Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na květen 2022


„Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“ (Ex 15, 26)

Drazí spolumodlitebníci,
 

s příchodem května se soustřeďme na poučení z Bible, které můžeme čerpat z událostí, jež se v tomto měsíci udály. Letos se květen v podstatě shoduje s měsícem ijar, druhým měsícem hebrejského kalendáře. Na základě biblických textů lze říci, že je to měsíc nových začátků. Je to první nový měsíc po exodu z Egypta. V tomto měsíci, který se nazývá také ziv, začal král Šalamoun budovat Chrám (1Kr 3,1). Je to rovněž první měsíc po Ježíšově vzkříšení, kdy se Ježíš opakovaně zjevoval Svým učedníkům. A v měsíci ijar byl po dvou tisíciletích exilu obnoven stát Izrael. Pokaždé začalo něco nového.

V hebrejštině se ijar píše איר (alef-jod-reš), což se může číst jako akronym vztahující se k události, která se v tomto měsíci odehrála. V knize Exodus (15,26) říká Hospodin: „...nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.“ Když vezmeme první písmena hebrejských slov z věty: „Já tě uzdravuji,“ získáme písmena alef-jod-reš – jako měsíc ijar. Podívejme se na tuto pasáž z knihy Exodus blíže.

„Mojžíš vedl Izraele od Rákosového moře dál. Vyšli na poušť Šúr a táhli pouští po tři dny, aniž narazili na vodu. Došli až do Mary, ale nemohli vodu z Mary pít, protože byla hořká. Pojmenovali ji proto Mara (to je Hořká). Tu lid proti Mojžíšovi reptal: ‚Co budeme pít?‘ Mojžíš úpěl k Hospodinu a Hospodin mu ukázal dřevo. Když je hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu nařízení a právní ustanovení a podrobil jej tam zkoušce. Řekl: ‚Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.‘“

Celá cesta byla pro národ otroků naprosto novou zkušeností. Stali se svědky soudu nad Egyptem, zázračné záchrany před faraonovou armádou a rozestoupení Rudého moře. Možná si mysleli, že takto to vypadá, když kráčíme s Pánem. Udělá všechno za nás. Ale pak byli překvapeni Hospodinovou zkouškou.

Jen si to představte: první zážitek po překročení Rudého moře suchou nohou bylo putování divočinou. První dny svobody strávili v poušti! Není divu, že si Izraelité začali představovat hrnce plné masa v Egyptě. Ocitli se v ohrožení života. Neměli vodu! Pokud jste někdy šli pouští, víte, jak životně důležité je vzít si s sebou velkou zásobu vody, jinak nepřežijete ani den.

A když konečně našli vodu, byla hořká. Takové zklamání! Cože je to Pán učil? Že Mu musí věřit beze zbytku. Život otroka není zrovna radostný, ale pán se stará o jeho základní potřeby. Otrok nemá prostor pro vlastní iniciativu. Nerozhoduje se, jen poslouchá příkazy.

Izraelité očekávali, že Hospodin za ně všechno udělá, což ve skutečnosti odráželo jejich otrockou mentalitu. Avšak Pán se rozhodl ji změnit. Podrobil je zkoušce, aby se naučili důvěřovat Mu.

Když čelíte obtížné situaci, můžete si buď začít stěžovat a hledat chybu v ostatních – nebo se můžete modlit: Pane, co mě chceš naučit? Pane, ukaž mi, jak vidíš situaci, ve které se nacházím a jak mě skrze ni chceš změnit.

Měsíc ijar je také dobou počítání omeru. Zbožní Židé počítají 49 dnů po pesachu každý den jedno zrno a připravují se tak na letnice. Interpretace tohoto zvyku je taková, že jde o dobu, kdy máme zlepšit své charakterové rysy. Můžeme se na každou okolnost našeho života dívat jako na příležitost učit se a měnit.

U Mary se situace vyřešila zjevením. Hospodin Mojžíšovi ukázal strom, který přeměnil hořkost ve sladkost. Strom nám může připomenout Kříž. Ježíšova oběť obrátila hořkost hříchu ve sladkost Jeho spásy. Kříž je zdrojem uzdravení. A abyste to viděli, potřebujete zjevení. Nezměnilo se to dodnes. Měsíc ijar je měsícem zjevení.

Počítání omeru nám také připomíná nadcházející stávek šavu'ot – letnice, kdy na apoštolech spočinul Duch svatý. Duch svatý dává zjevení a vede nás k veškeré pravdě. Prorok Jóel říká, že přijde den, kdy bude Duch vylit na všechny. Modleme se, aby Duch svatý během letnic zjevil Svou spásu a léčivou moc mnoha lidem a aby se měsíc ijar stal měsícem nových začátků.


