Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

 

CELOSVĚTOVÁ MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62
Modlitební dopis na srpen 2021


„Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ (Mt 26, 41)Drazí spolumodlitebníci,
 

když se tento měsíc opět připravujeme na účast v modlitební iniciativě Izajáš 62, měli bychom si znovu připomenout, že modlitba je velkou výsadou, kterou máme před Pánem, ale také naprostou nezbytností.

 

Příliš často jsme vlečeni hektickým životním tempem a ignorujeme naléhavou potřebu modlitby. Ať už máme jakékoli starosti, říkáme si, že je můžeme vyřešit později. Nebo nám nějaký hlas řekne, že všechno bude v pořádku a ukáže se, že nám lhal.
 

Pokud jsme se někdy domnívali, že bychom v životních zkouškách mohli obstát bez modlitby, připomeňme si, že dokonce Ježíš – Syn Boží – považoval modlitbu za nezbytnou, obzvláště ve své nejtěžší chvíli. Možná by nikdy nedokázal přestát utrpení kříže, kdyby si nevymodlil cestu skrze hrozivý okamžik, kdy v Getsemanské zahradě zažíval veliká osobní muka.


Víme, že se Ježíš modlil denně, obvykle ve večerních hodinách. A jeho modlitby se většinou týkaly druhých – aby věděl, koho se chce Pán v nadcházejících dnech dotknout (J 5,19). Takto Ježíš věděl, že se nad Petrovým životem a posláním vede duchovní bitva a modlil se za jeho duchovní obnovu dlouho předtím, než jej Petr zapřel. (L 22, 31–32).

Ale v Getsemanské zahradě se Ježíš modlil za Sebe a Svůj vlastní osud. Myšlenka, že by měl být hříchem oddělen od Otcovy lásky a společenství, i když jenom na krátkou dobu na kříži, jej trýznila. „Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich;“ prosil, „avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ (Mt 26, 39)

Ježíš také požádal Své tři nejbližší učedníky – Petra, Jakuba a Jana – aby s Ním bděli a modlili se s Ním, „abyste neupadli do pokušení.“ (Mt 26, 41)

To nám ukazuje, že:
1) Modlitba nás dokáže ochránit před ďáblovými triky a pokušeními světa.
2) Dokonce i Ježíš prosil Své následovníky o modlitbu. Proto bychom neměli dovolit, aby nám pýcha bránila požádat druhé o modlitbu za to, co potřebujeme.


Autor dopisu Židům říká o Ježíšovi v Getsemanech také toto: „Ježíš za svého pozemského života přinesl s bolestným voláním a slzami oběť modliteb a úpěnlivých proseb Bohu, který ho mohl zachránit před smrtí; a Bůh ho pro jeho pokoru slyšel. Ačkoli to byl Boží Syn, naučil se poslušnosti z utrpení, jímž prošel.“ (Ž 5, 7-8)

Ježíšovy modlitby byly vyslyšeny pro „jeho pokoru,“ a proto přišel anděl a posiloval Jej před nadcházejícím posláním na Golgotě (L 22, 43).

Když se tento měsíc budeme modlit, kéž budou naše duše ochotny a schopny překonat slabost našeho těla, s vědomím, že modlitební společenství s naším nebeským Otcem je více než jen výsadou. Bezpodmínečně se musíme chránit a posilovat pro obtížné úkoly, které před námi leží.


 

V důvěře našemu úžasnému Pánu,
 David Parsons

viceprezident & hlavní mluvčí
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

 

***************************
 


Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

 


MODLITEBNÍ BODY

na srpen 2021

 

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 4. srpna 2021. Prosím, přidejte se k nám!

Také se k nám určitě přidejte každou středu v 16:00 (izraelského času) na každotýdenní modlitební shromáždění v rámci iniciativy Izajáš 62. Více informací najdete na stránce: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer
 

 

  1. Modlitba za Izrael

Izraelská vláda
Nová izraelská vláda reprezentuje velmi široké spektrum izraelské společnosti, ale drží ji pohromadě jen velice malá většina křesel v Knesetu. Zatím přestála několik hlasování o nedůvěře, ale stále se musí každý týden vypořádávat s překážkami a tlaky. které ohrožují její další existenci. Jedním z nejnovějších příkladů je hrozba ministryně vnitra Ajelet Šakedové, že opustí koaliční vládu, jestliže přistoupí na požadavek Washingtonu na zastavení zástavby v židovských komunitách v Judsku/Samaří („Západní břeh“). Izraelská vláda proto potřebuje naši neustávající modlitební podporu.

