Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na listopad 2021

 

„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy.“ (Iz 40, 1–2)


Drazí spolumodlitebníci,

tento verš z knihy proroka Izajáše je hlavním pověřením naší služby od samotného začátku v roce 1980. Je dobré vědět, že tato kniha je také jedním z hlavních Písem v rabínské tradici. Čte se v synagogách každý rok během měsíce av a je úzce spojena s představou Hospodina těšícího Svůj lid po velké tragédii. Rabíni říkají, že zničení Chrámu a následné vyhnanství židovského národa, události, které se připomínají 9. avu, kráčejí ruku v ruce s vykoupením. Izajášův příslib příchodu Mesiáše (Iz: 11, 1: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce...“), následuje bezprostředně po destrukci popsané v 10. kapitole. Tento popis končí slovy: „Železem bude vysekáno lesní houští, Libanón padne rukou Vznešeného.“ (Iz 10, 34) Útěcha ve 40. kapitole knihy proroka Izajáše tedy už obsahuje koncept Mesiáše. Když vysvětlujeme pohnutky naší služby, neztrácíme spojení se Židy, kteří čtou Písma.

Téma „útěchy“ je důležité i v Novém zákoně, jak o tom mluví apoštol Pavel (2K 1, 3–5):

„Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškeré útěchy! On nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha.“

Bůh Otec – Av – je nazýván „Otcem milosrdenství a Bohem vší útěchy“. Je to stejné pojetí jako ve 40. kapitole knihy proroka Izajáše. Bůh utěšuje v těžkých dobách. Soužení a útěcha kráčejí ruku v ruce. A zde se dozvídáme důležitou pravdu: zdrojem této útěchy je Kristovo utrpení. Můžeme čerpat útěchu z toho, že Kristus za nás trpěl.

To samé platí pro izraelský národ. Když v průběhu dějin trpěli, Ježíš trpěl s nimi. A dnes mohou být klidní, protože Mesiáš je také zdrojem útěchy, přestože to nevědí. Jednou se jim tato skutečnost odhalí a my, tím že utěšujeme Izrael, připravujeme tomuto odhalení cestu.

A tak se ukazuje, že utěšovat Izrael je více než nějaké humanitární úsilí. Naše útěcha je hluboce duchovní. Zajímavý náznak lze najít v řeckém překladu Starého zákona, v Septuagintě. Překlad 1. verše 40. kapitoly knihy proroka Izajáše – „těšte můj lid, říká váš Bůh,“ zní „parakaleite ton laon mou“. Slovo pro „útěchu“ má stejný kořen jako slovo „Paraklétos“, „Přímluvce“, které se v Novém zákoně používá jako označení pro Ducha Svatého.

Vyplývá z toho, že skutky útěchy jsou Božím dílem a že je podněcuje Duch Svatý. Paraklétos utěšuje. Je to více než pouhé lidské úsilí. Když Hospodin ve 40. kapitole knihy proroka Izajáše říká „těšte můj lid,“ znamená to, že Bůh nám jako věřícím z národů určil službu útěchy, která je nejvlastnější charakteristikou Ducha Svatého. Vlastně nemůžeme Izrael těšit mimo Ducha Svatého.

Podívejme se na popisy Parakléta v Novém zákoně. V Janově evangeliu (J 14, 16–17) Ježíš říká:

„...a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi na věky – Ducha pravdy, kterého svět nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.“

A v šestnácté kapitole (v. 7–11) prohlašuje:

„Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud: Hřích v tom, že ve mne nevěří; spravedlnost v tom, že odcházím k Otci a již mne nespatříte; soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.“

Jestliže těšit Izrael je dílem Ducha Svatého, můžeme se z těchto popisů dozvědět něco o povaze takové služby. Duch Svatý je duchem pravdy a svět Jej nezná. Přítomnost Ducha Svatého přináší soud nad vládcem tohoto světa.

Když utěšujeme Izrael, nevyhnutelně se střetáváme s duchem tohoto světa. Je to bitva o pravdu. Není žádnou náhodou, že nepřátelé Izraele používají lži: popírají existenci židovských Chrámů a fakta z židovských dějin, nepravdivě prohlašují, že Židé jsou kolonialisté a rasisté, rozpoutali mnoho konfliktů falešným tvrzením, že mešita al-Aksá je v nebezpečí, atd.

Dějiny antisemitismu jsou vlastně dějinami lží o Židech: obvinění z krvavých rituálů, z otravování studen, znesvěcování hostii, celosvětového spiknutí... lži, lži. lži.

