Bitva o pravdu

Jürgen Bühler

 

Klam přichází

Když se učedníci ptali Ježíše na Olivové hoře, jaká budou znamení jeho příchodu a skonání věku, Ježíš začal svou odpověď slovy: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.“ Tuto odpověď máme zaznamenánu ve všech třech synoptických evangeliích. Ježíš dal svým učedníkům jasně na srozuměnou, že velkým bitevním polem v posledních dnech bude boj o pravdu. Tato bitva se bude odehrávat jak v celé společnosti, tak v církvi. Bude mít velký dopad a Ježíš varoval, že „budou svedeni mnozí“ (Matt 24:4-5).

 

Apoštol Pavel varuje Timotea, že v církvi se objeví bludní duchové a učení démonů (1 Tim 4:1). Také sbor v Tesalonice upozorňuje, že příchod antikristův „bude podle působení Satana se vší mocí, znameními a lživými zázraky, a s veškerým klamem nepravosti“ (1 Tes 2:9-12). Lidé budou tyto lži dobrovolně přijímat, protože „nepřijali lásku k pravdě“ a „neuvěřili pravdě“.

 

Lidská přirozenost směřuje ke lži

Tyto biblické verše naznačují, že člověk ve své padlé přirozenosti má sklon akceptovat spíš klam a lež než pravdu. Bible navíc zjevuje, že některé klamavé teorie nemají svůj původ pouze v nedorozumění, nedostatku vzdělání nebo nesprávném přístupu k Písmu. Pocházejí přímo z pekla a jejich původ je démonický. Tyto klamy jsou obzvlášť nebezpečné, protože obsahují „démonické pomazání“, které dokáže lidi ovlivnit způsobem, jenž obejde jejich logické uvažování a vzdělání.

 

Jejich moc je v jejich ústech

V knize Zjevení najdeme popis eschatologické bitvy mezi satanským systémem a Královstvím Božím. Můžeme říci, že i tato bitva se vede o to, kdo „ovládne éter“. Ten, kdo mluví nejvíc a umí nejlépe manipulovat, má zdánlivě navrch. Tady je několik příkladů:

 

Když zazněla šestá polnice, apoštol Jan viděl obrovskou armádu jezdců na koních, jejichž hlavy byly jako lví. Jejich vražedná moc je v jejich tlamách, tedy v tom, co vychází z jejich úst: oheň, dým a síra (Zj 9:17-19). Je zajímavé, že Ježíš dává Satanovu vražednou moc do přímé souvislosti s tím, že je také otcem lži (Jan 8:44).

 

Ve 12. kapitole Zjevení drak (Satan) zaútočil na ženu (Izrael), která porodila syna (Ježíše). Drak ženu nenávidí a Jan vidí, jak „had vychrlil ze chřtánu proud vody jako řeku, aby ji smetl“ (Zj 12:15). V dějinách je dost příkladů toho, jak po příchodu Mesiáše následovalo skoro dva tisíce let démonických útoků na Židy. Tento proud lží měl mnoho podob: Židé byli obviňováni z „bohovraždy“, z konspirace směřující k ovládnutí světa, byli označováni za „degenerovanou rasu, která musí být vyhubena“ atd. Seznam zlých a démonických obvinění je dlouhý jako historie židovského utrpení.

 

Šelmě, která vystoupila z moře, byla dána „ústa mluvící velké věci a rouhání“ (Zj 13:5). Další šelma, kterou prorok uviděl, vypadala jako beránek, „ale mluvila jako drak“, a bylo jí dáno, aby obraz šelmy „promluvil“ (Zj 13:11.15). Opět vidíme, že hlavní síla protikřesťanského systému je popisována jako démonický klam, který se zaměřuje nejen proti „těm, kdo přebývají na zemi“, ale je dán i šelmě, která „vede válku proti svatým“.

 

Když byla na zemi vylita šestá miska (Zj 16:12), z úst draka, šelmy a falešného proroka vyšli tři nečistí duchové, kteří vypadali jako žáby a kteří svedli „krále celé obydlené země“. To znamená, že tito duchové klamu budou působit nejen na prosté lidi, ale výslovně se zaměří na vládní představitele a vůdce.

 

I v poslední bitvě, kterou Zjevení popisuje (Zj 20:8), Satan zmobilizuje svět tím, že „svede národy, které jsou ve všech čtyřech úhlech země“. Jejich cílem bude opět město Jeruzalém, hlavní město židovského národa.

 

Satanův arzenál

Dějiny antisemitismu jsou dějinami lží a falešných obvinění proti Židům. Není divu, že jedno z nejdůležitějších ministerstev v nacistické vládě Adolfa Hitlera bylo „Ministerstvo propagandy“, vedené neblaze proslulým Josephem Goebbelsem, jenž byl ve své době mistrem moderní komunikace. Dosud mnozí hloubají nad tajemstvím, jak se mohlo Německo, ve své době jedna z nejvzdělanějších zemí světa, tak poddat Hitlerově propagandě. Může nám v pochopení pomoci, když si uvědomíme, že šlo o působení démonické povahy. Vzpomínám si, jak mi moje teta vyprávěla, že když slyšeli „Vůdce“ mluvit v rozhlase, všichni byli přitahováni jakoby magnetickou silou „Když mluvil, bylo v tom cosi magického,“ říkala.

 

Satanovy lži a polopravdy se projevily už na počátku v ráji. „Had, nejchytřejší ze vší polní zvěře“, vypustil proti člověku proud pochybností a pokušení. „Opravdu Bůh řekl?“ „Určitě nezemřete“, „Budete jako on“. (Gen 3:1) Když se těmto lžím poddal, člověk určil dějinám směr vzpoury a destrukce.

 

Dnes je pravda a spravedlnost postavena na hlavu. Orwellovský „doublethink“ a „novořeč“ je dnes v politicky korektních debatách přítomen všude kolem nás. Dospělo to tak daleko, že v mnoha zemích začínají lidé chápat, že „fake news“ a „politická korektnost“ stále více zahalují skutečná fakta a realitu kolem nás.

 

George Orwell ve svém románu „1984“ popisuje, jak vláda imaginární země hlásala: „VÁLKA JE MÍR! SVOBODA JE OTROCTVÍ! NEVĚDOMOST JE SÍLA!“ Dnes se hlásají podobné lži: „Teroristé jsou bojovníci za svobodu“ „rváči házející zápalné lahve jsou pokojní demonstranti“ a „vojáci bránící obyvatelstvo a hranice svého státu jsou váleční zločinci“. A samozřejmě nechybí ani tvrzení, že „Židé jsou dnes horší než byli nacisti“.

 

Je těžké pochopit jak to, že svět je systematicky a iracionálně zaměřen proti Izraeli a raději na Blízkém východě straní režimům podporujícím teror. Dokonce i vládci tohoto světa zaujímají vůči Izraeli a židovskému národu nerozumný a nepřátelský postoj. Je nevysvětlitelné, proč orgány OSN jsou víc posedlé Izraelem, jedinou svobodnou a demokratickou zemí na Blízkém východě, než lotrovskými režimy v Íránu, Severní Koreji nebo Venezuele. Je nepochopitelné, proč je Izrael jedinou zemí na světě, která si nemůže zvolit, kde bude její hlavní město, nebo proč Rada bezpečnosti chtěla v souvislosti s posledními střety na hranicích Pásma Gazy vyšetřovat zase jen Izrael, a nikoli teroristickou organizaci Hamás, která vyzývala mládež, ženy a děti, aby se vrhaly na hraniční plot. Tak bych mohl pokračovat dál a dál.

 

Solidarita v pronásledování

Stejný útok je veden proti křesťanům. Ve 12. kapitole Zjevení, když chtěl drak pronásledovat ženu (Izrael), neuspěl, protože „země jí přišla na pomoc“. Drak se proto „rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví“ (Zj 12:17). To znamená, že musíme být bdělí jako nikdy dříve, abychom drželi pravdu Božího slova a znali ji.

 

Čtyři rady

Připomínejme si varování, které Ježíš řekl svým učedníkům na Olivové hoře: „Dávejte si pozor, aby vás někdo nesvedl.“ Následující poznámky nám mohou pomoci vyznat se ve složité době, v níž žijeme:

 

Musíme být lidem pravdy. Důvod, proč vstupuje do světa klam, je, že lidé „nepřijali lásku k pravdě“ (2 Tes 2:10). Pro nás věřící je životně důležité, abychom znali pravdu. Jen tak unikneme útokům nepřítele. Pamatujme, že Ježíš na každé Satanovo pokušení reagoval slovy: „Je psáno…“ Zvykněte si studovat Bibli každý den.

 

Musíme být lidem modlitby. V 6. kapitole listu Efezským se připomíná, že „nevedeme boj proti tělu a krvi“. Jednou ze zbraní, které nám Bůh svěřuje, je „neustálá modlitba v Duchu svatém“ (Ef 6:18).

 

Musíme být lidem svědectví. Někdy nestačí pravdu znát. Nastanou situace, kdy bude třeba, abychom promluvili. Pravda rozptyluje lži, jako když světlo zahání temnotu. Kniha Zjevení popisuje vítěznou armádu těch, kteří přemohli Žalobce „… slovy svého svědectví“ (Zj 12:11). Proste Boha, abyste měli odvahu přiznat se k pravdě naší víry a pravdě ohledně Židů, Božího vyvoleného lidu.

 

Musíme být lidem prorockým. Proroctví neznamená jen vidět do budoucnosti. Znamená také znát Boží srdce pro současnou generaci. Právě s touto znalostí napomínali starověcí proroci svůj lid. Tento postoj je také blízký Ježíšovu srdci. „Bohu se pokloň! Ježíšovo svědectví je duch proroctví“ (Zj 19:10).

 

Konečně, buďme povzbuzeni slovy Janovými: „Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě“ (3 Jan 4). Ať vám v tom Pán žehná.

 

Jürgen Bühler je prezident ICEJ. Přel.: -mk-