Na Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém se obracejí křesťané z mnoha zemí světa s otázkami, jaký je náš názor na program rychlého očkování proti koronaviru v Izraeli, zejména v souvislosti s využíváním nových typů vakcín s mRNA messengerem. Někteří mají obavy, že izraelské obyvatelstvo si takto mohlo nevědomky přivodit vážné ohrožení, jiní jsou dokonce poplašeni spekulativními teoriemi o tom, že vstupují do jakési ďábelské pasti, která souvisí se scénářem „posledních dnů“.

Izrael reagoval na bezprecedentní krizi

Zaprvé je třeba konstatovat, že Izrael stejně jako mnoho jiných zemí čelí bezprecedentní zdravotní krizi způsobené smrtícím virem, který už ve světě zavinil smrt více než 2,6 milionu lidí. Je mezi nimi i necelých šest tisíc mrtvých v Izraeli, což je šestkrát víc než počet obětí během pěti let brutální palestinské teroristické kampaně zvané druhá intifáda. Několik lockdownů navíc těžce poškodilo izraelskou ekonomiku, zejména odvětví cestovního ruchu, které se na celý rok úplně zastavilo. Proto se izraelští vůdci napříč politickým spektrem shodli, že je třeba najít rychlou odpověď na celonárodní úrovni.

Díky rychlé, včasné a rozhodné reakci izraelské vlády se země stala vzorem, který následuje mnoho dalších států, počínaje zavedením uzávěr a omezením cestování za účelem ochrany obyvatelstva před virem. Izrael také úspěšně vyvíjí nové léky proti koronaviru a jeho výzkumy ukazují slibné výsledky. Z těchto důvodů zůstává smrtnost v Izraeli na jedné z nejnižších hodnot ve světě (méně než 1 %), přestože počet nakažených patří k nejvyšším. Rychlá a účinná reakce Netanjahuovy vlády je převážně uznávána i konkurenčními politickými stranami, většinou izraelské společnosti a mnoha světovými vedoucími představiteli.

Rozhodnutí využít vakcíny mRNA

Rozhodnutí izraelského vedení přijmout nový typ vakcín mRNA jako nástroj, jak vyjít z lockdownů, bylo nepochybně motivováno touto bezprecedentní zdravotní krizí, spolu s židovskou tradicí důrazu na zachování života a všeobecným postojem v Izraeli, který vítá vědeckotechnický pokrok a nové objevy v medicíně. Mezinárodní zdravotnická komunita se věnuje výzkumu mRNA vakcín se slibnými výsledky již 25 let a včasné jednání vlády s firmou Pfizer Pharmaceuticals pomohlo izraelským politickým vůdcům a lékařským odborníkům přijmout rychlé rozhodnutí. Pfizer provedl přísné testy nové vakcíny ve fázi testování na lidech pro zjištění krátkodobých vedlejších účinků. Je pravda, že obvyklá další fáze testování na dlouhodobé vlivy nebyla dosud provedena. Ale orgány ve Spojených státech i jinde schválily vakcínu pro použití v nouzovém režimu. Za této situace a při rostoucím počtu mrtvých se izraelská vláda rozhodla vzít na sebe kalkulované riziko a použít pro očkování obyvatel vakcínu mRNA.

Dnes je Izrael na prvním místě na světě v počtu očkovaných, kdy už téměř 90 % dospělé populace bylo buď očkováno, nebo je přirozeně imunní po prodělání nemoci COVID-19. Dosavadní údaje naznačují, že vakcína má účinnost 97 % a počet úmrtí u nejohroženější skupiny starších občanů radikálně klesá. Izrael doufá, že koncem května dosáhne „stádní imunity“ a život se vrátí víceméně do normálních kolejí, i když pravděpodobně zůstanou v platnosti jistá omezení cestování, aby se snížilo nebezpečí zavlečení nových mutací viru. Izrael se také chystá zavést pro očkované a uzdravené občany „zelené pasy“, což znamená, že ti, kteří je mít nebudou, mohou být dočasně omezeni v možnostech společenského vyžití.

Většina Izraelců s tímto ambiciózním očkovacím programem spolupracuje a podporuje ho také většina uznávaných lékařských odborníků.

Rozlišujme pravdu od pověstí

Mezitím se ve světě vyrojily různé poplašné zprávy a teorie ohledně izraelského očkovacího programu, které vyžadují, abychom je uvedli na pravou míru.

1)  Současná očkovací politika není v Izraeli ničím novým: podobné rozhodnutí bylo v Izraeli přijato v roce 1952, kdy byli občané donuceni nechat se očkovat proti tyfu. Za neuposlechnutí tehdy dokonce hrozila peněžitá pokuta.

