První konference ICEJ Connection se blíží

Česká a slovenská pobočka ICEJ vás srdečně zve na první křesťanskou konferenci ICEJ Connection, která se bude konat v Třinci, na česko-slovensko-polském pomezí v říjnu tohoto roku. Je naším přáním, aby se česká, slovenská a polská církev dozvídala z první ruky o velkých věcech, které Bůh dělá ve světě, a zvláště v Izraeli a na Blízkém východě, a aby se také do tohoto díla aktivně zapojila.

V posledních letech jsme ve světě svědky pozoruhodného duchovního pohybu. Počet křesťanů v zemích tzv. třetího světa roste závratným tempem, nejrychleji ze všech zemí v Íránu. Současně dochází ke krutému pronásledování křesťanů, které v některých oblastech rozpadajících se států Blízkého východu dosahuje rozměrů genocidy. Uprostřed tohoto chaosu se stále jasněji rýsuje jeden pevný bod: Izrael je nejen stabilní demokracií s vládou práva a prosperující ekonomikou. Je to také země, která dokázala vstřebat miliony imigrantů z celého světa, ubránit se všem vojenským a teroristickým útokům, a přitom ještě proměnit poušť v kvetoucí zahradu. Izraelské vynálezy jsou požehnáním doslova celém světu. A je to jediná země na Blízkém východě, kde křesťanů neubývá.

Obnova Izraele v historické domovině židovského lidu je bezprecedentní událost a v mnoha aspektech doslova odpovídá proroctvím Starého zákona. Stát Izrael není duchovně vykoupen, ale rozumíme tomu, že toto dílo obnovy je Boží iniciativa a že ji Bůh dovede do cíle, tak jak před staletími oznámil prorokům.

Duchovní krajina Izraele se skutečně proměňuje. S tím, jak se těžiště židovské komunity přesouvá z diaspory do země otců, nastává posun ve vnímání smyslu židovství. Židé už nejsou pronásledovanou menšinou, honěnou z jedné země do druhé: mají poprvé po tisíciletích prostor svobodně uvažovat o tom, kým chtějí být. Na rozdíl od mnoha západních zemí je v Izraeli zřetelný pohyb směrem od zdiskreditovaných levicových ideologií k takovému vidění světa, ve kterém je místo pro duchovní hodnoty. Poprvé od doby první církve, která byla tvořena vesměs židovskými věřícími, se v Izraeli i jinde ve světě šíří autentické židokřesťanské projevy víry: židovská identita a víra v Ježíše jako Mesiáše po dvou tisících letech jsou opět slučitelné.

Proč Connection?

Toto cizí slovo má mnoho možných překladů: spojení, propojení, napojení, zapojení atd. Naší motivací je zprostředkovat spojení s Božím dílem v Izraeli a okolí, a také mezi křesťany navzájem, protože téma Izraele má schopnost spojovat. Konference je otevřena křesťanům všech vyznání a denominací.

Spojení má ještě jednu důležitou dimenzi: na konferenci budete mít příležitost poznat židovské a arabské věřící, kteří spolu slouží v jednotě Ducha, dosvědčující slova apoštola Pavla, že Ježíš svým dílem smíření „z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.“ (Ef 2:15) Dílo smíření, které Pán mezi nim koná, je svědectvím o Boží milosti a velkou nadějí pro celý Blízký východ.

Hlavní řečníci přijedou z Izraele: Israel Pochtar z Ašdodu a Saleem Shalash, arabský pastor z Nazaretu. Dále vystoupí Henryk Wieja, lékař a vedoucí křesťanské nadace Život a misie z polského Ustroně, teolog a publicista Dan Drápal, pastor Apoštolské církve Bohuslav Wojnar a viceprezident ICEJ a vedoucí české pobočky ICEJ, Mojmír Kallus. Na konferenci bude sloužit chválící skupina z Izraele, kterou vede Shilo Ben Hod.

Jsme přesvědčeni, že obnova Izraele si od nás žádá odpověď. Bůh nechce, abychom pouze přihlíželi, nýbrž očekává, že se budeme tohoto díla aktivně účastnit. Modlitbou, účastí v projektech i aktivním postojem na podporu židovského lidu a proti antisemitismu. Na konferenci se dozvíte o možnostech, jak se můžete prakticky zapojit.