Partnerství Jad Va-šem s ICEJ

Jürgen Bühler

 

Na svazích Herzlovy hory stojí betonový klín, který horu rozděluje. V klínu sídlí nejdůležitější památník a muzeum holocaustu na světě – Jad Va-šem. Jedinečná architektura působivě znázorňuje, jak dnes holocaust vnímá většina Židů: jako temný klín vražený do historie Židů a dokonce celého světa nacistickým Německem. Jméno památníku je převzato od proroka Izajáše: „...dám ve svém domě a na svých hradbách památník (Jad) a jméno (Šem)...“ (Iz 56,5). Účelem památníku je zajistit, aby jména a památka šesti milionů Židů, kteří zemřeli během holocaustu, nebyla nikdy zapomenuta.
 

Myšlenka na založení podobného památníku sahá až před vznik státu Izrael. V roce 1942 slyšeli židovští představitelé první zprávy o hrůzných zvěrstvech, kterých se Německo dopouštělo na Židech. Následkem toho byl koncept, z něhož vzešel Jad Va-šem a který byl poprvé přednesen na setkání Židovského národního fondu. Hned po válce, v srpnu 1945, probíralo sionistické setkání v Londýně detailnější plány a v roce 1946 byl založen Jad Va-šem s kancelářemi v Jeruzalémě a Tel Avivu. Ale teprve v roce 1953, když Kneset schválil „Zákon o Jad Va-šem“, stal se památník národní institucí zaštítěnou a podporovanou izraelskou vládou.

 

Zmíněný zákon hovořil velmi jasně o tom, proč je potřeba památník Jad Va-šem zřídit: „...aby připomínal smrt šesti milionů příslušníků židovského národa, kteří zemřeli mučednickou smrtí rukama nacistů a jejich kolaborantů. Aby připomínal židovské rodiny, které byly vyhlazeny spolu se svými komunitami, synagogami, hnutími a jejich veřejnými, kulturními, vzdělávacími, náboženskými a dobročinnými institucemi...“ Kneset však také určil, že Jad Va-šem má připomínat „ušlechtilé příslušníky národů, kteří riskovali život, aby zachránili Židy“ – tito lidé jsou nyní známí jako „Spravedliví mezi národy“.

Dnes je Jad Va-šem hlavní institucí na světě pro výzkum holocaustu a jeho připomínání. Každá hlava státu, která navštíví Izrael, začíná oficiální návštěvu položením věnce v Síni vzpomínek v Jad Va-šem. Mezinárodní důležitost památníku se silně ukázala na začátku roku 2020, když do Jeruzaléma dorazilo více než padesát králů, prezidentů a premiérů, aby si připomněli holocaust a společně složili slib: „Nikdy více!“

 

Protože holocaustu se dopustily „křesťanské národy“ – zvláště Německo, národ Martina Luthera a reformace – neměl Jad Va-šem s křesťany dlouhá desetiletí prakticky žádné vztahy. Bylo proto překvapivé, když se v roce 2004 ředitel pro mezinárodní vztahy Jad Va-šem, Šaja Ben Jehuda, obrátil na bývalého provozního ředitele Křesťanského velvyslanectví Malcolma Heddinga s žádostí navázat těsnější vztahy mezi Jad Va-šem a rostoucí evangelikální komunitou po celém světě. Kvůli dohledu vlády nad památníkem byla pro tento historický krok nutná podpora vlády, a jak prezident, tak premiér Izraele byli naklonění myšlence zřízení „Křesťanských přátel Jad Va-šem“ ve spolupráci s Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím Jeruzalém.

 

Od té doby prošlo bezpočet duchovních a pastorů z celého světa vzdělávacími programy nabízenými Křesťanskými přáteli Jad Va-šem. Křesťanští přátelé uspořádali mnoho dalších iniciativ, obřadů a akcí.