Antisemité pijí z otrávených studní ďábla, lháře a otce lží. Chce zabíjet a ničit a jeho duch se projevuje například v zakládající listině Hamásu, která volá po zničení Izraele. Stejný duch řídí íránský režim, který zničení Izraele považuje za svou prioritu. Dá se srovnat s iracionální politikou nacistů, kteří upřednostnili zabíjení Židů před vojenskými cíli. V roce 1944, když začínalo být jasné, že prohrají válku, zintenzivnili své vyhlazovací úsilí. Vlaky odvážející Židy do Osvětimi měly přednost před vojenskými transporty. Když Spojenci přistáli v Normandii, nacisté v Osvětimi zabili přes 400 000 maďarských Židů během šesti týdnů.

Výsledek je vždy stejný: takovéto snahy se obracejí proti vlastním lidem a končí destrukcí. Jediný důvod, proč Palestinci stále nemají vlastní stát, spočívá v tom, že zničení židovského státu bylo pro jejich vládce vždy důležitější než vybudování státu vlastního.

Tím, že těšíme Izrael, naopak vyvoláváme Boží rysy milosrdenství. Je Otcem milosrdenství a Bohem vší útěchy. A obnoví Svůj lid celým Svým srdcem a celou Svou duší, jak je psáno v knize proroka Jeremjáše (32, 36–42):

„Proto nyní toto praví Hospodin, Bůh Izraele, o tomto městě, o němž říkáte, že bude vydáno do rukou krále babylónského mečem, hladem a morem: Hle, já je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém hněvu, rozhořčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě báli po všechny dny, aby dobře bylo jim i jejich synům po nich. Uzavřu s nimi smlouvu věčnou, že už jim nepřestanu prokazovat dobro. Do jejich srdcí dám bázeň přede mnou, aby ode mne neodstupovali. Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro; v té zemi je opravdu zasadím.‘ Toto praví Hospodin: Jako jsem uvedl na tento lid všechno to veliké zlo, tak na ně uvedu všechno to dobro, které jsem jim slíbil.‘“

Hospodin, Otec milosrdenství a Bůh vší útěchy, nám uložil službu těšit Izrael. Poslal nám Svého Utěšitele, který v nás přebývá a který nás vede. Svět Jej nezná a nemůže Jej přijmout, ale On je silnější a přináší soud na vládcem tohoto světa. Čekají nás konflikty a utrpení, ale Hospodin nás také vždycky utěší, abychom my mohli těšit Izrael. Neustávejme v modlitbách za to, aby Duch Svatý konal Své dílo v našich srdcích a v srdcích židovského lidu.


Mojmír Kallus

viceprezident pro mezinárodní záležitosti

Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém


***************************
Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

 

 

MODLITEBNÍ BODY
na listopad 2021

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 3. listopadu 2021. Prosím, přidejte se k nám!

Také se k nám určitě přidejte každou středu v 16:00 (izraelského času) při každotýdenním modlitebním shromáždění v rámci iniciativy Izajáš 62. Více informací najdete na stránce on.icej.org/ICEJGlobalPrayer
 

  1. Modlitba za Izrael

Za novou izraelskou vládu
Nová Bennettova a Lapidova vláda je v úřadě od června a daří se jí lépe, než mnozí očekávali. Stojí však před ní mnoho domácích i zahraničních problémů, jako je například úkol konečně schválit státní rozpočet, najít řešení některých nábožensko-sekulárních a židovsko-arabských pnutí v zemi, a především nutnost vypořádat se s íránskou jadernou hrozbou. Proto stále musíme na nové vládce Izraele pamatovat v modlitbách.

Modlete se prosím za izraelskou vládu a zvláště za nejdůležitější ministry, mezi něž patří Naftali Bennett, Ja'ir Lapid, Benny Gantz a Gideon Saar. Modlete se, aby měli dost moudrosti a jednoty mysli, aby se dokázali vypořádat s potížemi, kterým národ čelí uvnitř i navenek. Proste Pána, aby izraelským vládním a vojenským představitelům zvláště ukázal, jak chránit národ před íránskou snahou vyrábět jaderné zbraně, což by mohlo židovský stát vážně poškodit.


„Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu.“ (1Tm 2,1–4)

Za aliju do Izraele
Navzdory koronavirovým lockdownům a cestovním omezením se Židé stále vracejí do své dávné vlasti z celého světa. Počet Židů, kteří se rozhodli pro aliju, znovu stoupá a izraelští představitelé očekávají, že v Izraeli během následujících tří až pěti let přivítají 250 000 nových přistěhovalců, kteří přicházejí z bývalých sovětských republik, z Indie a Etiopie, Evropy, Severní a Jižní Ameriky a mnoha dalších zemí.

Modleme se, aby se Židé stále vraceli do své dávné vlasti. Modlete se za další olim ze západních národů, zvláště z USA, stejně jako členy kmene Bnej Menaše z Indie. A modlete se také prosím za to, aby Židé z Etiopie pokračovali v aliji a plně se začlenili do izraelské společnosti. Obzvláště se prosím modlete, aby Křesťanské velvyslanectví mělo finanční zdroje a přízeň izraelské vlády, aby mohlo stále hrát ústřední úlohu ve velkém Shromáždění Izraele. V roce 2021 jsme pomohli přestěhovat do Izraele více než 3 000 Židů. Tento počet zahrnuje i financování alijových letů pro více než 1 430 židovských přistěhovalců. Proste Pána, aby nám v nadcházejících měsících a letech zprostředkoval ještě větší proud financí pro aliju. Chystáme se totiž pomoci dalším Židům dostat se do Zaslíbené země ze všech koutů světa.

„Severu poručím: ‚Vydej!‘ a jihu: ‚Nezadržuj!‘ Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země.“ (Iz 43, 6)
 

  1. Modlitba za národy

Abrahámovské dohody
Nedávno jsme byli svědky výzev veřejnosti a zpráv o arabských a islámských zemích, které zvažují, že se přidají k Abrahámovským dohodám a normalizují vztahy s Izraelem. K těmto zemím patří Saúdská Arábie, Malajsie, Omán, Tunisko a dokonce i Irák. Modleme se, aby se další arabské a muslimské země a jejich představitelé odhodlali budovat pokojné vztahy s Izraelem. Modlete se, aby tento impulz zahrnoval také větší rozšíření obchodních a mezilidských vztahů obyčejných Izraelců a jejich arabských sousedů.

„Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.“ (Ž 34, 15)

Jeden nový člověk
V souvislosti s tím je také potřeba modlit se za těsnější kontakty a společenství mesiánských Židů a arabských křesťanů se zapojením křesťanů z ostatních národů, aby se na Středním východě mohla uskutečnit myšlenka „jednoho nového člověka“, která je vyjádřena v listu Efezským (2, 15). Modlete se, aby se tato myšlenka uskutečnila především na úrovni vedoucích představitelů a aby Pán posílil tyto vztahy a otevřel příležitosti pro nové zbožné iniciativy, aby tak sílilo a rostlo Tělo Kristovo po celém Středním východě.

„V něm je náš pokoj, on dvojí spojil vjedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil pokoj.“ (Ef 2, 14–15)
 

  1.  Modlitba za Křesťanské velvyslanectví

Za konferenci Envision v roce 2022
Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém bude na konci ledna pořádat každoroční konferenci Envision pro duchovní a vedoucí sborů. Stále si nejsme jistí, zda izraelská zdravotní a cestovní pravidla umožní zahraničním hostům dorazit osobně do Izraele, nebo zda bude konference převážně online. Modlete se prosím za mnohá rozhodnutí, která nás ještě čekají a která se týkají řečníků, témat, míst, kde se bude konference konat, vedoucích bohoslužeb a dalších aspektů konference. Modlete se, aby Duch Svatý žehnal našim plánům a aby Pán vedl všechny zúčastněné včetně pozvaných řečníků – zvláště, aby si připravili vhodné a správně načasované projevy.

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Jk 1, 5)

Za naše poslání těšit Izrael
Posledním bodem je naše prosba o modlitby za to, aby Křesťanské velvyslanectví nadále vedl a inspiroval Duch Svatý v plnění jeho zakládajícího poslání být službou útěchy Izraeli. Modlete se, abychom hladce a ve správné době působili v oblastech a směrech stanovených Hospodinem, abychom tak skutečně mohli kráčet po cestě dávno předurčeného prorockého díla, které v naší době naplní Boží spásné úmysly týkající se Izraele a židovského národa.

„Potěšte, potěšte můj lid,“ praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu: Čas jeho služby se naplnil, odpykal si své provinění. Vždyť z Hospodinovy ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy.“ (Iz 40, 1–2)

„Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.“ (Ef 2, 10)
 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!