Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na únor 2023

„Ezau se k němu [Jákobovi] rozběhl a objal ho, padl mu kolem krku a políbil ho; oba zaplakali.“ (Gn 33,4)


Drazí spolumodlitebníci,

žijeme v době, kdy je nám skutečně třeba duchovního rozlišování. Nastala opravdu prorocká doba a morální rozklad světa dozrává k Božímu soudu. Hospodin však také přislíbil velké vylití Ducha svatého, stejně jako velkou milost a přízeň na Sijónu. Musíme tedy rozeznávat, jak dnes v lidských záležitostech působí „dobrota i přísnost Boží“ (Ř 11,22). Potřebujeme zejména, aby tato schopnost rozlišovat osvěcovala naše modlitby a my se nemodlili nevhodně, ale spíše v souladu s Boží vůlí a Jeho záměry pro náš den.

Tento měsíc například naše spolumodlitebníky prosíme, aby pokračovali v modlitbách za Abrahámovské dohody. Ohledně těchto dohod jsem poměrně optimistický, protože věřím, že Boží ruka působí skrze něco, co je jinak lidské rozhodnutí, a že tyto dohody přináší Izraeli mnoho smysluplných výhod.

Někteří křesťané jsou však proti Abrahámovským dohodám, protože údajně obsahují nějaký tajný dodatek, v němž Izrael postoupil části Judeje/Samaří, nebo se zavázal k významným kompromisům ohledně Jeruzaléma a Chrámové hory. Další Dohody zavrhují a trvají na tom, že jsou „smlouvou se smrti“, před kterou varuje Izajáš 28, 14–18.

Mnozí křesťané nazývali „smlouvou se smrtí“ také mírové dohody z Osla a byli blíže pravdě. V Oslu byl uzavřen falešný mír vnucený Izraeli zvenčí, což bylo zřejmé od počátku. Ale Abrahámovské dohody jsou jiné, iniciovaly je místní strany a představují historické usmíření, ke kterému Izraelci zoufale toužili dospět s arabskými sousedy.

Kromě diplomatických, bezpečnostních, obchodních a investičních výhod, které jsou celkově opravdu velké, se tato normalizace vztahů vyznačuje něčím jedinečně pozitivním. Arabští vůdci říkají, že jejich nenávist a odmítání Izraele nebyly normální, ale naopak abnormální a sebedestruktivní. Už samotný název Abrahámovských dohod nese poselství, že Židé a Arabové mají společné předky jako potomci Abraháma, velkého hebrejského praotce. Připouští také, že Židé skutečně pocházejí z Blízkého východu, a proto se vrátili domů společně budovat budoucnost regionu. Je to uskutečnění snu Dr. Chaima Weizmanna, vůdce sionistického hnutí asi před sto lety, kdy se snažil dosáhnout arabského přijetí právoplatného místa Židů v historické izraelské zemi.

Konečně, což je nejdůležitější, Bible hovoří o době usmíření mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy v 19. kapitole knihy proroka Izajáše a na dalších místech. Prorocký obraz soudobého návratu Židů spatřujeme také v návratu Jákoba z exilu a jeho dojemného usmíření s bratrem Ezauem (viz Gn 32, 33).

Proto bych Abrahámovské dohody nezavrhoval tak snadno, když z nich zároveň plyne tolik duchovního ovoce. Přicházejí zprávy o počínajícím duchovním obrození ve Spojených arabských emirátech, a dokonce i v Saúdské Arábii, která by se brzy mohla k Dohodám přidat. Arabští a židovští věřící se sbližují v Izraeli i po celém Blízkém východě. Dění v hmotném světě má rovněž svoji duchovní dynamiku, a za ni se musíme upřímně modlit!

Buďme proto opatrní a nepopřávejme sluchu fámám nebo chybnému výkladu prorockých pasáží, abychom snadno neodvrhli něco, co Bůh může použít pro Svou slávu. To nám pak znemožňuje efektivně předkládat tuto naléhavou potřebu v modlitbách.

V této souvislosti přemýšlím o biblické pasáži, v níž Bůh upozornil Abraháma na svůj záměr zničit Sodomu a Gomoru. Tato města byla skutečně zkažená a mnozí z nás by se radovali nad zprávou o jejich zničení, ale Abrahám reagoval jinak. Sklonil se před Pánem a prosil o milost pro město kvůli zbytku spravedlivých v něm. Bezpochyby chtěl zachránit svého synovce Lota a jeho rodinu, ale také se upřímně přimlouval za tato města, odvolával se na Boží milost a spravedlivost. Snad proto se nazývá „přítelem Božím“ (viz Iz 42,8; Pa 20,7; Jk 2,23).

Kéž Pán řídí naše modlitby a naplní nás soucitem, když v této prorocké době budeme společně hledat Jeho tvář.

Požehnání z Jeruzaléma!