 

Dnes se otevírá nová kapitola mezi Jad Va-šem a ICEJ. Nově jmenovaný předseda Jad Va-šem, Dani Dajan, chce dál budovat na základech našeho jedinečného partnerství. Dajan ztělesňuje moderní Izrael jako málokdo jiný. Díky své softwarové společnosti je součástí úspěchů „startupového národa“. Sloužil také na důležité diplomatické pozici jako hlavní konzul v New Yorku a působil také jako předseda rady Ješa’ reprezentující židovské komunity Judska a Samaří. V posledně jmenované funkci se často účastnil jeruzalémské Slavnosti stánků pořádané ICEJ. Proto předseda Dajan ví o evangelikální podpoře a oceňuje její důležitost.


Během svého prvního vystoupení ve funkci předsedy Jad Va-šem, které bylo určeno výhradně křesťanskému publiku, naléhal Dani Dajan na křesťanský svět, aby vytvořil z Mezinárodního dne připomínky holocaustu (27. ledna) zvláštní den, během něhož by se uvažovalo o holocaustu, uctily se jeho oběti, lidé by se modlili a bojovali proti dnešnímu antisemitismu.

 

„Pro žádného slušného člověka na světě by 27. leden neměl být obyčejným dnem. Měl by to být den přemítání, …den modliteb, …den úvah o tom, jak uctít oběti, jak zlepšit boj proti antisemitismu a jak posílit vztah s židovským národem a státem Izrael,“ řekl Dajan. „To všechno je dobré dělat 365 dnů v roce, ale 27. leden má zvláštní význam. Proto se obracím ke všem křesťanům: Když se 27. ledna probudíte, neprožijte ho jako obyčejný den. Proměňte ho v den úvah, v den modlitby, v den víry, v den solidarity s oběťmi, s židovským národem a se státem Izrael, v den boje proti antisemitismu.“

 

Nedávno jsme měli produktivní setkání s novými vedoucími Jad Va-šem a obě strany jsou plně odhodlány upevnit oboustranné partnerství novými zajímavými iniciativami. Křesťanské velvyslanectví je velmi povzbuzeno čerstvým entusiasmem a plány nového vedení památníku. Je ohromnou ctí sloužit jako křesťanský partner této úžasné instituce pověřené udržováním živé paměti Šoa. Pracujeme společně na lepší budoucnosti, abychom zajistili „Nikdy více!“

 

Pocta „Spravedlivým mezi národy“

Nyní je možné se prakticky zapojit do nové iniciativy, jejímž cílem je uchovat památku „Spravedlivých mezi národy“ a inspirovat jejich příkladem současnou mladou generaci.

 

Jad Va-šem je jedinou institucí, která uděluje oficiální titul „Spravedlivý mezi národy,“ zvláštní označení k poctě příslušníků jiných národů, kteří za cenu velkého osobního rizika chránili, ukrývali a zachraňovali Židy během holocaustu. Jad Va-šem zasadil k uctění památce Spravedlivých mezi národy přibližně 2 000 stromů v kampusu na Herzlově hoře. Stromy slouží jako připomínka světla, kterým tito lidé zářili v nejtemnější době, ale stromy potřebují každoroční údržbu a péči.

 

Křesťanští přátelé Jad Va-šem hledají partnery, kteří by pomohli s údržbou 2 000 stromů Spravedlivých národů, které lemují horu Pamatování v Jeruzalémě. Jste zváni přihlásit se k jejich odkazu tím, že se stanete Strážcem stromu. Za příspěvek 365 dolarů za rok získáte:
 

•          Certifikát se jménem „Spravedlivého mezi národy“ a svým jménem, jakožto člověka, který strom adoptoval.

•          Příběh dotyčného „Spravedlivého mezi národy“.
•          Fotografii stromu.
 

Doporučujeme využít této příležitosti zejména křesťanským sborům, pastorům a pracovníkům s mládeží: certifikáty a fotografie můžete vystavit na viditelném místě a s příběhem můžete dál pracovat a využít tak duchovní síly skryté v odkazu těchto hrdinů.

 

Pokud se rozhodnete tento projekt podpořit, zašlete nám nejprve email na info@icej.cz, v němž nám sdělíte jméno, na které má být certifikát vystaven, a poštovní adresu, kam jej máme zaslat.

Příspěvky na tento účel přijímáme na účet č. 2001528834/2010, var. symbol 104.