2)  Objevila se tvrzení, že smrtnost u občanů v Izraeli, kteří zemřeli po očkování, vysoce převyšuje smrtnost v důsledku nemoci COVID-19. Tato tvrzení jsou nepodložená, což dokládají údaje ze všech izraelských zdravotních pojišťoven. Tato data také prokazují, že mezi očkovanými je nižší počet úmrtí, a pokud se nakazí, jejich příznaky jsou mírnější než u těch, kdo očkováni nebyli.

3)  Izrael nesměřuje k segregaci svého obyvatelstva na očkované a neočkované. Každý občan má právo očkování odmítnout, i když to může přinést důsledky v podobě dočasného omezení pohybu a společenského kontaktu.

4)  Někteří spojují nový „zelený pas“ se „znamením šelmy“ z knihy Zjevení, a dokonce naznačují, že Izrael svým očkovacím programem připravuje vládu Antikrista nad svým obyvatelstvem. To je mírně řečeno čirá spekulace. Očkovací průkazy existují už mnoho desetiletí (např. mezinárodní žluté očkovací průkazy) a do mnoha zemí v Africe není možné cestovat, pokud nemáte platné očkování proti žluté horečce a jiným nemocem. Navíc, příslušná pasáž v 13. kapitole Zjevení popisuje rouhavou protikřesťanskou agendu, která „vede válku proti svatým“. Naproti tomu je zjevné, že izraelská očkovací politika neobsahuje žádnou náboženskou nebo duchovní agendu, kromě snahy zachránit životy.


Legitimní obavy

Samozřejmě, že zůstávají legitimní obavy, otázky a výhrady, pokud jde o dlouhodobé vedlejší účinky vakcín mRNA, a je správné, aby lidé měli volbu nenechat se očkovat. Vítáme, že Izrael tuto svobodu zachovává. Nicméně nedostatek znalostí o dlouhodobých účincích těchto vakcín neopravňuje vedení kritické kampaně proti Izraeli ani obviňování izraelských vůdců z temných motivů vůči vlastnímu obyvatelstvu. Měli bychom se za ně spíš modlit, protože řeší bezprecedentní zdravotní krizi a naše modlitby potřebují více než kdy jindy.

Uvědomujeme si, že celosvětový rozsah a dopad této zdravotní krize otevírá brány koordinovaným globálním iniciativám, které v sobě skrývají nemalý potenciál ohrozit demokratické procesy a mohly by potenciálně být v budoucnu zneužity pro protikřesťanskou a diskriminační agendu. Nicméně jako křesťané bychom neměli žít ve strachu z koronaviru ani ve strachu z očkování proti němu. Naopak, měli bychom mít zdravou bázeň jedině před Bohem samotným, který konec konců vládne nad naším životem a osudem (Izaiáš 8:12-13).

Konečně, nedovolme, aby nás tato krize rozdělila. Jsem si vědom toho, že s výše uvedeným hodnocením nebudou všichni souhlasit, někteří z vás mohou dospět k jiným závěrům. Neměli bychom ale nikdy dovolit, aby bylo Tělo Kristovo rozděleno a aby byla naše láska k Božímu lidu určována naším omezeným porozuměním novému typu vakcíny. Pavel vyzýval církev v Římě, aby se nenechala rozdělit kvůli pojídání masa obětovaného modlám, a napomínal věřící, aby nesoudili jeden druhého, neboť „žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu“ (Římanům 14:8). Také jim připomněl, že „království Boží není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém“ (Římanům 14:17).

Rozhodnutí, zda se nechat očkovat, nebo ne, je individuální a mělo by být učiněno po vyslechnutí řádné odborné rady lékaře, kterému důvěřujete, na základě informovaného souhlasu a podle vlastního svědomí. Všichni bychom měli respektovat způsob, jakým druzí došli ke svému rozhodnutí, a současně se postarat o to, abychom v diskusi s druhými sami měli přesné a spolehlivé informace.

Opakuji, modlete se prosím za izraelské vůdce v tomto obtížném období a modlete se také za nás, když naplňujeme své poslání stát pevně s Izraelem v době krize. Modlitba dokáže uzdravit a ochránit. Viděli jsme to v našem domově pro přeživší holocaust v Haifě, který zůstal koronavirem téměř nedotčen. Izraelští zdravotníci to označují za „zázrak“, vzhledem k tomu, že jde o domov s pečovatelskou službou. Modlete se také za nás, abychom v této nesnadné době nadále sloužili všemu lidu Izraele.

Dr. Jürgen Bühler je prezident ICEJ. Překlad: Mojmír Kallus