Alija - Návrat Božího lidu do zaslíbené země

ICEJ si připomíná 30 let od zahájení alijových letů

První let sponzorovaný Křesťanským velvyslanectvím přistál v květnu 1990

Dne 26. května 2020 Křesťanské velvyslanectví Jeruzalém přivítalo v Izraeli skupinu 94 nových židovských přistěhovalců, kteří přiletěli speciálním charterovým letadlem, a při té příležitosti si připomenulo třicáté výročí zahájení alijových letů sponzorovaných Křesťanským velvyslanectvím a přistání prvního letadla v květnu 1990.

Jednou z prvních iniciativ Křesťanského velvyslanectví po jeho založení v roce 1980 bylo zahájení kampaně za umožnění vystěhováni sovětských Židů. Křesťané pořádali setkání v hlavních městech po celém světě a požadovali: „Propusť můj lid!“. Když v říjnu 1989 spadla železná opona a Židé konečně získali možnost vycestovat ze Sovětského svazu, Křesťanské velvyslanectví jim začalo přirozeně pomáhat při návratu domů do Izraele.

Někteří z prvních vedoucích představitelů Křesťanského velvyslanectví, například zakladatelka finské pobočky Dr. Ulla Järvilehto, už dříve podnikali první kroky v rámci pomoci křesťanů Židům a v 70. a 80. letech 20. století pomáhali malým skupinkám ze sovětského bloku vystěhovat se přes přijímací střediska v Budapešti a Vídni. Jakmile se sovětský komunistický systém zhroutil, otevřela se možnost přímého leteckého přestěhování velkého počtu rusky mluvících Židů do Izraele.

Zanedlouho poté německá pobočka Křesťanského velvyslanectví oslovila Židovskou agenturu s nabídkou pomoci při platbách za lety sovětských Židů a finská pobočka Křesťanského velvyslanectví se rychle dohodla na úhradě druhé poloviny nákladů. A tak 28. května 1990 přistál speciální charterový let financovaný Křesťanským velvyslanectvím, ve kterém na Ben-Gurionově letišti přistálo několik set ruských Židů. Jednalo se o první alijový let plně sponzorovaný křesťany, jenž pro Křesťanské velvyslanectví představuje jedinečný milník.

Delegace Křesťanského velvyslanectví čekala plná vzrušení na letištní ploše, aby mohla přivítat ve vlasti exulanty, při nichž se naplnila proroctví, že židovský národ se jednoho dne vrátí do izraelské země ze „severu“ a pohané mu přitom budou pomáhat (viz např. Iz 43:6; Iz 49:22–23; Iz 60:4–16; Jr 31:8).

Od doby prvního alijového letu Křesťanské velvyslanectví financovalo více než 300 přímých letů Židů vracejících se domů do Izraele. Když k tomu připočteme všechny ostatní židovské přistěhovalce, kterým jsme pomohli s vycestováním, například při navazujících letech, přepravě na letiště, speciálními granty pro potřebné rodiny, lekcemi hebrejštiny, semináři o aliji, veletrhy a tábory pro mládež a pod., zjistíme, že Křesťanské velvyslanectví doposud podalo pomocnou ruku téměř 160 000 Židů při návratu do izraelské vlasti.

Jsou mezi nimi kromě jiných přistěhovalci z Argentiny, Arménie, Ázerbájdžánu, Belgie, Běloruska, Brazílie, České republiky, Číny, Etiopie, Finska, Francie, Gruzie, Indie, Íránu, Jižní Afriky, Kanady, Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Kuby, Lotyšska, Maďarska, Moldávie, Německa, Ruska, Spojených států amerických, Španělska, Švédska, Tádžikistánu, Turkmenistánu, Ukrajiny, Uzbekistánu, Velké Británie a Venezuely.

Mnozí další Židé čekají, až na ně přijde řada a budou se moci přestěhovat do Izraele a zájem o aliju roste navzdory koronaviru, v některých případech dokonce kvůli němu. Křesťanské velvyslanectví potřebuje vaši pomoc při zajištění jejich návratu.

Podpořte naše úsilí o aliju!

Příspěvky na tento účel zasílejte na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 114. Můžete zaplatit také zabezpečeným online převodem přímo na stránkách www.icej.cz

"Ale hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy se už nebude říkat: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele z egyptské země,nýbrž: Jakože živ je Hospodin, který vyvedl syny Izraele ze severní země a ze všech zemí, kam je zahnal. A přivedu je zpět do jejich země, kterou jsem dal jejich otcům." Jeremjáš 16:14-15