Požehnání z Jeruzaléma!

Mojmír Kallus
viceprezident pro mezinárodní záležitosti
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém


Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

MODLITEBNÍ BODY
na květen 2022

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 4. května 2022. Prosím, přidejte se k nám! Také se k nám určitě přidejte každou středu v 16:00 (izraelského času) při každotýdenním modlitebním shromáždění v rámci iniciativy Izajáš 62. Více informací najdete na stránce on.icej.org/ICEJGlobalPrayer
 

  1. Modlitba za Izrael

Za klid v Izraeli

V minulých týdnech po celém Izraeli panovalo napětí a odehrávaly se teroristické útoky, včetně muslimských bouří v Jeruzalémě, zvláště pak na Chrámové hoře, a to vše ve spojitosti s islámským měsícem ramadán. Palestinští extremisté se snažili vyprovokovat násilí a protesty na základě falešných obvinění, že Izrael mění status quo Chrámové hory. Také Írán usiloval o vyvolání potíží kvůli Jeruzalému šířením podvržených protiizraelských videí, které se objevovaly v sociálních médiích. Někteří místní arabští představitelé byli oklamáni a vydávali falešná obvinění proti Izraeli týkající se Chrámové hory. Izraelští představitelé se momentálně ze všech sil snaží uklidnit napětí v Jeruzalémě a zamezit jakýmkoli židovským akcím, které by mohly zažehnout mezináboženskou bouři. Další potíže by potenciálně mohly nastat v týdnech po ramadánu, kdy Izraelci slaví Den nezávislosti a Den Jeruzaléma, zatímco Palestinci si připomínají „Den Nakby“.

Neustávejte prosím v této době v modlitbách za ochranu izraelské policie, bezpečnostních sil a veřejnosti. Modlete se, aby byl umlčen každý hlas, který se v tomto období pozvedne k podněcování násilí a aby neměl žádný účinek na ty, kteří ho uslyší. Modlete se prosím zvláště za mladé arabské muslimské muže v Izraeli, aby na ně Pán vylil ducha synovství, aby Ho mohli uvidět jako Otce a najít svou identitu v Kristu.

„Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.“ (Nu 6, 24–26)

„Nepřijali jste přece Ducha otroctví, abyste opět propadli strachu, nýbrž přijali jste Ducha synovství, v němž voláme: Abba, Otče!“ (Ř 8, 15)
 

 

 

Za zintenzivnění turistického ruchu v Izraeli.

Izrael se nedávno rozhodl znovu otevřít hranice všem turistům – včetně neočkovaných. Doufáme, že se rychle obnoví křesťanský turismus do biblické země. Mnoho Izraelců včetně místních křesťanů nemělo práci kvůli chybějícím zahraničním návštěvníkům, takže návrat turistů jim pomůže znovu získat práci. Znamená to také důležitý vývoj pro Křesťanské velvyslanectví, protože nyní plánujeme Slavnost stánků, která se má konat ve dnech 9.–16. října 2022 za osobní přítomnosti účastníků.

Modleme se, aby Izrael ponechal otevřené hranice pro všechny zahraniční návštěvníky. Modlete se, aby aerolinky měly dostatek letů do Izraele, aby izraelské hotely a restaurace rychle znovu otevřely a aby se turističtí průvodci a řidiči autobusů mohli vrátit do práce na plný úvazek. Modlete se, aby Pán přivedl křesťany z celého světa na letošní říjnovou Slavnost stánků v Jeruzalémě. Modlete se, aby měli dostatek finančních prostředků na cestu do Izraele. A modlete se také, aby poutníci na Slavnost dostali od izraelských zastupitelstev ve své zemi všechna potřebná víza.

„A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho.“ (Za 8, 22)

„Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.“ (F 4,19)

  1. Modlitba za Blízký východ a další národy

Za růst „silnice z Izajáše 19“
V minulých měsících nám Pán hluboce zdůrazňoval vizi silnice z 19. kapitoly knihy proroka Izajáše. Prorok předložil vizi, která začíná soudem nad Egyptem, ale končí jednotou Egypta, Izraele a arabských národů na severu, jako Libanon, Sýrie a Irák. Tato duchovní jednota v Hospodinu přinese požehnání, které nakonec ovlivní celou zemi. Prosím přidejte se k nám v modlitbě, když prosíme Pána, aby stále spojoval národy Blízkého východu v míru, skrze Abrahámovské dohody i prorocké naplnění 19. kapitoly knihy proroka Izajáše. Modlete se prosím, aby Pán obrátil srdce Arabů na celém Blízkém východě k Izraeli, zahrnuje v to duchovní probuzení k Božím plánům a záměrům v regionu pro obnovený Izrael.


