Modlitební kampaň - Izajáš 62

Církve, skupiny i jednotlivci po celém světě se každý měsíc připojují k modlitbám za Izrael, a to na základě příkazu, který nalézáme v 62. kap. Izajáše:

Na tvých hradbách, Jeruzaléme, jsem ustanovil strážce, 

po celý den i celou noc nikdy nebudou zticha.

Vy, kteří připomínáte Hospodina, nedopřávejte si klidu.

Ani jemu nedopřejte klidu, dokud Jeruzalém neupevní

a dokud ho neučiní na zemi slavným.

Zveme vás, aby jste se připojili k tomuto celosvětovému hnutí modlitby. Každý měsíc dáváme k dispozici modlitební témata, za která se můžete modlit společně i jednotlivě. Pokud můžete, připojte se k nám prosím v modlitbách každou první středu v měsíci, kdy znějí celým světem naše přímluvné modlitby. Témata k modlitbám pravidelně zveřejňujeme na těchto stránkách.

Modlitební dopis na červen 2022

„Hle, já je shromáždím ze všech zemí, do nichž jsem je ve svém hněvu, rozhořčení a velikém rozlícení rozehnal. Přivedu je zpět na toto místo a usadím je v bezpečí. Budou mým lidem a já jim budu Bohem. (…) Budu se z nich veselit, z celého srdce a z celé duše prokazovat dobro; v té zemi je opravdu zasadím.“ (Jr 32,37–38, 41)

 

Drazí přátelé a spolumodlitebníci,

máme výsadu žít v době, kdy se tyto sliby z Písma plní před našima očima. Dostali jsme skvělou příležitost být nejen svědky, ale také účastníky dění.

Štědrost světové rodiny Křesťanského velvyslanectví v uplynulých měsících umožnila 820 ukrajinským Židům, kteří utekli před válkou, aby se přestěhovali do Izraele. Zajistili jsme jim lety, ubytování a základní cestovní potřeby. Ale na rozdíl od některých radostných příletů, kterých jsem byla svědkem, byl tento poznamenán traumatem a slzami, protože rodiny byly náhle rozděleny a některé z nich ztratily své milované. Mnozí lidé neočekávali, že jejich životy budou takto vykořeněny a oni budou muset čelit natolik náhlé a přetrvávající nejistotě. Potřebují nejen naši podporu, ale i modlitby.

Jak vyplývá i ze slov proroka Jeremjáše, alija neznamená jen přistát na letišti Ben Guriona. Je potřeba, abychom pomohli při „zasazení do země“. Když Pán říká, že to udělá „z celého srdce a z celé duše“, zřetelně ukazuje svůj hluboký zájem o tuto část alije. Věřím, že Hospodinu velmi záleží na začlenění, protože zasazení Jeho lidu do izraelské země svědčí o věrnosti Jeho smlouvy před všemi národy (Ez 36,22–23). Všechny by nás to mělo povzbudit ve vědomí, že se můžeme spolehnout na Boží věrnost i ve svém životě.

Proto jsme velmi rádi sestavili dárkové balíčky, které by nově příchozím pomohly uspokojit základní potřeby, jako jsou dětské hračky, hygienické potřeby, povlečení, přikrývky, ručníky a dárkové poukazy, které zatím pomohly 450 rodinám obstarat si stravu a vybavení do domácnosti. Také jsme zařídili nábytkem 20 bytů pro nově příchozí rodiny, aby měly kde bydlet, zatímco se budou učit o Izraeli, studovat hebrejštinu a začnou plánovat svoji budoucnost. Mnozí mladí lidé dorazili samotní, bez rodičů. Potřebují bezpečné místo, kde by se mohli učit hebrejsky, připravovat se na studium a armádní/civilní službu, a tak dále. Některé rodiny naléhavě potřebovaly zubní ošetření, které si nemohly dovolit, s čímž jim také pomáháme.

