju ještě dnes!

Tento projekt můžete podpořit zasláním daru na účet ICEJ ČR, název účtu: Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, č.ú. 2001528834/2010, var. symbol 114