Na počátku

V 70. letech 20. století začal Pán promlouvat k srdcím věřících v různých částech světa o izraelském národě a jeho prorocké úloze v moderní době. V této době se zrodilo také Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Od svého založení má dva základní cíle: sloužit jako nástroj potěšení a požehnání, skrze nějž mohou věřící z různých národů prokazovat Izraeli svou lásku a podporu. Za druhé je ICEJ prorockým hlasem v této generaci promlouvajícím o Božím neměnném plánu naplnit zaslíbení daná izraelským praotcům. Podstatou těchto slibů je návrat dětí Izraele do Zaslíbené země a následná náprava jejich vztahu k Hospodinu, Bohu Izraele. Pracovníci ICEJ v Jeruzalémě i na jiných místech ve světě již více než tři desetiletí pilně pracují na naplňování těchto Bohem inspirovaných úkolů. Navzdory všem obtížím již statisíce křesťanů i židů pocítilo dopad této práce.

Současná situace

Dnes se nezměnily naše cíle ani naše odhodlání. Přesto při pohledu do budoucnosti nelze přehlédnout některé důležité okolnosti. Způsob komunikace ve světě se za posledních dvacet let proměnil rychle a zásadně. Vznik osobních počítačů, elektronické pošty, internetu, mobilních a počítačových technologií dal právem naší době přívlastek „věk informací“. Nikdy dříve v dějinách neměli lidé takový přístup ke knihám, článkům, názorům a zpravodajským programům. Průměrný občan dnes musí čelit neutuchající salvě okamžitých zpráv o událostech z odlehlých konců světa. Tato řeka poznání však málokdy obsahuje biblický pohled. ICEJ se snaží tuto mezeru zaplnit tím, že současné události vykládá ve světle věčných biblických pravd.