David Parsons
viceprezident a hlavní mluvčí
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

 

MODLITEBNÍ BODY
na únor 2023

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 1. února 2023. Také se k nám určitě přidejte každou středu v 16:00 (izraelského času) při každotýdenním celosvětovém modlitebním shromáždění v rámci iniciativy Izajáš 62. Více informací najdete na stránce: Go to: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer
 

  1. Modlitba za Izrael

Za soudní reformy v Izraeli

Od chvíle, kdy nová izraelská vláda vedená premiérem Benjaminem Netanjahuem v prosinci převzala úřad, prosazuje řadu soudních reforem, které by omezily pravomoci izraelských soudů. Mnozí konzervativci v pravé části politického spektra cítí, že liberálnější soudnictví zašlo v minulých letech příliš daleko v rozsáhlých přezkoumáváních a rušení početných zákonů a vládních rozhodnutí.

Snahy vlády vyvolaly poplach a způsobily rostoucí protesty na levici, která varuje, že reformy zničí izraelskou demokracii, protože okleští nejzásadovější a široce respektovanou část státní správy. Výsledná celonárodní debata ostře rozděluje zemi a hrozí, že otřese izraelskou demokracií v samotných základech.

Modlete se prosím, aby izraelští vůdčí politici z celého politického spektra našli milost a moudrost při hledání styčných bodů ohledně potřeby soudních reforem a změn, které budou pro dobro celého národa. Modlete se, aby zvítězily chladnější hlavy a aby Hospodin v Zaslíbené zemi ustanovil pravou spravedlnost a čestné soudce. Modlete se zvláště za prezidenta Izraele, Isaaca Herzoga, který by v této vášnivé debatě mohl hrát rozhodující roli jako zprostředkovatel.

„A vrátím ti soudce, jako byli na počátku, tvoje rádce, jako byli zprvu; pak tě budou nazývat městem spravedlnosti, městem věrným.“ (Iz 1,26)

„Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem!“ (J 7,24)

Za mladé věřící v Izraeli
Dne 11. února začnou mladí lidé po celém Izraeli společný prodloužený půst trvající do Velikonoc. Účelem postu je přiblížit se Bohu a uvidět zásadní změny v srdcích místních obyvatel.

Myslete prosím na tuto skupinu mladých izraelských věřících v modlitbách, aby Pán uvolnil Svou milost a oni se postili a modlili tak, jako nikdy doposud. Modleme se také, aby Pán mezi nimi mocně působil a povolal ty, kteří by měli vést působení Ducha v příští generaci.

„Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: ‚Tu jsem!‘“ (Iz 58,6–9)

„Když konali bohoslužbu Pánu a postili se, řekl Duch svatý: „Oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal.“ (Sk 13,2)
 

  1. Modlitba ze Blízký východ a další národy

Za rozšíření Abrahámovských dohod
Nedávné Abrahámovské dohody přinášejí na Blízkém východě stále dobré výsledky. Bahrajn a Spojené arabské emiráty nadále rozšiřují své obchodní a investiční vztahy s Izraelem, zatímco Maroko vítá desítky izraelských turistů. Oteplily se také vztahy Jeruzaléma s Egyptem. Vracející se izraelský premiér Benjamin Netanjahu nyní doufá, že se mu podaří navázat na jejich dynamiku, zejména zpečetěním historického průlomu se Saúdskou Arábií. Rijád však dává najevo, že jakákoli dohoda bude nejprve záviset na obnovení narušených vztahů se Spojenými státy.

Modleme se, aby mírové dohody, které Izrael podepsal s Bahrajnem, Marokem, Súdánem a Spojenými arabskými emiráty, nadále vzkvétaly a přesvědčily další arabské a muslimské země k normalizaci vztahů s Izraelem. Modleme se zejména za úsilí premiéra Netanjahua o dosažení historické mírové dohody se Saúdskou Arábií a za to, aby americká administrativa podnikla nezbytné kroky, které by Saúdům umožnily uzavřít s Izraelem mír. Modlete se, aby zachování a rozšíření Abrahámovských dohod nevyžadovalo od Izraele kompromisy týkající se biblického dědictví v Jeruzalémě a Judeji/Samaří. A modlete se, aby tento historický proces usmíření přinesl také mnoho věčného duchovního ovoce v celém regionu.

„Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.“ (Ž 29,11)

„Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.“ (Mt 5,9)

Za sbory v Latinské Americe, které čelí politickému neklidu
Během minulého roku jsme byli svědky toho, jak v mnoha latinskoamerických zemích byli křesťanští vládci oddaní biblickým principům napadáni, někdy násilně, podivnou koalicí radikální levice a marxistů spojených s krajně pravicovými elementy, které se chtějí vrátit k předkřesťanským domorodým náboženstvím. Tento politický neklid momentálně ovlivňuje kromě jiného Bolívii, Brazílii a Kolumbii a někdy eskaluje do násilností v ulicích. Loni jsme něco podobného viděli také v Ekvádoru, ale když jsme se spojili v modlitbě, Pán okamžitě odpověděl a nepokoje skončily během jediného dne.