Během celé doby novým židovským přistěhovalcům rádi říkáme, že jim pomáhají křesťané z celého světa, kteří chtějí žehnat Židům, protože milují Bibli a Boha Izraele. Někteří z nově příchozích pocházejí z oblastí, v nichž byli Židé po staletí vystaveni křesťanskému antisemitismu, a tak jsou z naší pomoci trochu překvapení. Minulý týden se mě na původ pomoci ptal jeden mladý přistěhovalec a když jsem mu věci objasnila trochu hlouběji, všimla jsem si jeho obdivného a uznalého úsměvu a v srdci jsem pocítila požehnání. Každá z takových chvil je velmi cenná, protože se díky nim lépe poznáváme a boříme překážky, které rostly po celá staletí.

Brzy očekáváme další vlnu etiopské alije. Na letošní rok byl totiž schválen příchod do Izraele 3 000 etiopských Židů, kteří brzy získají pasy od etiopské vlády. Budou potřebovat naši podporu, aby překlenuli širokou propast v oblasti kultury, ekonomiky i vzdělání. Jsme hluboce vděční za Vaše modlitby za etiopské i ukrajinské Židy a jejich usazování se v Izraeli. Kéž se rychle naučí hebrejsky a najdou si přátele a zaměstnání, aby mohli zapustit hluboké kořeny v Zemi svých předků.

Požehnání z Jeruzaléma!


Nicole Y. Yoderová
viceprezidentka pro program Aid a aliju
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém

Soustřeďte se prosím v modlitbách v rámci modlitební kampaně Izajáš 62 na následující oblasti. A dejte nám vědět o svých potřebách i o tom, jak Pán odpovídá na Vaše modlitby! Pošlete nám krátký e-mail na adresu prayer@icej.org, abychom věděli, že se s námi modlíte a postíte.

MODLITEBNÍ BODY
červen 2022

Příští den modliteb a postu v rámci naší celosvětové modlitební kampaně Izajáš 62 bude ve středu 1. června 2022. Také se k nám určitě přidejte každou středu v 16:00 (izraelského času) při každotýdenním modlitebním shromáždění v rámci iniciativy Izajáš 62. Více informací najdete na stránce on.icej.org/ICEJGlobalPrayer

  1. Modlitba za Izrael

Za klid v Izraeli
V minulých týdnech po celém Izraeli panovalo napětí a objevily se teroristické útoky, včetně muslimských bouří v Jeruzalémě a zvlášť na Chrámové hoře. Palestinští extremisté se snažili vyprovokovat násilí na základě falešných obvinění, že Izrael mění status quo Chrámové hory. Také Írán se zapojil do snahy vyvolat konflikt kvůli Jeruzalému, což mělo za cíl také vyvinout tlak na arabské státy zapojené do Abrahámovských dohod, aby zastavily normalizaci vztahů s Izraelem. Izraelští představitelé se celou dobu ze všech sil snažili uklidnit napětí v Jeruzalémě. Riziko nepokojů bylo vysoké především kolem Dne Jeruzaléma na konci května, kdy Izrael slaví znovusjednocení Jeruzaléma v šestidenní válce v roce 1967.

Neustávejte prosím v této době v modlitbách za ochranu izraelské policie, bezpečnostních sil a veřejnosti. Modlete se, aby byl umlčen každý hlas, který se v tomto období pozvedne k podněcování násilí a aby neměl žádný vliv na ty, kteří jej uslyší.

„…utišil tu bouři, ztichlo vlnobití.“ (Ž 107,29)

„Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni, utiš se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho.“ (Mk 4,39)


Za ohně letnic

Pátého června budou Izraelci slavit biblický svátek šavu' ot, neboli letnice, během něhož se připomíná okamžik, kdy dal Hospodin Mojžíšovi Tóru na hoře Sinaj. Křesťané si v tento den připomínají také vylití Ducha svatého na 120 Ježíšových učedníků v horní místnosti, jak je popsáno v druhé kapitole Skutků apoštolů. Modleme se, aby Pán znovu vylil Svého ducha na všechny obyvatele Izraele, jak to slíbil v knize proroka Jóela (3,1). Modlete se také, aby přinesl v tomto stanoveném čase probuzení do našich národů. Obraťme s jasným záměrem celá naše srdce k Pánu a prosme Je, aby nás znovu naplnil Duchem svatým.

