Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.
 

Modlitební dopis na červen 2024

„Nechť ti Hospodin odplatí za tvůj skutek. Ať tě bohatě odmění Hospodin, Bůh Izraele, pod jehož křídla ses přišla ukrýt!“ (Rt 2,12)

Drazí spolumodlitebníci,

děkujeme za Vaše neochvějné modlitby za Izrael v této době velkého nebezpečí a nejistoty.

Jak se válka protahuje, Izraelci se stále potýkají se silným šokem, zármutkem, hněvem a traumatem. Otřásla se základní přesvědčení, jako je důvěra, že pokud budou sídlit ve vlastní zemi a budou se schopni bránit, nebudou už nikdy čelit pogromům.

Nárůst antisemitismu a mlčení ostatních národů, nebo otevřená podpora Hamásu z jejich strany vede k rostoucímu pocitu izolace a osamění. Tíživé je také dlouhé zajetí blízkých v Gaze a nemožnost přivést je domů. V důsledku toho mnozí cítí osamocení, opuštěnost, nepochopení a zdá se jim, že jsou nespravedlivě obviňováni. Místo soucitu se často setkávají s lhostejností a někteří i s nenávistí.

Přes všechny tyto těžkosti v červnu slavíme svátek šavu'ot („týdny“, neboli letnice), který připomíná darování Zákona na hoře Sinaj stejně jako seslání Ducha svatého na první věřící. Během letnic Izraelité tradičně obětovali první plody sklizně pšenice v jeruzalémském Chrámu, což symbolizuje vděčnost v hojnosti. Podle tradice se o první noci svátků studuje Boží Slovo a čte se kniha Rút, jejíž děj se odehrává během jarní sklizně.

Letos více než kdy dříve Židé hledají přátele po celém světě, kteří jsou ochotni stát při nich. Odhodlání Rút podporovat svou tchýni Naomi v těžkých chvílích a kráčet v pravdě Boha Izraele také dnes může křesťanům sloužit jako svěží inspirace.

Izraelský národ truchlí, a přece uprostřed temnoty musíme nadále stát při něm a přinášet světu pravdu. Naše poslední aktivita v tomto směru zahrnuje sponzorování vychovatelů pro osiřelé a evakuované děti ze zničeného kibucu Be´ri a zajišťování domácích potřeb pro rodiny ze zdevastovaného kibucu Nir Or, jejichž domovy byly zničeny. Mnoho potřebných rodin o pesachu obdrželo poukázky na jídlo.

Zajistili jsme konzultace a praktickou pomoc pro majitele malých podniků, které jim pomohou znovu se postavit na nohy po komplikacích, které jim způsobila válka a připravila jejich rodiny o životně důležitý příjem.

Sponzorovali jsme také programy péče o lidi postižené traumaty, rozmístili jsme nové protiraketové kryty a renovovali veřejné kryty pro zranitelné komunity na severní hranici a zajistili různou další pomoc. Navíc jsme nadále podporovali alijové lety a integrační programy pro nové přistěhovalce.

To vše je možné díky láskyplné a štědré podpoře křesťanů z celého světa, kteří sdílejí zvolání Rút (Rt 1,16): „…Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem.“ Vím, že všichni chceme Izraeli přinést trvalou změnu.

Vaše modlitby a podpora jsou zdrojem síly pozvedající osamělé a utěšující ty, kteří truchlí. Kéž Vám Pán odplatí a odmění Vás za podporu Svého lidu Izraele v modlitbách v dobách nouze.

Požehnání z Jeruzaléma!

Nicole Yoderová
Viceprezidentka pro humanitární pomoc a aliju
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

MODLITEBNÍ BODY
na červen 2024

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 5. června 2024. Také se prosím přidejte k našemu každodennímu celosvětovému modlitebnímu shromáždění každý den v 16:00 (izraelského času) k modlitbě za izraelský národ v době války. Více informací najdete na stránce: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer. Rovněž se s námi můžete spojit na adrese: prayer@icej.org

MODLITBA ZA IZRAEL

 

  1. Děkujme Pánu, že během uplynulých osmi měsíců intenzivních bojů byl Izrael dosud schopen bránit se před neustálými útoky a výhrůžkami svých nepřátel na vícero frontách. Modlete se, aby Hospodin stále strážil izraelský národ, jak slíbil: „Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele.“ (Ž 121,4)
  2. Modlete se, aby světoví představitelé přestali s nespravedlivou a nepodloženou kritikou Izraele, který se právem snaží bránit před nenávistnými teroristickými milicemi. Modlete se, aby se místo toho mezinárodní komunita soustředila na odsouzení skutečných nepřátel míru, jimiž jsou Hamás a Hizballáh a jeho sponzoři v íránském radikálním klerikálním režimu. Modlete se, aby svět měl větší pochopení a soucit s tím, co Izraelci vytrpěli v posledních osmi měsících války. Modlete se, aby národy konečně pochopily, že Hamás je skutečně netolerovatelným zlem nejen pro Izrael, ale dokonce i pro palestinský národ a celý Blízký východ. 
  3. Modlete se, aby Izrael dokázal odrazit jakékoli útoky Íránem sponzorované milice Hizballáh v Libanonu, a aby v Bohem určeném čase navždy odstranil tuto velkou hrozbu ze svých hranic. Modlete se, aby Hizballáh proti Izraeli nikdy nemohl využít celý svůj arsenál více než 300 000 raket. Modlete se, aby Hizballáh nikdy nebyl schopen provést invazi do severního Izraele a spáchat podobná zvěrstva jako Hamás loňského 7. října. A modlete se, aby Hizballáh v Libanonu ztratil moc.
  4. Modlete se za bezpečný návrat více než 127 Izraelců stále držených Hamásem jako rukojmí v Gaze. Modlete se, aby oni i jejich rodiny zůstali zdraví a neztráceli naději na brzký návrat. Modlete se, aby světoví představitelé konečně vyvinuli tlak na Hamás, stejně jako na Írán a Katar, aby propustili všechny izraelské rukojmí. 
  5. Modlete se za sílu, odvahu, bdělost a Boží ochranu pro všechny vojáky IDF, kteří momentálně bojují, aby střežili svůj národ, aby jim Pán byl neustále štítem! (Ž 3,3) 
  6. Modlete se, aby si Izraelci zachovali národní jednotu nutnou pro úspěšné dobojování války. Modlete se, aby izraelští vládci měli moudrost a vhled nutný k vítězství. Modlete se, aby neváhali pronásledovat nepřátele a zároveň drželi nevinné civilisty z dosahu nebezpečí. Modlete se, aby Izraelci nade všechno důvěřovali Hospodinu, že jim dá vítězství. (Jb 25,2; Ž 147,12–14) 
  7. Modlete se, aby se Palestinci a další Arabové na Blízkém východě odvrátili od nenávisti a odmítání Izraele a konečně chtěli žít v míru s židovským státem a národem.
  8. Modlete se, aby Izrael a jeho spojenci dokázali úspěšně čelit všem případům právní války, kterou proti nim vede Mezinárodní soudní dvůr a Mezinárodní trestní soud v Haagu a obstát v nich. Modlete se, aby nadcházející volby přivedly k moci v zemích po celém světě více pro-izraelských vlád.

Modlete se, aby Křesťanské velvyslanectví mělo všechny prostředky nutné k pomoci a útěše dalších Izraelců ve chvíli jejich nouze.