Modleme se za Bolívii, Brazílii a Kolumbii stejně jako za další země Latinské Ameriky, aby v nich Pán neustále posiloval a zvětšoval Tělo Kristovo, aby v této době dokázali stát pevně ve víře a aby politicky dozráli a mohli tak pomoci vládnout moudře svým národům, a zvláště bojovali s v korupcí státní správy. Modlete se také prosím, aby skončilo veškeré politické násilí a aby snahy vytlačit křesťanský vliv na společnost a vládu vedly k tomu, že se tím více duší narodí do Božího království a společnost si osvojí více hodnot Božího království.

„Spravedlnost vyvyšuje pronárody, kdežto hřích je národům pro potupu.“ (Př 14,34)

„Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích; stejně pronásledovali i proroky, kteří byli před vámi.“ (Mt 5,10–12)

Za nadcházející volby v Africe

Něco podobného jako v Latinské Americe se odehrává také v Africe, kde Kristovo tělo rychle roste, ale naráží na protikřesťanskou alianci radikálních socialistů, kteří podporují závislost na silném státu, a lidí, kteří se snaží oživit starověká pohanská náboženství. V letošním roce se ve 24 afrických zemích uskuteční národní volby, z toho v deseti případech volby prezidentské. V letošním roce bychom mohli být v Africe svědky dramatických změn, které by mohly zpomalit úžasné plameny obrození posledních desetiletí. V mnoha z těchto zemí, například v Nigérii, žije velké množství křesťanů, přesto jejich současnou vládu vede muslimský prezident. Stůjme při našich afrických bratrech a sestrách a prosme, aby Pán učinil zázrak a vzbudil vůdce, kteří budou stát na straně Izraele a budou v tomto regionu prosazovat křesťanské hodnoty a zásady.

Modlete se, aby Pán ustanovil spravedlivé vládce nad africkými národy. Modlete se také, aby církev byla posílena moudrostí, porozuměním a autoritou, aby dokázala rozpoznat záměry a plány, které má Bůh s těmito národy. A modlete se, aby se africké národy nevracely ke svým pohanským bohům a praktikám, ale aby plněji přijaly spravedlnost a svobodu nabízenou v Kristu.

„I řekli si vespolek: ‚Ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta!'“ (Nu 14,4)

„Hle, tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům…“ (Rt 1,15)

„A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“ (1K 15,58)

          3.   Modlitba za ICEJ

Za alijové a integrační úsilí Křesťanského velvyslanectví
Loňský rok byl pro aliju do Izraele rekordní – v roce 2022 se domů vydalo více než 73 000 Židů, většinou z Ruska a válkou zmítané Ukrajiny. To představuje největší příliv Židů od masivní vlny sovětských přistěhovalců v 90. letech 20. století. Křesťanské velvyslanectví se na tomto prudkém nárůstu alije také podílí a v loňském roce pomohlo více než 6 000 Židům dosáhnout Izrael a usadit se v zemi předků. Očekává se, že současná alijová vlna bude pokračovat až do roku 2023. Potřeby těchto židovských přistěhovalců jsou velké, náklady na letenky a další výdaje na aliju prudce vzrostly a mnozí přistěhovalci potřebují pomoc, aby mohli v Zaslíbené zemi zůstat a uspět.

Modlete se prosím, aby křesťanské velvyslanectví mělo dostatek finančních prostředků na pomoc dalším Židům při návratu domů do Izraele a při jejich usazování v Zemi zaslíbené. Modlete se, abychom se včas dostali s pomocí k nově příchozím rodinám a změnili tak jejich nový život v Izraeli, což jen posilní křesťanské svědectví o naší pomoci a péči o ně.

„Toto praví Panovník Hospodin: ‚Hle, pokynu rukou pronárodům, k národům vztáhnu svou korouhev; v náručí přinesou tvé syny, tvé dcery budou neseny na ramenou.'“ (Iz 49,22)

„Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“ (Mt 12,30)

Za izraelská víza pro zaměstnance Křesťanského velvyslanectví

V uplynulém roce bylo na ministerstvu vnitra jmenováno několik nových úředníků, kteří dohlížejí na proces získávání víz pro pracovníky Křesťanského velvyslanectví. Nová pravidla, která přijali, ovlivnila již několik zaměstnanců, kteří si chtějí prodloužit víza. Existuje naděje, že nová izraelská vláda vypracuje systém, který nám opět umožní najímat a udržet si křesťanské zaměstnance ze zahraničí s jistotou a bez problémů.

Prosíme, modlete se za naši vízovou situaci, abychom byli schopni udržet všechny zaměstnance podle potřeby a abychom v této oblasti získali přízeň nové izraelské vlády. Modlete se, aby jednala rychle a tyto problémy vyřešila a aby se nám otevřely ty správné dveře, abychom se u nich mohli za naši věc přimluvit.

„Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným!“ (Ž 90,17)

„Ano i tebe prosím, můj věrný druhu, ujmi se jich; vždyť vedly zápas za evangelium spolu se mnou i s Klementem a ostatními spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života." (F(p) 4,3)
 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!