„I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění.“ (Jl 3,1)

„Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.“ (Sk 2,2–4)


Za pozdvižení standarty proti agendě tzv. pochodu hrdosti gayů

V Tel Avivu se bude 6. června konat každoroční pochod hrdosti gayů, ze něhož se stalo obří mezinárodní shromáždění plné výsměchu vůči tradičním mravním hodnotám a biblickým standardům. Tel Aviv byl dokonce označen jako „hlavní město gayů celého světa“. To všechno se děje i teď, když Pán plní Své prorocké sliby, že přivede židovský národ zpět do vlasti jeho předků. Tyto prorocké pasáže často mluví o fyzickém shromáždění v Zaslíbené zemi a duchovním navrácení zpět k Hospodinu. Proto stále očekáváme slíbený okamžik, v němž Pán obrátí srdce Izraelců zpět plně k Sobě.

Modleme se, aby se Pán plněji zjevil izraelskému národu, aby se Jej báli, odvrátili se od svých vlastních cest, hledali Jeho milost a žili spravedlivě.

„Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země. Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.“ (Ez 36,24–27)

„Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“ (Mt 9,13)
 

  1. Modlitba za Blízký východ a další národy

Za Čínu

V Číně je mnoho pokorných a laskavých věřících, kteří jsou našimi bratry a sestrami v Pánu. Sledují a podporují práci Křesťanského velvyslanectví na pevninské Číně, přestože je to pro ně riskantní. Modlete se prosím, aby nedošli újmy, aby jim Duch svatý dal moudrost a poznání, jak pokračovat v práci po našem boku, aby mohli žehnat Izraeli. Modlete se prosím, aby naše působení v Číně nebylo v této citlivé době ohroženo. A modlete se, aby naše regionální pobočky a koordinátor pro čínštinu našli nové a inovativní způsoby, jak propojit a organizovat tuto podporu z pevninské Číny. Také se prosím modlete za ochranu všech věřících a sborů v Číně.

„Požehnám těm, kdo žehnají tobě…“ (Gn 12,3)

„Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši.“ (3J 1,2)


Za bitvu kvůli potratům v USA

Během uplynulých měsíců unikly do médií zprávy týkající se interní práce Nejvyššího soudu USA. Soudci se chystají vydat důležité rozhodnutí, které by mohlo zvrátit výsledek procesu Roe vs. Wade, milníku, který legalizoval potraty v celé Americe. Zvrácení tohoto rozsudku by pravděpodobně vrátilo právo rozhodnout o potratech jednotlivým státům Unie. Úvahy soudců Nejvyššího soudu se většinou tají, takže únik dosud nepotvrzeného rozhodnutí do médii ukazuje, že síly, které nechtějí původní rozsudek zvrátit, udělají všechno pro to, aby potraty zůstaly legální.

Modleme se za ochranu pro soudce Nejvyššího soudu, kteří se podílejí na tomto důležitém rozhodnutí, za ně samé, za jejich rodiny a jejich úvahy. Modleme se také za obnovení potřebných omezení potratů v USA, stejně jako za obnovení úcty ke každému lidskému životu. Modleme se i za duchovní oživení v Americe.

„Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal. Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom. Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země. Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.“  (Ž 139,13–16)

„Toto praví Hospodin, tvůj vykupitel, který tě vytvořil v životě matky: Já jsem Hospodin, já konám všechno: sám nebesa roztahuji, překlenul jsem zemi. Kdo byl se mnou?(Iz 44,24)


Modlitba za ICEJ

Za naléhavé alijové úsilí Křesťanského velvyslanectví na Ukrajině
Křesťanské velvyslanectví od konce února pomáhá při naléhavé aliji z válkou zmítané Ukrajiny. Za tři měsíce jsme sponzorovali záchranné lety pro minimálně 820 ukrajinských židovských válečných uprchlíků, kteří v rámci alije přiletěli do Izraele. Pomohli jsme stovkám nově se přistěhovavších rodin v Izraeli uvítacími dárkovými koši a asimilační asistencí a také jsme sponzorovali záchranný tým na Ukrajině, který doposud evakuoval více než 90 zdravotně postižených seniorů – přeživších holocaustu ze zničených měst po celé zemi. Naléhavá ukrajinská alija pokračuje dokonce i ve chvíli, kdy se připravujeme na novou vlnu přibližně 3 000 etiopských Židů, kteří se chystají na aliju v červnu.

Neustávejte prosím v modlitbách za Boží ochranu pro všechny zúčastněné, zvláště pro izraelské představitele a dobrovolné pracovníky na Ukrajině a v Etiopii a také za židovské rodiny na cestě do Izraele. Modlete se, aby rychle dorazily nezbytné finance a abychom tak mohli včas pomoci zachraňovat židovské životy z nebezpečí. Modlete se, aby naše alijové snahy na celém světě rychle pokračovaly, a dokonce se rozrůstaly díky Božímu požehnání.

„Hvízdnu na ně a shromáždím je, protože jsem je vykoupil, bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi.“ (Za 10,8)

„Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje.“ (Mt 12,30)

Za Slavnost stánků

Křesťanské velvyslanectví bude v říjnu pořádat každoroční Slavnost stánků jako fyzické shromáždění v Jeruzalémě i jako online událost. S velkou radostí chceme přivítat všechny účastníky, ať už se budou moci účastnit jakkoli, ale zvláště se těšíme na poutníky z celého světa, kteří přijedou osobně před Pána do Jeruzaléma na tuto biblickou slavnost. Přidejte se k nám prosím v modlitbách při organizaci a plánování letošní Slavnosti stánků.

Modlete se, aby nám Pán dal moudrost a ukázal nám strategii a účely letošní Slavnosti. Modleme se také za všechny poutníky, kteří se k nám letos přidají osobně, nebo virtuálně, aby Pán připravil jejich srdce a oni dokázali přijmout to, co pro ně má v tento určený čas připravené. Prosím modlete se za každý aspekt Slavnosti včetně registrace, míst konání, víz a finančních prostředků pro poutníky z různých zemí, přípravných týmů, řečníků a umělců doprovázejících bohoslužby.

„Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhly proti Jeruzalému, budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků.“ (Za 14,16)

„Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději vás povolal, jak bohaté a slavné je vaše dědictví v jeho svatém lidu a jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme.“ (Ef 1,17–19)

Za novou budovu Křesťanského velvyslanectví

Během květnových setkání vedení Křesťanského velvyslanectví nám Pán dal jasně najevo, že bychom měli hledat nový domov pro celosvětové vedení Křesťanského velvyslanectví v Jeruzalémě, takový, který bychom skutečně vlastnili, nejenom si jej pronajímali. Nová budova nám umožní lépe naplňovat poslání těšit Izrael a také hostit příslušníky národů během návštěvy Jeruzaléma. Velmi bychom ocenili Vaše věrné, upřímné modlitby, když se v následujících měsících budeme snažit o dosažení tohoto cíle. Mnozí členové vedení si dokonce vyčlenili tři dny postu a modliteb, aby zjistili, kterou budovu si Pán vybral. Byli bychom rádi, kdybyste se také připojili.

„A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.“ (Mt 7,24)

„Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.“ (F(p) 4,6)

 

Děkujeme, že se k nám tento měsíc přidáváte v modlitbách!