Strasti rozptýleného lidu: Boží záchranná mise a naše role v ní

Lynzi Lapka

„Situace Židů ve světě je dnes nejistá, ale alija je silná,“ píše Howard Flower, ředitel pro aliju Křesťanského velvyslanectví Jeruzalém ve svém komentáři k prudkému nárůstu aliji v loňském roce. Zesílení aliji ukazuje, že situace v různých zemích, z nichž Židé přicházejí do Izraele, je v podstatě stejná: židovské komunity čelí mnoha obtížím, ať už jde o finanční krizi, nepříznivé životní podmínky pro uprchlíky, hrozba války, antisemitské projevy, nenávistné slovní útoky a další hrozivé okolnosti.

Život v nejistotě

Velká část lidí, kteří chtějí uskutečnit aliju, žije v zemích bývalého Sovětského svazu, včetně Ruska, Ukrajiny a Běloruska. Pád rublu v Rusku zapříčinil vážnou finanční krizi, kvůli níž se většina lidí ocitla v chudobě. Další žijí v rizikových zónách z hlediska zásobování, kde je často nouze o jídlo i další základní potřeby a obyvatelé jsou vystavení zdravotním rizikům a podvýživě.

Alija rychle narůstá

Židé pod tlakem tíživých okolností hledají útočiště ve své vlasti, v Izraeli. V pokračující aliji se projevuje Boží moc. Jak se příslušníci Božího lidu přizpůsobují tamní kultuře, učí se hebrejsky, vzdělávají se, získávají práci a budují si nový život, stává se pro ně Izrael skutečně bezpečným přístavem. Hospodin zachraňuje svůj lid nejen z exilu, ale také z krutých životních podmínek v jejich dosavadních domovských zemích.

Pán chce svůj lid zachovat a křesťané finančně přispívají k uskutečnění tohoto plánu. Díky podpoře křesťanů z celého světa ICEJ každý rok pomáhá při aliji více než deseti procentům všech Židů, kteří se chtějí přistěhovat do Izraele. V roce 2018 jsme pomohli 2 539 lidem a doufáme, že v letošním roce podáme pomocnou ruku dalším 3 500.

Na veškerou činnost Křesťanského velvyslanectví, která souvisí s alijí, dohlíží Barry Denison, viceprezident pro provoz. Když se nedávno probíral Písmem, narazil na další pravdy o aliji, o které se podělil na letošní konferenci pro pastory pořádané Křesťanským velvyslanectvím.

„Sijóne, který neseš radostnou zvěst, co nejvíc zesil svůj hlas, Jeruzaléme, který neseš radostnou zvěst…“ (Iz 40:9) V mnoha překladech se tento verš vykládá jako příkaz přinést dobré zprávy na Sijón. Hebrejský originál však naznačuje, že to sám Sijón nese dobré zprávy. Vztaženo na aliju z verše vyplývá, že Sijón přináší dobré zprávy Židům žijícím v skličujících podmínkách, protože se vracejí do vlasti, kterou jim Pán zaslíbil.

Barry Denison pokračoval 9. a 10. veršem 52. kapitoly knihy proroka Izajáše, kde stojí: „Zvučně spolu plesejte, jeruzalémské trosky, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Hospodin obnažil svou svatou paži před zraky všech pronárodů. I spatří všechny dálavy země spásu našeho Boha.“ Alija je útěchou pro židovský lid, zvláště teď, když trpí pronásledováním, chudobou a dalším nebezpečím. Alija je silná, protože Hospodin ukazuje svou moc a přivádí svůj lid domů.

Jako věřícím nám Pán ukládá zodpovědnost za aliju. Na jiném místě knihy proroka Izajáše Hospodin prohlašuje: „Já zakročím proti jejich činům a úmyslům a shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu… budou hlásat moji slávu mezi pronárody. Přivedou také ze všech pronárodů všechny vaše bratry jako obětní dar Hospodinu na koních a na vozech a na nosítkách, na mezcích a dromedárech na mou svatou horu do Jeruzaléma.“ (Iz 66, 18-20) Když my, údy církve, pomáháme Židům navrátit se do izraelské vlasti, Hospodin naši pomoc přijímá jako obětní dar, svatý a Pánu milý.

A proto dál Pánu nabízejme své obětní dary a chvalme Jej, když se Jeruzalém stává nositelem dobrých zvěstí rozptýlenému lidu.

Zdroj: ICEJ, překlad: Tamara Bláhová

 

…..

Obrázky ve WfJ March-April 2019