Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na říjen 2023


„Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.“ (Ef 6,13)

Drazí spolumodlitebníci,

se začátkem října bude v plném proudu každoroční oslava Slavnosti stánků Křesťanského velvyslanectví. Očekáváme, že do Jeruzaléma připutují věřící z více než 80 národů, aby se k nám přidali při moed, neboli ve „vyhrazeném čase“ s Hospodinem během biblického svátku sukot.

Hebrejský prorok Zacharjáš předpověděl dobu, kdy Pán bude vyžadovat, aby každý národ před Něj předstoupil v Jeruzalémě během svátku stánků (Za 14,16). Bude to za doby Mesiáše, kdy Mesiáš, Ješua (Ježíš) bude vládnout v Jeruzalémě na trůnu Davidově (Jr 3,17). Z tohoto místa a mocí, která mu byla svěřena, bude soudit národy, a to i podle toho, zda poslušně přišly během svátku stánků do Jeruzaléma. Národy, které přijdou, obdrží déšť požehnání, a v zemích těch národů, které nepřijdou, nebude pršet. Jaká to bude úžasná doba, až náš Král bude osobně přítomen na Zemi a my budeme vládnout s ním jako jeho vyslanci!

Mohu Vás ale povzbudit, protože Bůh nás jako své vyslance na zemi povolal už nyní. Hospodin nám propůjčil pravomoc ustanovit Jeho království zde na zemi tak, jak je v nebi. Očekává, že Jeho autoritu využijeme a převezmeme vládu nad různými oblastmi naší společnosti. Jsme povoláni být „solí země“, nejen podporovat své společnosti skrze působení Ducha svatého, ale také jako ti, kteří uchovávají dobro a spravedlnost na tomto světě.

Sůl se odedávna používala k uchovávání masa a zeleniny, oddalovala rozklad a zkažení jídla při dlouhodobém uskladnění. Skrze Ducha svatého může být stejným způsobem zmocněno Tělo Kristovo, aby pomáhalo oddalovat rozkladné důsledky hříchu ve společnosti. Modlitbami a zbožným životem můžeme ovlivňovat společnost a směřovat ji ke spravedlnosti a svatosti. Vliv života věřícího člověka se rozšiřuje do duchovní atmosféry. Příklady vidíme v Bibli v Abrahámově přímluvě za města Sodomu a Gomoru (Gn 18,23).

Ve svém rozvažování s Hospodinem Abrahám odhalil božský princip, že přítomnost byť malého pozůstatku spravedlivých věřících může město či národ uchránit od přísného Božího soudu. Jako praví věřící máme všichni čest a zodpovědnost být hybateli změny v našich národech. Činíme tak prostřednictvím přímluv, dodržováním biblických standardů spravedlnosti a tím, že na sebe bereme plnou Boží zbroj, abychom mohli obstát ve zlém dni (Ef 6,13).

Modleme se, aby Pán každému dopřál být součástí spravedlivého zbytku lidí, abychom své národy navrátili zpět k trvalé Boží milosti a smilování a abychom silou Ducha svatého v nás drželi v šachu síly zkaženosti a bezpráví až do Bohem určeného času.

Šalom z Jeruzaléma!

Joshua Gooding
vedoucí modlitebního oddělení
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém


                                                           MODLITEBNÍ BODY
                                                           na říjen 2023

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 4. října 2023. Také se k nám určitě přidejte každou středu v 16:00 (izraelského času) při každotýdenním celosvětovém modlitebním shromáždění v rámci iniciativy Izajáš 62. Více informací najdete na stránce: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer. Rovněž se s námi můžete spojit na stránce: prayer@icej.org


