Naše pověření

„Potěšujte můj lid, říká váš Bůh.“ - Tento verš nacházíme u Izajáše 40:1-2 a je zároveň „pověřením z nebe“, které Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém před třiceti lety dostalo. Obsahuje rovněž výzvu, která se zdá být přinejmenším v kontextu moderních dějin opakem reálných poměrů. Tato výzva totiž praví:
„Mluvte k srdci Jeruzaléma a ohlašujte mu, že se skončilo jeho válčení ...“ Izajáš 40:2 dosl. 

ICEJ se jala utěšovat lid Izraele před více než třiceti lety a po celou dobu mu vyjadřuje podporu svými činy i postoji. Naše charitativní služba se dotýká obyvatel každého města i vesnice v Izraeli, kdy pomáháme chudým, poskytujeme lékařskou péči nemocným, útočiště osamělým, dodáváme odvahu dětem a staráme se o seniory.

Oslava Svátku stánků kterou pořádáme, pozitivním způsobem ovlivnila stovky tisíc křesťanů a umožnila jim z biblického pohledu rozpoznat jednak Boží působení při obnově moderního Izraele, a také potřebu připojit se k Božímu dílu a žehnat mu. Jak jsem již zmínil, jsme Bohu vděčni za Jeho věrnost. Netvrdíme, že jsme dokonalí, ale rozhodně pracujeme upřímně. Skutečná hodnota naší práce bude určena až v Den posledního soudu samotným Kristem. To musíme mít stále všichni na paměti a připomínat si to!

A jakým způsobem chápeme výzvu oznamovat Izraeli, že období, kdy musel čelit válkám, je u konce? Očividně doposud u konce není. Věřím, že porozumět tomuto tématu můžeme následujícími způsoby:

Prorocký hlas

Obnova moderního státu Izrael je charakterizována válkami a konflikty. Přesto Bůh uskutečnil návrat svého lidu z diaspory s úmyslem požehnání a vykoupení. To, co Izraeli přináší vytrvalost, naději a útěchu, je neochvějné očekávání velkolepé budoucnosti.
Písma předpovídají období nebývalé radosti a pokoje, které pro Izrael nastane. Zjevují nám to pozoruhodná mesiánská proroctví Izajáše (kap. 2, 11 a 60). Období, ve kterém musel Izrael čelit válkám, se skutečně chýlí ke konci, a jakmile se tak stane, bude celý svět v údivu. Bohu samotnému bude vzdána sláva, neboť On vyřeší problém, který je příliš velký na to, aby tak učinil svět. Nepodaří se to dokonce ani církvi! Realita je taková, že převážná část dnešní církve si neuvědomuje biblickou důležitost obnovy Izraele. Domnívají se, že se jedná o čistě politickou událost, jež byla zorganizována Spojenými národy.

Teologický postoj

Mnoho utrpení izraelského národa souvisí s jeho povoláním. Z Boží vůle se stali nástrojem ke spáse světa. Spásonosné Boží požehnání se dostalo ke všem rodinám světa právě skrze Izrael.

Tento nástroj je však neustále podrobován zkouškám ze strany sil temnoty. Tyto síly se řídí jednoduchou rovnicí; zničíme-li Izrael, zmaříme tak i Boží záměr s tímto světem. Díky Bohu za to, že Izajáš prohlašuje, že tento „den“ válek se chýlí ke konci. Onoho „dne“ celý svět pozná, že přítomnost Izraele je mu k požehnání, a ne k prokletí.

Soucitná odezva

Prorok Izajáš říká: „Promlouvejte k srdci Jeruzaléma“ (ČSP). Jiný překlad tohoto verše uvádí: „Mluvte láskyplně k Jeruzalému“ (B21). Lidé žijící v míru, radosti, vítězství a požehnání slova útěchy či láskyplnosti nepotřebují. Ne, jsou to lidé prožívající traumata a konflikty, kterým je útěcha a láskyplnost zapotřebí. Církev naneštěstí takovýto přístup neměla! Její slova byla hrubá, hořká a plná zlořečení. My v Mezinárodním křesťanském velvyslanectví Jeruzalém jsme naštěstí před pětadvaceti lety nebeskou výzvu „mluvit láskyplně k Jeruzalému“ uposlechli.

Zatímco se Izrael pomalu, ale jistě blíží k Bohem danému zaslíbení, jsme my odhodláni držet s ním kurz. Necháme se vést slovy 40. kap. Izajáše a výše popsanými zásadami, které z tohoto textu vyplývají. Stále jsme si vědomi toho, že ve svém úsilí nestojíme sami. Tisíce křesťanů z celého světa si tento úkol vzali za vlastní také. Tímto Vám projevujeme své uznání a děkujeme, že při nás stojíte v modlitbách a svou podporu nám vyjadřujete i finančními dary.

 

Dr. Juergen Buehler
Výkonný ředitel
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém