Počátkem dubna odsoudil jeruzalémský obvodní soud „židovského teroristu“ Jacka Teitela na doživotí. O jeho činnosti jsme již opakovaně informovali zejména v souvislosti s pokusem o vraždu Ami Ortize z Arielu, syna mesiánského pastora, který byl na jaře roku 2008 těžce zraněn při výbuchu bomby nastražené jako purimový balíček. Teitel také zavraždil dva Araby a nastražil bombu u domu levicového profesora Zeeva Sternhella, který byl při výbuchu lehce zraněn. Při jeruzalémském pochodu homosexuálů zaútočil na policejní stanici a plánoval další násilnosti.

Teitel před soudem veřejně prohlásil, že by činy spáchal znovu a že jich nelituje. Tvrdil, že byl veden andělem a považuje se za Božího služebníka. Obhajoba stavěla na tvrzení, že Teitel není příčetný, a tudíž není za své činy odpovědný. Tuto verzi však soud nepřijal a v 68stránkovém rozsudku nejen důkladně odůvodnil verdikt, ale vyslovil také obecně platné etické zásady. Z části rozsudku, která byla čtena při závěrečné řeči, vyjímáme:

„Chceme znovu zdůraznit, že bylo prokázáno, že obviněný byl při páchání trestných činů veden pocity nenávisti a frustrace, takže posvátné hodnoty zašlapal do prachu. Víme, že život je posvátný ve všech směrech, ale nenalezli jsme nic, co by nasvědčovalo tomu, že toto vědomí sdílí obviněný. Naše Písmo přikazuje: Nezabiješ!, ale obviněný zacpal své uši a oči a chladnokrevně vraždil a pokoušel se vraždit. Každý trestný čin, kterého se dopustil, byl prosáklý touto nenávistí, která znečistila jeho mysl a srdce.

Demokratický systém vlády je hodný úcty, když je založen na interakci mezi různými národnostními skupinami, které v této zemi žijí, Židy i Araby, a státními institucemi, které musí být spojovány s pocitem důvěry, že zákon bude platit pro každého občana bez rozdílu původu a bude ku prospěchu každému, kdo se nechová svévolně, nýbrž řídí se správnými hodnotami, na něž chceme všichni spoléhat.

Stát Izrael je v tomto ohledu požehnán vládními institucemi, které fungují podle práva, v ústavním rámci, v němž posvátné hodnoty slouží jako svíce jeho nohám, a kde vůdčími hodnotami jsou lidská důstojnost a svoboda. Ale předmětná věc zasáhla do hloubi našeho svědomí a vskutku představuje porušení jedné ze základních premis, jimiž se denně řídíme. Rozhodnutí v této věci neponechává žádný prostor pro pochybnost: vraždy, pokusy o vraždu a další trestné činy spáchané obviněným byly namířeny přímo proti jádru systému hodnot v naší zemi. Znovu zdůrazňujeme, že tyto zlé záměry nemůže tolerovat žádná společnost, která bojuje proti těm, kdo se ji snaží zničit.“

Ortizova rodina, která se po pěti letech dočkala spravedlnosti, reagovala na verdikt citátem z Přísloví 24:16-18: „Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí. Neraduj se z pádu svého nepřítele, nejásej nad jeho klopýtnutím ani v srdci, nebo to Hospodin uvidí a bude to zlé v jeho očích a odvrátí od něho svůj hněv.“

Izraelský soudní systém opět prokázal vysoký morální standard, jímž se ve svém rozhodování řídí. Každému doporučuji, dříve než vysloví soud o údajném apartheidu v Izraeli, aby se seznámil s rozhodovací praxí soudů, která vypovídá hodně o kvalitě demokracie.

Zdroje: Jerusalem Post, osobní korespondence; Mojmír Kallus