Nový dánský překlad Bible vynechává mnoho odkazů na Izrael

Dánská biblická společnost představila nový překlad Bible, který na mnoha místech vynechává slovo „Izrael“ nebo je nahrazuje jinými výrazy. Projekt „Bible 2020“ není oficiálním překladem (v Dánsku jsou překlady Bible doporučené pro používání při bohoslužbách schvalovány královnou, což se v tomto případě nestalo) a je určen pro moderního nepoučeného čtenáře. Dánská biblická společnost zdůvodňuje spornou praxi tím, že chtěla zabránit tomu, aby lidé zaměňovali biblický Izrael s moderním Státem Izrael. Nicméně v jiných případech, kdy je starověký název země totožný se současným státem, jako např. Egypt a Libanon, taková změna provedena nebyla a překlad ponechává tyto výrazy v originálním znění.

 

Jak je v těchto případech obvyklé, nový překlad vycházel postupně. Nový zákon vyšel již v roce 2007, letos byla představena kompletní Bible včetně celého Starého zákona. Teprve tato kompletní verze vyvolala mezinárodní kontroverzi, když někteří dánští křesťané na sporné překlady upozornili v médiích.

 

Dánská biblická společnost je součástí mezinárodní sítě národních biblických společností, které jsou samostatné. Na nový překlad reagovala mimo jiné Izraelská biblická společnost, z jejíž analýzy dále citujeme. V prohlášení Izraelské biblické společnosti je uvedeno, že z diskuse se svými dánskými kolegy dospěli k názoru, že překlad nebyl výsledkem politické objednávky a byl veden úmyslem zpřístupnit biblický text sekulární dánské veřejnosti. Nicméně věřící v Izraeli byli přístupem překladatelů zklamáni. Způsob, jakým je termín „Izrael“ překládán, považují za problematický a škodlivý.

 

Zatímco v originálním řeckém textu Nového zákona je slovo „Izrael“ použito více než šedesátkrát, v novém dánském překladu je uvedeno pouze na dvou místech. Jinde bylo nahrazeno výrazy „židovský lid“, „židé“, „lid“ a v některých případech bylo odstraněno bez náhrady.

 

Příklady:

Matouš 2:21

Český ekumenický překlad (dále jen ČEP): On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se do izraelské země.

Dánský překlad (dále jen DP): On tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a vrátil se domů.

Matouš 15:31

ČEP: … i velebily Boha izraelského.

DP: … i velebily Boha.

Lukáš 4:25

ČEP: Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových…

DP: Mnoho židovských vdov bylo za dnů Eliášových… (poznámka: jde o anachronismus, protože slovo „židovský“ se v době Eliášově nepoužívalo, a Eliáš působil v severním izraelském království, nikoli v Judsku, odkud se slovo „žid“, tedy „Judejec“ odvozuje)

Jan 1:49

ČEP: „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král Izraele.“

DP: „Mistře,“ řekl mu Natanael, „ty jsi Syn Boží, ty jsi král všech lidí.“

Pokud jde o Starý zákon, většina zmínek o Izraeli v překladu zůstala, nahrazeno nebo vynecháno bylo přibližně 9 % z nich. V hebrejské bibli se Izrael vyskytuje 2521krát, zatímco v dánském překladu 2316krát.

Příklady změn:

Exodus 24:10

ČEP: Uviděli Boha Izraele.

DP: Uviděli Boha.

Žalm 121:4

ČEP: Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.

DP: Ten, který se o nás stará, nedříme a nespí.

Izaiáš 43:1

ČEP: Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.“

DP: Slova „Jákobe“ a „Izraeli“ jsou vynechána.

Izaiáš 49:3

ČEP: Ty jsi můj služebník, Izrael, v tobě se oslavím.

DP: Ty jsi můj služebník, můj vyvolený, v tobě se oslavím.

Jeremiáš 33:7

ČEP: Změním úděl Judy i úděl Izraele a vybuduji je jako na začátku.

DP: Změním úděl všeho mého lidu a vybuduji je jako na začátku.

Analýza Izraelské biblické společnosti uzavírá:

„Víme, že každý překladatel musí vážit obtížná rozhodnutí, avšak tato rozhodnutí musí být, jak jen je lidsky možné, prostá výkladu, který je původnímu textu cizí. I když je slovo Boží překládáno tak, aby se přizpůsobilo sekulárnímu dánskému publiku, jeho význam není možné porušit. Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí nahradit a odstranit termín „Izrael“ způsobem, jakým se to stalo v současném dánském překladu, je škodlivé a zarmoutí mnohé, kdo milují Boží slovo, v Izraeli i po celém světě.“

Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém reagovalo otevřeným dopisem a spustilo také petiční kampaň (viz další články).

Dánská biblická společnost reagovala do uzávěrky tohoto čísla spíše negativně. Zprávy o vynechání slova „Izrael“ nazývá „fake news“ a zejména popírá jakékoli politické nebo antisemitské motivy. Nicméně přiznává, že naslouchá kritice a v novém vydání Nového zákona provede změny v případech, kdy slovo „Izrael“ nepochybně označuje geografické území, např. v Matoušově evangeliu 2:20-21 (viz kritizovaný příklad výše). Pokud jde o překlad Starého zákona, revizní komise se bude námitkami zabývat v průběhu tohoto roku.

Zdroje: Izraelská biblická společnost, Dánská biblická společnost. Zpracoval: -mk-