 

Modlete se prosím, aby čelní představitelé jednotlivých koaličních stran odložili rozdíly a pracovali pro dobro a prosperitu všech obyvatel Izraele. Prosme Pána, aby členům izraelské vlády dal ducha moudrosti a porozumění a aby byli jednotní v záměrech a v obraně národa. Modlete se, aby povstali zbožní vládci a vedli národ ke spravedlivým zásadám.


„Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!“ (Ž 133, 1)

„Všude se ví o vaší oddanosti evangeliu. Mám z vás proto radost a přeji si, abyste byli moudří v dobru a nezkušení ve zlu.“ (Ř 16, 19)

Nejnovější vlna koronaviru
Po dvou měsících bez koronavirových restrikcí vedl nedávný nárůst počtu nakažených izraelský „korona kabinet“ k opětovnému zavedení některých dřívějších zdravotních opatření, jako je nošení roušek v uzavřených prostorech a zákaz vstupu zahraničních turistů do země. Byl zaveden také „Zelený pas“, který po občanech vyžaduje, aby se před vstupem do obchodních center, tělocvičen, divadel, restaurací a dalších veřejných budov prokázali potvrzením o očkování.

 

Modlete se prosím za zdraví a zotavení lidí nakažených koronavirem v Izraeli i

 po celém světě. Modlete se prosím, aby zdejší ministerstvo zdravotnictví ve snaze snížit tempo šíření koronaviru v Izraeli jednalo moudře.

„Zahojím a vyléčím tvé rány, je výrok Hospodinův. Nazývali tě zapuzenou; říkali o tobě: ,To je ten Sijón‘ nikdo jej nevyhledává.‘“ (Jr 30, 17)

Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.“ (3 1, 2)
 

  1. Modlitba za Střední východ a další národy

Diplomacie mezi Izraelem a jeho arabskými sousedy

Vztahy mezi Izraelem a mnoha sousedními arabskými státy se od zářijového podpisu Abrahámovských dohod stále zlepšují. Tento týden potvrdil jordánský král Abdalláh II., že proběhla tajná setkání mezi ním, izraelským novým premiérem Naftali Bennetem a ministrem obrany Benny Gancem. Jordánský monarcha uznal, že íránská hrozba arabským státům Perského zálivu představuje i hrozbu pro Izrael, a proto tyto národy sbližuje. Po normalizaci vztahů s Marokem Izrael navíc oficiálně zahájil první přímou letovou linku do této země. Dále se upevňují komerční a diplomatické vazby mezi Izraelem, Spojenými arabskými emiráty a Bahrajnem, zvláště v oblasti investicí do technologických podniků.

 

Když sledujeme zlepšování vztahů mezi Izraelem a mnohými novými arabskými národy, modleme se, aby Pán stále žehnal těmto vyvíjejícím se svazkům, aby ochraňoval Izrael a uvedené země proti jaderné a teroristické hrozbě Íránu.

Modleme se také za zlepšení mezilidských vztahů mezi těmito zeměmi i za duchovní obrození v této oblasti, jak je popsáno v prorockém vidění proroka Izajáše o duchovní silnici (Iz 19).

„V onen den vytvoří Izrael s Egyptem a Asýrií trojici; bude požehnáním uprostřed země...“ (Iz 19, 24)

„To proto, aby požehnání dané Abrahamovi dostaly v Ježíši Kristu i pohanské národy, abychom zaslíbeného Ducha přijali skrze víru.“ (Gal 3, 14)

 

Krize v Libanonu

Zprávy z Libanonu naznačují, že země se nachází uprostřed naprostého hospodářského kolapsu. Libanonská měna během dvou let koronavirových uzávěr ztratila 90 % hodnoty a nezaměstnanost dosahuje historicky nejvyšších hodnot. Elektřina je dostupná jen hodinu nebo dvě denně a benzín pouze na příděl. Řidiči čekají až 5 nebo 6 hodin na několik litrů benzínu. Většinu z těžko dostupného paliva hromadí Hizballáh, nebo se pašuje do Sýrie. Ve společnosti panuje velké rozhořčení nad konzervativními vládci z různých politických stran, zvláště pak nad čelními představiteli Hizballáhu, kteří zemi vyplenili, aby financovali svoji účast v konfliktu v Sýrii a mohli pokračovat v teroristických a raketových útocích na Izrael.

 

Modlete se prosím za hrdý, ale pokořený prastarý libanonský národ, aby nalezl úlevu od současného hospodářského zhroucení a uchoval si národní svobodu od dominance a vykořisťování ze strany Íránu, Sýrie a Hizballáhu. Modlete se, aby mezinárodní společenství konečně zasáhlo způsobem, který by obnovil národní hospodářství a nezávislost bez vlivu a řízení ze strany Íránu. Modlete se prosím za mír mezi různými národnostmi žijícími v Libanonu. Modleme se také za libanonskou církev, aby jí Pán dal odvahu a aby využil současnou situaci k duchovní obrodě Libanonu. Ano, modlete se, za to, aby Libanonem mocně zavanul Duch Svatý, aby mnozí ve své nouzi volali k Pánu a skutečně poznali Ježíše.