„V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země, protože Hospodin zástupů mu bude žehnat takto: ‚Požehnán buď lid můj egyptský a dílo mých rukou Asýrie a mé dědictví Izrael.‘“ (Iz 19, 24–25)

„To všecko je z Boha, který nás smířil sám se sebou skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření.“ (2K 5,18)

 

 

Za ohně Letnic
Biblický svátek pesach právě skončil, což znamená, že začíná 49 dnů počítání omeru do Letnic, nebo také svátku týdnů (šavu'ot) Pro křesťany by období počítání omeru mělo být také významné. Právě jsme oslavili Ježíšovo zmrtvýchvstání a nyní vstupujeme do doby, kdy máme připravit svá srdce na vylití Ducha svatého během letnic. Využijme tento čas k soustředění na Pána stejně jako sto dvacet učedníků v horní místnosti. Spojme ve shodě svá srdce a modlitby a volejme k Pánu, aby nás znovu naplnil Duchem Svatým. Modleme se také za naše rodiny, sbory a národy a prosme Pána, aby seslal duchovní probuzení a oheň Svatého ducha do našich srdcí a domovů.


„Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných sedm týdnů. Ke dni po sedmém dni odpočinku napočítáte padesát dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť.“ (L 23, 15–16)

„Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2, 1–4)
 

  1. Za ICEJ

Za naléhavé alijové úsilí Křesťanského velvyslanectví na Ukrajině
Od konce února pomáhá Křesťanské velvyslanectví s naléhavou alijou z válkou zmítané Ukrajiny. Za méně než dva měsíce jsme sponzorovali záchranné lety pro minimálně 720 ukrajinských židovských válečných uprchlíků, kteří v rámci alije přiletěli do Izraele. Pomohli jsme stovkám nově se přistěhovavším rodinám v Izraeli pesachovými dárkovými koši a asimilační asistencí a také jsme sponzorovali záchranný tým na Ukrajině, který zatím evakuoval více než 90 zdravotně postižených seniorů – přeživších holocaustu z rozbitých měst po celé zemi.

Toto alijové úsilí je velmi obtížné, dokonce i nebezpečné, proto prosím neustávejte v modlitbách za Boží ochranu pro všechny zúčastněné, zvláště pro izraelské představitele a dobrovolné pracovníky na Ukrajině a také za židovské rodiny na cestě do Izraele. Modlete se, aby rychle dorazily nezbytné finance a abychom tak mohli včas pomoci zachránit židovské životy z nebezpečí. Modlete se, aby naše alijové snahy na Ukrajině i v dalších oblastech rychle pokračovaly, ba dokonce se rozrůstaly díky Pánově žehnající ruce a ochraně.
 

„Hvízdnu na ně a shromáždím je, protože jsem je vykoupil, bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi.“ (Za 10, 8)

„Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“ (Mt 12, 30)

Za květnovou Mezinárodní konferenci vedoucích představitelů
Křesťanské velvyslanectví bude ve dnech z 11.–13. května pořádat každoroční konferenci vedoucích představitelů. Půjde o naše první osobní setkání po skončení koronavirových omezení. Sejdou se na něm představitelé Křesťanského velvyslanectví z celého světa s našimi zaměstnanci v Jeruzalémě jak osobně, tak online, aby hledali Pána a prosili ho o Jeho moudrost a vedení v plánování pro nadcházející období. Modlete se prosím, aby Duch Boží – který je duchem moudrosti, porozumění a rady – byl přítomen během setkání. Modlete se prosím za všechny představitele, kteří vystoupí na setkání, aby je Pán jasně a nově vedl. Modlete se prosím také za to, aby srdce všech přítomných byla otevřena přijmout to, co nám Pán uloží vykonat.

„Na něm spočine duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.“ (Iz 11, 2)

„Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Jk 1, 5)

Za Slavnost stánků
Letošní jeruzalémská Slavnost stánků Křesťanského velvyslanectví se kvapem blíží. Datum bylo stanoveno na 9.–16. října. Prosím, přidejte se k našim přípravám na toto biblické prorocké shromáždění v modlitbách za každý aspekt Slavnosti stánků včetně registrace, míst konání, víz a finančních prostředků pro poutníky z různých zemí, za týmy pomocníků během slavnosti, řečníky a umělce sloužící při bohoslužbách. Především se modlete za vylití Ducha Svatého, aby se Pán dotkl těch, kteří se Slavnosti zúčastní.

„Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin.“ (Př 16, 9)

„Také když mu bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.“ (L 2, 42)

 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!