Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.
 

 

MODLITEBNÍ INICIATIVA IZAJÁŠ 62


Modlitební dopis na únor 2024

„Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: „Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.“ (Jr 31,10)

Drazí spolumodlitebníci,

Izrael je od krveprolití, které spáchal Hamás 7. října, v centru světové pozornosti. Zprávy o válce každý den putují k veřejnosti na celém světě. Není to žádná náhoda. Bible nám říká, že když Hospodin chce mluvit k národům, používá Izrael jako prostředek ke sdělení Svého poselství. Posuďte sami pasáže z knihy proroka Jeremjáše (6, 18–19), či Izajáše (1, 2–3), v nichž Bůh vyhlašuje soud nad Izraelem. Když se z Hospodinovy vůle něco děje s židovským lidem, podle všeho chce, aby tomu všechny národy věnovaly pozornost a naslouchaly, aby viděly, jak se vztahují k Hospodinem vyvolenému lidu.

V knize proroka Zacharjáše (1, 14–15) je výmluvný verš: „Provolej, že toto praví Hospodin zástupů: ‚Horlím pro Jeruzalém a Sijón velkou horlivostí, jsem hrozně rozlícen na sebejisté pronárody, které hned přiložily ruku k zlému, jakmile jsem se na svůj lid jen maličko rozlítil.‘“ Bůh se dívá na to, jak se národy chovají k židovskému lidu. Když přidávají k pohromě, která jej postihla, nepomáhají Hospodinu, ale naopak ukazují své vlastní zlé záměry a přivolávají na sebe Jeho hněv.

To je důležitý princip! Když se Hospodin zabývá Izraelem, odhalují se motivy našeho srdce. To se ukazuje i dnes, kdy tisíce lidí po celém světě pochodují ulicemi, aby dali průchod nespoutané nenávisti vůči Židům. Nenávist už v nich mohla být přítomná dříve, ale současná krize vedla k jejím otevřeným projevům.

Navíc se nacházíme v odlišné situaci, než byla ta, kterou popisují Izajáš a Jeremjáš ve výše uvedených verších. Hospodin Izrael netrestá, nýbrž jej obnovuje. Jak prohlašuje Izajáš (40), Izrael už přijal dvojnásobně za všechny svoje hříchy. Bůh činí něco nového a chce, aby národy naslouchaly. Proto Jeremjáš volá: Slyšte, pronárody, Hospodinovo slovo, na vzdálených ostrovech oznamte toto: ‚Ten, který rozmetal Izraele, shromáždí jej, bude jej střežit jako pastýř své stádo.‘“ (Jr 31,10)

Žijeme v době obnovy Izraele a Bůh chce, aby národy uznaly, že je to dílo Jeho rukou. Hospodin znovu zkouší národy na základě jejich postojů k Izraeli. A varuje, že bude národy soudit kvůli židovskému lidu a jeho Zaslíbené zemi. Prorok Jóel ujišťuje: „Hle, v oněch dnech a v onom čase, kdy změním úděl Judy a Jeruzaléma, shromáždím všechny pronárody, svedu je do Doliny Jóšafatu (to je Hospodin bude soudit) a budu je tam soudit kvůli svému lidu, kvůli svému dědictví, kvůli Izraeli, kterého rozehnali mezi pronárody. Mou zemi rozdělili…“ (Jl 4,1–2)

Protože víme, že Hospodin přivádí židovský národ zpět do domoviny jeho předků, můžeme také očekávat, že bude soudit národy. Tady musíme rozlišit mezi individuální spásou a osudem národů. Každý, kdo vzývá Pánovo jméno bude spasen. Avšak v Bibli se zároveň píše, že Bůh bude soudit národy a použije Izrael jako měřicí provazec.

Proto jsme jako křesťané povinování v této době zkoušek modlit se za své národy. Modlete se za členy vlád a další vůdčí představitele a za ty, kteří ovlivňují veřejné mínění, aby našli odvahu hájit pravdu.

Šalom z Jeruzaléma!

Mojmír Kallus
Viceprezident pro mezinárodní vztahy
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém


                                                           MODLITEBNÍ BODY
                                                           na únor 2024

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 7. února 2024. Také se prosím přidejte k našemu každodennímu celosvětovému modlitebnímu shromáždění každý den v 16:00 (izraelského času) k modlitbě za izraelský národ v době války. Více informací najdete na stránce: on.icej.org/ICEJGlobalPrayer. Rovněž se s námi můžete spojit na stránce: prayer@icej.org

MODLITBA ZA IZRAEL

 

Modlete se, aby se Izraeli podařilo úplně odstranit hrozbu a destruktivní vliv Hamásu z Izraele, Gazy a z celého Blízkého východu. Modlete se, aby teroristická milice Hamásu už nikdy nebyla schopná provádět takováto zvěrstva vůči Izraeli a zneužívat palestinský národ jako lidské štíty. Modlete se za moudrost a odhodlání mezi izraelskými představiteli, aby bojovali až do úspěšného konce. (Ž 98,1)
 

Děkujte Pánu za to, že někteří rukojmí se mohli vrátit domů do Izraele. Pokračujte prosím v modlitbách za zdraví a svobodu pro zbývající rukojmí nadále držené v trestuhodných podmínkách v Gaze. 

 

Modlete se, aby nebeská ochrana obklopila všechny izraelské vojáky, kteří slouží svému národu, aby nedošli újmy. (Ž 91)
 

Modlete se, aby izraelský národ zůstal jednotný ve válce i po jejím skončení. Modlete se, aby Izraelci během tohoto konfliktu důvěřovali především Pánu, že jim dopřeje vítězství.
 

Modlete se, aby Palestinci už nechtěli zničit Izrael a uvědomili si, že proklínání Izraele uvaluje kletbu na ně samé. (Gn 12,3) Modlete se, aby činili pokání ze všech výhrůžek, terorismu a falešných obvinění židovského státu a národa. Modlete se, aby celý region skutečně toužil žít v míru s Izraelem jako židovským a demokratickým státem, aby se v každém státě objevili správní vůdčí představitelé, kteří by svou zemi vedli za tímto cílem.
 

Modlete se za zaměstnance Křesťanského velvyslanectví a další křesťany v Izraeli, kteří pomáhají zajistit humanitární pomoc pro potřebné a sužované izraelské rodiny. Modlete se, aby jim Pán dal zdraví a sílu, a také za dostatečné prostředky, aby mohli v této těžké době vyjít vstříc potřebám těchto Izraelců.

 

Modlete se, aby mladí izraelští věřící měli velkou odvahou a víru při jednání s druhými a aby smírně ovlivňovali vztahy mezi Židy a Araby. Modlete se za hmatatelnější Boží přítomnost v jejich životech a aby je Jeho slovo sytilo každý den.

 

Modlete se, aby mnoho dalších Arabů přišlo Izraeli pomoci porazit zlo Hamásu, najít a vysvobodit rukojmí a obnovit klid v regionu.

Modlete se, aby arabské křesťanské sbory v Izraeli a na celém Blízkém východě zůstaly během konfliktu blízko Pánu, aby zakusily Jeho přítomnost a péči ve svém životě, aby zaujaly jasné morální stanovisko proti zlému duchu Hamásu a přijaly obnovení Izraele jako Boží slib v Písmu.

Modlete se, aby tento konflikt urychlil duchovní obnovu v Izraeli. Modlete se, aby se mocně projevily Boží zázraky a vydaly svědectví spásnému poznání a pravdě Ješuy.