„Hospodinovy stromy se sytí vláhou, libanónské cedry, které on zasadil.“ (Ž 104, 16)
 

„A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.“ (J 17, 3)

„Pohleď tedy, Pane, na jejich hrozby a dej svým služebníkům, aby s odvahou a odhodlaně mluvili tvé slovo.“ (Sk 4, 29)
 

 

  1. Modlitba za Křesťanské velvyslanectví

Slavnost stánků 2021

Křesťanské velvyslanectví věnuje všechny síly přípravám na letošní Slavnost stánků, která se bude konat ve dnech 20.–26. září. Ve stínu koronaviru zůstává otázkou, zda se budou moci zahraniční poutníci letošní Slavnosti osobně zúčastnit, proto věnujeme mnoho času a úsilí online Slavnosti vysílané přes speciální platformu. Pán nařídil „slavit svátek stánků“ a my chceme tomuto příkazu dostát se zápalem a skvělostí, kterou si tato slavnost zaslouží.

 

Podpořme přípravy na letošní Slavnost modlitbou. Přidejte se prosím k nám a proste Pána, aby dal vedení Křesťanského velvyslanectví moudrost a usměrňoval jej při plánování letošní oslavy svátku sukot. Modlete se za řečníky a vedoucí bohoslužeb, kteří si připravují poselství pro účastníky letošní Slavnosti, aby dokázali sloužit věřícím v moci a milosti. Modlete se, aby skrze letošní online shromáždění na Slavnosti proudilo k národům z Jeruzaléma uzdravení a spása.


„Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků.“ (Za 14, 16)

„V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: ‚Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.‘“ (J 7, 37-38)

Modlitební služba Křesťanského velvyslanectví Jeruzalém
Tento měsíc při každotýdenních modlitebních setkání v rámci celosvětové modlitební iniciativy Izajáš 62 Pán zdůrazňoval potřebu modlitby v mnoha národech po celém světě, v nichž vzrůstal zmatek a nebezpečí.

Chceme se přimlouvat za lidi, kteří se ocitli v nouzi kvůli přírodním katastrofám a finanční krizi, v situacích, které nám Pán ukázal. Kromě výše zmíněného Libanonu se chceme tento měsíc modlit obzvláště za dvě další země: Nigérii a Jižní Afriku.


V Nigérii je zhruba polovina obyvatelstva křesťanská a polovina muslimská. Současná nigerijská vláda je muslimská a pronásleduje nigerijské křesťanské sbory. Vláda dovoluje radikálním muslimům napadat a rabovat kostely a nutit křesťany buď přijmout muslimskou ideologii, nebo čelit nepříjemným důsledkům. Modlete se prosím, aby křesťané byli jednotní a silní, aby se dokázali postavit hrozbě vládou posvěceného muslimského pronásledování a násilí.

 

„Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“ (1K 1, 10)

 

Jižní Afrika byla už tvrdě zasažena koronavirovou pandemií a v nedávné době jí proběhly rozsáhlé nepokoje, rabování a politický neklid kvůli zatčení bývalého oblíbeného prezidenta pro obvinění z korupce. Tisíce obchodů, supermarketů a dalších podniků po celé zemi zasáhlo otevřené rabování, což ohrozilo životy lidí a zasadilo ničivou ránu hospodářství už tak devastovanému koronavirovými uzávěrami a extrémně vysokou nezaměstnaností. Uprostřed tohoto chaosu se mnoho jihoafrických Židů snaží najít způsob, jak se co nejdříve v rámci aliji dostat do Izraele. Křesťanské velvyslanectví právě financovalo záchranný alijový let, kterým do Izraele přiletělo 87 židovských přistěhovalců – největší skupina, která přiletěla alijovým letem z Jižní Afriky za posledních 25 let. V Jižní Africe žije mnoho lidí, kteří se považují za křesťany, proto se prosím modlete, aby byli jednotní, silní a odvážní vyzvat celý národ k pokání a k tomu, aby se uprostřed svých těžkostí obrátil k Pánu, aby mohl jejich zemi uzdravit. Modlete se také, aby Křesťanské velvyslanectví dokázalo v příštích měsících pomoci více jihoafrickým Židům dosáhnout bezpečí v Izraeli.

 

„Pokud se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebes, odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“ (2Pa 7, 14)

A tak usilujme o to, co slouží pokoji a společnému růstu. (Ř 14, 19)

 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!