Svátek pesach v době novodobého moru
ICEJ vychází vstříc rostoucím potřebám lidí v Izraeli zasaženém koronavirovou krizí
David Parsons

Když koncem února svět zasáhla hrozba koronaviru, záhy bylo jasné, že přísná opatření, která vlády přijímaly proti pandemii, ovlivní práci Křesťanského velvyslanectví v Izraeli právě v době nastávajícího pesachu, kdy se obvykle zabýváme mnoha projekty pomoci. Navzdory tomu, že naši zaměstnanci museli pracovat z domova, podařilo se jim pomoci tisícům izraelských rodin právě v době, kdy koronavirus zastavil národní ekonomiku. Díky věrné a štědré podpoře od křesťanů po celém světě mohlo Křesťanské velvyslanectví pomoci dokonce ještě více rodinám než obvykle.

Virová krize vrcholí během pesachu
Letošní pesach byl v Izraeli skutečně jedním z nejtěžších, protože život i práce byly koronavirovou krizí úplně narušeny. Starší lidé měli zůstat kvůli vlastnímu bezpečí doma. Byly zrušeny příchozí lety a cestovní ruch se omezil na minimum. Zůstaly otevřené jen obchody s nezbytnými potřebami. Nezaměstnanost v Izraeli náhle vzrostla na více než 25 procent. S blížícím se pesachem se násobily sociální potřeby v celé zemi. Jen v samotném Ašdodu více než polovina rodin požádala městské sociální pracovníky o pesachovou podporu.

Naše kanceláře zaplavily desítky naléhavých žádostí o pomoc z celého Izraele. Zaměstnanci Křesťanského velvyslanectví se překonávali, křesťané z celého světa reagovali a my jsme tak mohli pomoci tisícům přeživších holocaust, dalším starším občanům, novým přistěhovalcům, potřebným rodinám a mnoha dalším, kteří v Izraeli zoufale potřebovali během pesachu pomoc.

Byl to mimořádný okamžik, v němž křesťané prokázali péči a starostlivost o své izraelské přátele právě tehdy, kdy je nejvíc potřebovali! Bez pochyby „víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ (Ř 8:28)

„Když se koronavirus začal šířit v Izraeli, ztížil nám práci, ale nepřekazil poslání Křesťanského velvyslanectví potěšovat izraelský lid. Spíše jsme díky němu ve správnou chvíli získali jedinečnou příležitost ještě rozšířit svou službu, abychom pomáhali, kde jsme nejvíce potřeba, a podpořili během pesachu mnoho dalších rodin,“ uvedla ředitelka programu ICEJ AID Nicole Yoder.

Zde je ukázka toho, co jsme společně dokázali, abychom svátek pesach projasnili tisícům jednotlivců a rodin, které koronavirová krize uvrhla do tísně. Jak vidíte, poskytli jsme během pesachu včasnou pomoc více lidem než kdy dříve, a to včetně přeživších holocaust, dalších starších Izraelců, nových přistěhovalců a dětí. Zároveň jsme pomáhali týmům pomoci při mimořádných událostech a komunitním pracovníkům, kteří potřebovali speciální zdravotnické vybavení, aby mohli pokračovat v práci.

Péče o seniory a o přeživší šoa

Členové týmu Křesťanského velvyslanectví v haifském Domově pro přeživší šoa se stali hlavními ošetřovateli 70 obyvatel Domova, kteří byli nuceni zdržovat se kvůli koronavirové krizi ve svých bytech. Péče zahrnovala donášku jídel, lékařské prohlídky, domácí práce a každodenní návštěvy, aby se obyvatelé necítili tolik izolovaní. Křesťanské dobrovolnice pod vedením veteránů ICEJ Yudit a Willa Setzových také pomáhaly balit a doručovat jídlo stovkám dalších přeživších a ostatním seniorům v Haifě.

V Jeruzalémě mohlo 12 členů Křesťanského velvyslanectví vycházet z domu, aby pomáhali starším a jinak zranitelným lidem, kteří museli zůstávat zavření doma. Mnozí se přihlásili jako dobrovolníci do Hineni, jeruzalémské polévkové jídelny sponzorované křesťany, kde během několika týdnů pomohli zabalit a doručit zhruba dva tisíce teplých jídel starším obyvatelům města, dále pak 650 balíčků pesachových jídel a dárků.

Tým Domácí péče Křesťanského velvyslanectví se také staral o mnoho starších a zdravotně postižených ruských židovských přistěhovalců – obstarávali jim potraviny a léky, doručovali pesachové balíčky a mnoho dalšího.


Pesachová podpora
Křesťanské velvyslanectví začalo s každoroční pesachovou roznáškou začátkem března a doručilo pesachové balíčky desítkám potřebných rodin v Netanji. Dárkové koše obsahovaly stravovací poukázky na sváteční období, dále kuchyňské potřeby, pánve a osušky. To vše patří k běžným sezónním úkolům programu ICEJ AID. Velmi brzy však vzrostl počet případů vyžadujících naši pomoc a běžná situace se změnila v mimořádnou.

Navzdory zákazu vycházení se Křesťanskému velvyslanectví podařilo financovat a distribuovat pesachové dárkové balíčky obsahující potraviny a hygienické potřeby a dále zajistit každodenní roznášku jídel pro více než čtyři sta starších a potřebných židovských přistěhovalců z bývalého Sovětského svazu, včetně mnoha přeživších holocaust, kteří žijí v jeruzalémských předměstích Pisgat Ze’ev a Ma'ale Adumim.

Obvykle financujeme společné sederové večeře pro stovky nově příchozích židovských přistěhovalců, ale protože velká shromáždění nebyla povolena, Křesťanské velvyslanectví letos zajistilo podporu během svátků většímu počtu jednotlivých přistěhovavších se rodin. Bylo mezi nimi 269 nově příchozích etiopských Židů, kteří slavili svůj první pesach v Izraeli. Těmto rodinám jsme také během povinné dvoutýdenní karantény zajistili speciální asimilační podporu.

Dále jsme spolupracovali s Židovskou agenturou při péči o 50 dalších nově příchozích rodin z jiných zemí, které se vydaly do Izraele navzdory koronavirové hrozbě a po příchodu zamířily rovnou do karantény. Asimilační podpora zahrnovala poukázky na jídlo a další základní potřeby, protože tito lidé byli nuceni začít nový život v Izraeli v těžkých podmínkách.

Finance, které Křesťanské velvyslanectví poskytlo Židovské agentuře, navíc pomohly zorganizovat během svátků denní tábory pro děti z přistěhovaleckých rodin v karanténě. V rámci projektu se děti účastnily her, rukodělných činností a dostaly hračky, se kterými si mohly hrát doma nebo pod dohledem v malých skupinkách.

Křesťanské velvyslanectví během pesachu zajistilo hry, umělecké potřeby a pomoc s online výukou 95 mladým z rizikové skupiny ve speciálním dětském domově.


Záchranáři
Pro rodiny žijící v jižním Izraeli pod neustálou hrozbou raket z Gazy se život stal ještě těžším kvůli hrozbě COVID-19. Křesťanské velvyslanectví dodalo místním zdravotním a záchranářským týmům sterilní rukavice, filtrační masky, ochranné obleky, dezinfekci a další zdravotnické vybavení, které jim umožnilo dále navštěvovat děti trpící traumatem z let strávených pod raketovou palbou. Zajistili také jídlo a léky lidem v izolaci, nebo těm, kteří si sami nemohli nakoupit. Spolupracovali rovněž se záchrannou službou Magen David Adom při provádění testů na koronavirus.

Záchranáři z hraničního území s Gazou upravili speciální hasičská vozidla, která nedávno financovalo Křesťanské velvyslanectví, aby s jejich pomocí mohli čistit a dezinfikovat veřejná prostranství, jako jsou hřiště, školy a parky.

Další komunity v tísni
Protože kvůli celostátní karanténě vzrostla nezaměstnanost, Křesťanské velvyslanectví podalo pomocnou ruku dalším komunitám v tísni po celém Izraeli.

Křesťanské velvyslanectví odpovědělo na naléhavé žádosti o pomoc jménem desítek členů komunity Bnej Menaše, čínských a hispánských židovských rodin, které přišly do Izraele během loňského roku a z důvodu propouštění a dalších výpadků hospodářství způsobených koronavirovou krizí si jen těžce vydělávají na živobytí. Finančně jsme podpořili a zajistili poukázky na jídlo nově nezaměstnaným a těm, kteří se před pesachem ocitli v nouzi.

Křesťanské velvyslanectví dále pomohlo financovat novou nouzovou linku pro rodiny s postiženými a autistickými dětmi, což se ukázalo být velmi vhodným a efektivním opatřením, zvláště když jako všude ve světě i v Izraeli vzrostlo domácí násilí a úzkost u dětí. Proškolení telefoničtí poradci, poučeni radami odborníků vyřizovali 50 až 100 hovorů denně, hebrejsky i arabsky, a vypořádávali se se strachem a emocionálními traumaty způsobenými koronavirem u dětí, které vyžadují zvláštní péči.

Mnoho členů izraelských, arabských a beduínských komunit bylo pozdě informováno o nebezpečích koronaviru, a když veřejné školy náhle zavřely a mnoho živitelů rodin ztratilo práci, jejich rodiny tím byly poznamenány. Křesťanské velvyslanectví poskytlo v rámci pomoci arabským a beduínským rodinám hygienické potřeby a kulturně citlivé osvětové materiály o tom, jak chránit sebe a svůj domov proti viru, jak v praxi uplatňovat sociální izolaci a další informace.

Koronavirová hrozba dopadla také na izraelskou komunitu křesťanských Arabů a mnoho z nich ztratilo práci. Ve smíšeném křesťansko-muslimském městě Ajlabun v Galileji Křesťanské velvyslanectví zajistilo 36 rodinám počítače, aby se děti mohly účastnit distančního vzdělávání. Další rodiny s malými dětmi dostaly hry a hračky pro nejmenší, které pomohou během dlouhého uzavření škol uvolnit stres.

Lidé nás stále potřebují

Jsme velmi vděční, že křesťané z celého světa v minulých týdnech zareagovali tak rychle a štědře a umožnili Křesťanskému velvyslanectví během pesachu pomoci více lidem než obvykle.

Koronavirová krize však ještě není za námi a potřeby související s pandemií budou stoupat – v Izraeli i v mnoha dalších zemích. Jsme rádi, že tolik křesťanů oddaně pomáhá Izraeli, třebaže se musejí potýkat s problémy ve vlastních rodinách, komunitách i národech. Až budete dále utěšovat Izrael v čase nouze, kéž vám Pán požehná.

Do krizového fondu, z něhož se financují podobné urgentní projekty, můžete přispět i vy. Dary na tento účel zasílejte na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 106.

Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz

ICEJ, přel.: -tb-