1. MODLITBA ZA IZRAEL
Za obnovení jednoty mezi Izraelci: Modlete se, aby Vysoké svátky obnovily pocit jednoty a uzdravení mezi Izraelci. Modlete se za moudrý, spravedlivý a široce přijímaný kompromis rozepře ohledně soudních reforem. Modlete se, aby izraelské ozbrojené složky byly stále silné a bdělé vůči všem hrozbám a aby se všichni vrátili ke každoroční povinné službě rezerv a tréninku v IDF. Modlete se, aby nepřátelé Izraele nechtěli využít židovské podzimní svátky nebo vnitřní diskuzi ohledně soudních reforem k útoku na Izrael. Modlete se také za beduínské komunity v Izraeli, které se často cítí být Izraelem opomíjené a které jako figurky využívají Palestinci a evropští vládci. (Ž 133,1; Ez 37,22)

Za otevření dalších velvyslanectví v Jeruzalémě: Chvalte Pána za to, že další národy oznámily záměr otevřít velvyslanectví v Jeruzalémě. Patří mezi ně Papua Nová Guinea, Paraguay, Fidži, Sierra Leone a Kongo. Očekává se, že velvyslanectví v Jeruzalémě otevřou i další státy, například Ázerbájdžán, Fidži, Maďarsko a Libérie. Modlete se, tyto i další země co nejdříve umístily svá velvyslanectví v Jeruzalémě. (Iz 62,7)

Za křesťany v Izraeli: Modlete se za to, aby Pán ochraňoval izraelské věřící, aby byli stateční a pevní tváří v tvář pokusům obtěžovat je a ubližovat jim. Děkujte Pánu, že izraelské úřady souhlasily s obnovením udílení všech potřebných víz zaměstnancům křesťanských organizací sídlících v Zaslíbené zemi, jako je například ICEJ. Modlete se, aby Jeruzalém zůstal otevřený jako „dům modlitby pro všechny národy“. (Iz 56,7; Mt 5,9)

2. MODLITBA ZA BLÍZKÝ VÝCHOD A SVĚT
Za průlom v saúdsko-izraelských vztazích: Neustávejte v modlitbách za diplomatický průlom ve vztazích mezi Izraelem a Saúdskou Arábií podle Abrahámovských dohod, které v uplynulých letech normalizovaly vztahy mezi Izraelem a několika arabskými státy. Modlete se, aby Izrael nemusel slevit ze svých historických práv a nároků na Jeruzalém a Judeu/Samaří kvůli zajištění mírové smlouvy s Rijádem. Modlete se, aby se další národy po celém světě spřátelily s Izraelem a stály při židovském státu na mezinárodních fórech. (Ž 102,13; Jk 3,17–18)

Za íránskou hrozbu Izraeli: Modlete se, aby se Pán vypořádal s radikálním islamistickým režimem v Íránu, který se snaží o zničení Izraele a je nebezpečně blízko k vyvinutí jaderných zbraní, které by byly schopné posloužit Iránu ke genocidě židovského státu a lidu. Modlete se, aby byla obnovena veškerá mezinárodní kontrola nad íránskými jadernými zařízeními. Modlete se, aby byly zmařeny snahy Íránu útočit na Izrael a Izraelce ze zahraničí prostřednictvím ovládaných milic a celosvětové teroristické sítě. Modlete se, aby íránskému národu podařilo nastavit pro svou zemi nový kurz bez diktátu radikálních ajatolláhů, kteří nyní vládnou v Teheránu. (Jr 32,37; Zj 12,14–16)

3. MODLITBA ZA ICEJ
Za Slavnost stánků 2023:
Zařaďte prosím do svých modliteb radostnou oslavu Slavnosti stánků, kterou v Jeruzalémě slavíme ve dnech 29. září až 6. října. Modlete se, aby každý řečník a hudebník zakusil vedení a pomazání Páně. Modlete se, aby všechny technické záležitosti Slavnosti proběhly hladce. Modlete se za hojnost radosti mezi poutníky během celého slavnostního shromáždění. Modlete se, aby se Hospodin mocně a zázračně dotkl jejich života. Modlete se, aby naši izraelští hosté byli Slavností hluboce zasaženi. Modlete se také, aby nedošlo k žádným násilným protestům proti Slavnosti. (Lv 23,40; Za 14,16; 1P 1,8)

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!